zoeken
20
dec

Modernisering EU auteursrecht ingediend

Op initiatief van de werkgroep auteursrechten is door 57 erfgoedinstellingen en brancheverenigingen een gezamenlijke reactie ingediend bij de ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Veiligheid en Justitie.


Deze reactie is onderdeel van de internetconsultatie die openstond tot 1 december. De reacties worden meegenomen bij het bepalen van het Nederlandse standpunt ten opzichte van het EU-richtlijnvoorstel Auteursrecht binnen de Digital Single Market (Deel I Richtlijn auteursrechten in de DSM). Naast een gezamenlijke reactie hebben een aantal instellingen ook individueel een reactie ingestuurd.


Lees hier meer over op de site van DEN.

02
dec

KNVI, Ngi-NGN en SOD samen door in nieuwe KNVI

KNVI, Ngi-NGN en SOD gaan samen verder als een vereniging. Het samengaan van de drie verenigingen is historisch: de vakgebieden van de informatieprofessionals van de verenigingen vertonen grote overlap. Informatie is dé kern in de huidige samenleving die midden in een digitale transformatie terecht is gekomen.


De informatieprofessionals van de nieuwe KNVI ondersteunen de maatschappij door het maken, beheren en leveren van vele producten en diensten, en door het leveren en opbouwen van kennis. De informatieprofessional 3.0 is dan ook een van de centrale thema’s van de vereniging.

Door de producten en diensten van de drie verenigingen samen te voegen is nu een nog rijker aanbod ontstaan voor informatie-professionals. Dit rijke aanbod is de kern van waar de vereniging om draait: kennis delen en kennis maken. De Special Interest Groups, de afdelingen en de regio’s van de vereniging hebben daarin een belangrijke rol door het organiseren van evenementen en het inhoudelijk ontwikkelen en verrijken van het vakgebied. De nieuwe KNVI staat vanaf 1 januari 217 onder duo-voorzitterschap Wouter Bronsgeest en Paul Baak.


Nieuwe KNVI

De nieuwe KNVI wordt versterkt door een Raad van Advies onder voorzitterschap van Marietje Schaake, Europarlementariër. Zij richt zich onder meer op digitale vrijheid en het Europese buitenland beleid. Klaas Brongers, Eric van Dijk, Stella Kuin, Marjolein Nieboer en Michel Wesseling zijn de leden van deze raad van Advies.

Wilt u de leden en de bestuurders en de KNVI ontmoeten? Kom dan op 10 januari 2017 naar de ‘First Life’ nieuwjaarsborrel in restaurant Dauphine in Amsterdam. Graag aanmelden op de site van First Life.


Meer informatie

Meer weten over de KNVI? Voor meer informatie over de verenigingen en het proces van samengaan: zie http://samen.knvi.info


21
nov

Historicidagen 2017

Van 24 tot 26 augustus 2017 worden de Historicidagen 2017 gehouden. Drie dagen vol inspirerende lezingen, debatten en workshops over alle mogelijke aspecten van geschiedbeoefening nu, voor alle historici: studenten, docenten, onderzoekers, historici werkzaam in archieven, musea, erfgoed, zzp-ers, kunsthistorici en publiekshistorici.De parallelsessies in het programma staan open voor presentaties. Deel je expertise, project of nieuwste inzichten en doe voor 27 februari een voorstel voor een bijdrage.

De Historicidagen 2017 zijn een initiatief van KNHG en worden georganiseerd in samenwerking met Universiteit Utrecht. De KVAN is partner.


Kijk ook op de website Historicidagen

09
nov

Googelen door archieven dichterbij dan verwacht

Googelen door archieven dichterbij dan verwacht. Pilotproject Volautomatische Archiefontsluiting afgerond.

De mogelijkheid om te Googelen door archiefdocumenten is dichterbij dan verwacht. Dat blijkt uit het eindrapport van het project Full Automatic Archival Access (FAAA) of Volautomatische Archiefontsluiting. Daarin is onderzocht in hoeverre nieuwe digitale technieken ingezet kunnen worden om archieven digitaal en op documentniveau doorzoekbaar te maken. Vier van de vijf woorden zijn juist herkend door de OCR- en NER-software.

Casus is een kleine selectie uit het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR; Nationaal Archief) geweest. Projectpartners Netwerk Oorlogsbronnen, Centre for Language and Speech Technology, Nationaal Archief en IMPACT Centre of Competence zijn blij verrast met het resultaat. In de pilot is 81% van de woorden in de testdocumenten juist herkend door software. Dat betekent dat het voor een bepaald soort getypte of hybride tekstdocumenten met een reguliere lay-out mogelijk is om ze – met een acceptabele foutmarge – automatisch, digitaal doorzoekbaar te maken. Een reguliere lay-out wil zeggen rechte regels, regelmatige inktdikte en duidelijk contrast tussen tekst en achtergrond.Project Volautomatische Archiefontsluiting

Het project Volautomatische Archiefontsluiting bestond uit twee stappen. Eerst zijn de circa honderd documenten uit het CABR door middel van Optical Character Recognition (OCR)-software machine leesbaar gemaakt. Vervolgens kreeg de OCR-tekst een kwaliteitsverbetering door gebruik van Named Entity Recognition (NER)-software. Deze software selecteert plaatsnamen, personen en organisaties en verbetert ze waar nodig.

Een sprong voorwaarts in de toegankelijkheid van archieven, die momenteel vooral op collectie of sub-collectie niveau doorzoekbaar zijn en vrijwel nooit op document niveau. Programmadirecteur Netwerk Oorlogsbronnen Puck Huitsing: “Het automatisch digitaal doorzoekbaar maken van archieven biedt veel nieuwe mogelijkheden voor onderzoekers. Historische collecties kunnen bevraagd worden op een manier die in de papieren wereld niet mogelijk is”.Het project Volautomatische Archiefontsluiting is mogelijk gemaakt door Archief2020, BRAIN, VSBFonds, VFonds en het Ministerie van VWS. Het eindrapport en de deelrapporten zijn gepubliceerd via de website van Netwerk Oorlogsbronnen: http://oorlogsbronnen.nl/volauto. De projectresultaten zijn in oktober gepresenteerd tijdens de succesvolle studiedag ‘Googelen door archieven’. Lees hier een verslag: http://bit.ly/Verslag13okt16.

02
nov

Slot project Volautomatische Archiefontsluiting

Het eindrapport van het project Volautomatische Archiefontsluiting is verschenen.

Doel van het project was om de mogelijkheden te verkennen van de bestaande technologiën voor het machine leesbaar maken van archiefmateriaal. De resultaten van het project zijn boven verwachting. In het Archievenblad van november en decemebr taat meer over het project.


Lees hier meer over het project.

01
nov

Internetconsultatie modernisatie auteursrecht

Per 1 november heeft OCW een internetconsultatie opengesteld op de voorstellen tot modernisering van het Europese auteursrecht

KVAN en BRAIN zullen van deze gelegenheid zeker gebruik maken. We zijn voornemens dat samen met andere erfgoedkoepels te doen en daarover afstemming te zoeken in de Strategiegroep Auteursrecht.


Daarbij maken we dankbaar gebruik van de input van de Werkgroep Auteursrecht, waar namens KVAN/ BRAIN Jan van der Meer en Ella Kok-Majewska in meedraaien.

Ook input van onze leden is uiteraard zeer welkom. Mocht je ons hierover wat mee te geven hebben, laat het dan voor 15 november weten aan bureau@archiefbrain.nl, dan hebben wij voldoende tijd om je input te verwerken in de erfgoedbrede reactie. Kijk hier voor meer informatie.

01
nov

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming komt eraan!

Hoe kunnen we het recht op informatie, het recht om te weten, beschermen nu de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) burgers het recht geeft hun persoonsgegevens te laten wissen? Welke gevolgen heeft dit recht voor archiefinstellingen en welke prioriteiten moeten zij stellen? Dit was in een notendop het centrale thema op het congres Het recht om vergeten te worden versus het recht om te herinneren.

Vertegenwoordigers van archiefinstellingen uit heel Europa kwamen op 10 oktober in het Rijksarchief in Brussel bijeen. Ze bogen zich over het belang van herinneren en de gevolgen van de AVG; de nieuwe Europese wet die regelt hoe persoonsgegevens mogen worden verwerkt en hoe daarbij de privacy van natuurlijke personen moet worden beschermd. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

30
okt

Rapport: open data, de hobby voorbij

Hoe ziet de toekomst van het hergebruik van overheids- en archiefinformatie er uit? Op 6 oktober j.l. werden de uitkomsten gepresenteerd van een verkenning onder hergebruikers van overheidsdata. Deze verkenning is door de Open State Foundation uitgevoerd in opdracht van Archief 2020.

Wat voor kansen zien hergebruikers voor toepassingen van open informatie? Maar welke drempels verhinderen nog effectief gebruik en hergebruik? Hoe kunnen hindernissen worden weggenomen? En wat levert hergebruik van informatie op volgens de hergebruikers zelf?


Lees hier de samenvattingv van het rapport.

21
sep

Brief auteursrechtenclaim

Op 21 september verzond BRAIN een brief over de auteursrechtenclaim die enkele archiefinstellingen ontvingen.


>>> Bekijk de brief hier


In een eigen reactie kan dan gerefereerd worden aan deze brief van BRAIN. De strekking van de brief is dat instellingen eerst moeten weten om welke rechthebbende en foto’s het gaat en inzicht moeten hebben in de houdbaarheid van de claim, voordat zij op het verzoek van het advocatenkantoor kunnen ingaan.

20
sep

Auteursrechtenclaim behandeld in ALV BRAIN en KVAN

In de eerste gecombineerde ALV van BRAIN en KVAN op 14 september is de auteursrechtenclaim die veel archiefinstellingen hebben ontvangen, behandeld.

Auteursrechtenclaim

Van belang veel leden is het besluit onder punt 5 t.a.v. de brief die een twintigtal BRAIN-leden heeft ontvangen van het advocatenkantoor Kneppelhout Korthals inzake een anonieme auteursrechtenclaim.


Update 21 september: bekijk hier de verzonden brief

Conform dit besluit werkt BRAIN momenteel in overleg met de juristen van het NA aan een reactie op deze brief. We vinden het van het grootste belang aan deze partij te laten zien dat de archiefbranche in deze een eenheid vormt en dat instellingen zich niet tegen elkaar laten uitspelen. Daarom een dringend verzoek aan alle leden die het aangaat om te wachten met het verzenden van een reactie aan Kneppelhout tot u een bericht krijgt dat onze brief verzonden is.

In een eigen reactie kan dan gerefereerd worden aan de brief van BRAIN. Verwachting is dat deze brief een dezer dagen kan worden verzonden. De strekking van de brief zal zijn dat instellingen eerst moeten weten om welke rechthebbende en foto’s het gaat en inzicht moeten hebben in de houdbaarheid van de claim, voordat zij op het verzoek van het advocatenkantoor kunnen ingaan.

Bekijk hier het verslag van de ALV op 14 september.

Heeft u een nieuwtje of een agenda item?

Stuur dan een mail naar bureau Brain
DNA