zoeken
21
feb

SNAAI Voorjaarsactiviteit @Erfgoed Leiden

Dit voorjaar gaat SNAAI op 14 maart naar Erfgoed Leiden e.o. in Leiden. Deze instelling beheert niet alleen archieven, maar richt zich op het erfgoed brede spectrum waaronder archeologie, musea en monumenten. Op deze dag krijgen wij een kijkje binnen deze organisatie met meerdere rondleidingen en lezingen.

Zie voor het programma.

Meld je snel aan via snaaikvan@gmail.com.

21
feb

Uitreiking van de BNG Bank Erfgoedprijs

De uitreiking wordt dit jaar georganiseerd in gemeente Beesel (Limburg), winnaar van de BNG Bank Erfgoedprijs 2016. Voorafgaand aan de prijsuitreiking kunt u deelnemen aan het symposium Erfgoed als samenspel. De kracht van verbindend leiderschap voor communities en erfgoed, dat gemeente Beesel i.s.m. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) en Kunsten ’92 organiseert. Zie de website http://bngerfgoedprijs.nl/editie-2017/programma-24-maart-2017/

21
feb

Inschrijving NDE-conferentie geopend

De NDE-conferentie vindt plaats op 7 april in Den Bosch. De inschrijving is geopend.


Toekomst Netwerk Digitaal Erfgoed
De toekomst van het Netwerk Digitaal Erfgoed staat centraal tijdens het plenaire ochtendgedeelte. De uitwerking van de Nationale strategie krijgt een inspirerend vervolg, we delen de laatste inzichten heel graag met je! Het middagprogramma is vooral praktisch van aard: hoe kun je nu gebruik maken van de NDE-resultaten? Waar liggen kansen? Hoe kunnen we de kracht van ons netwerk nog verder uitbreiden en gebruiken? Wij vormen immers met ons allen het netwerk!


Primeur
De conferentie vindt plaats tijdens het Erfgoed Event en vormt de aftrap van de Week van het Digitaal Erfgoed. Sprekers zijn onder andere Lily Knibbeler (directeur KB), Afke van Rijn (Directeur Media en Creatieve industrie, Ministerie OCW) en Harry Romijn (Groninger Archieven). Je kunt deelnemen aan praktische deelsessies rondom NDE-voorzieningen waar instellingen gebruik van kunnen maken. En we hebben een primeur! We maken de uitkomsten van het eerste nationale onderzoek naar het digitaal bereik van ons erfgoed bekend.

Week van het Digitaal Erfgoed
De NDE-conferentie is de eerste bijeenkomst van de Week van het Digitaal Erfgoed. Tijdens deze week (10-14 april) zal het NDE door het hele land bijeenkomsten, workshops en lezingen organiseren rondom Digitaal Erfgoed. Houd voor het programma van de hele week de website van de Week van het Digitaal Erfgoed in de gaten voor updates en inschrijven.


Voor meer informatie en inschrijving zie de DEN-website.

21
feb

Handreiking Inrichting informatie- & archiefbeheer

Deze handreiking wil het werkveld van informatiebeheerders en archivarissen helpen bij het vormgeven van de inrichting van het archief- en informatiebeheer van samenwerkingsverbanden en kan ook als tool voor het toezicht gaan dienen.

De handreiking is samengesteld door leden van de Werkgroep LOPAI / sectie archieftoezicht BRAIN, te weten Chantal Menting, Jeanine Nolen en Lolke Folkertsma.


Download hier het pdf-bestand.

21
feb

Uitnodiging Reinwardt Memorial Lecture

De Reinwardt Academie nodigt alle belangstellenden uit voor de 10de editie van de Reinwardt Memorial Lecture. op donderdagavond 9 maart 2017 20.00-22.00


Preserving the spirit of things. A look into the transactional nature of heritage conservation door Salvador Muñoz Viñas (Universiteit Valencia)

De internationaal vermaarde Spaanse restauratiehoogleraar Salvador Muñoz Viñas zal dan ingaan op de filosofische en ethische aspecten van erfgoedconservering.

Aanmelden kan via deze link.

21
feb

Workshop Certificering in de praktijk

Het projectteam Certificering van het Netwerk Digitaal Erfgoed organiseert de workshop ‘Certificering in de praktijk’ op 16 maart bij het Utrechts Archief. De workshop zorgt ervoor dat medewerkers van collectiebeherende instellingen en leveranciers een beter beeld krijgen van wat er in de praktijk nodig is om een certificeringskeurmerk volgens het Data Seal of Approval te behalen voor het e-depot/digital repository van de organisatie.

Lees meer over deze workshop.

Aanmelden voor de workshop kan hier.

03
feb

Reactie Invoeringswet Omgevingswet

KVAN en BRAIN hebben samen een reactie ingestuurd op de internetconsultatie over de Invoeringswet Omgevingswet.

We maken ons met name zorgen over de enorme complexiteit van de ketenarchivering in en om de omgevingsprocessen en de onduidelijkheden die daardoor kunnen ontstaan over verantwoordelijkheden en bevoegdheden. We hebben aangedrongen op verbeteringen in wet en MvT om die onduidelijkheden zoveel mogelijk te vermijden. Ook hebben we, bepaald niet als eerste en enige overigens, onze twijfels uitgesproken bij het tempo van invoering. Dat tempo vinden we niet stroken met het tempo van de adequate inrichting van de digitale overheidsinformatiehuishoudingen en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarvoor is meer tijd nodig.

Lees hier onze reactie.


03
feb

Nieuwe Kennis en Innovatieagenda

KVAN/BRAIN en Nationaal Archief organiseren de komende tijd 6 bijeenkomsten door het hele land, om een geactualiseerde Kennis- en Innovatieagenda voor de archiefsector op te stellen.


We willen kijken of de thema’s die in 2015 zijn geformuleerd, nog altijd de onderwerpen zijn waar professionals in het veld behoefte aan hebben. En we willen zien wie over kennis beschikt en mee wil doen in het kennisnetwerk, om gezamenlijk verder kennis te ontwikkelen en te delen. Bekijk de agenda om te zien welke bijeenkomsten gepland staan. Vertegenwoordigers van alle archiefinstellingen, maar ook informatieprofessionals bij archiefvormers, zijn van harte welkom.


Samenwerking

KVAN/BRAIN organiseert deze gesprekken samen met het Nationaal Archief, omdat deskundigheidsbevordering een speerpunt in de onlangs vastgelegde nieuwe ambities is.

Met wie

De gesprekken worden gevoerd met de professionals die zich met kennis en kennisontwikkeling bezig houden.

Doelen: inventarisatie kennisbehoefte en meedoen

Tijdens de bijeenkomsten staat een concrete inventarisatie van de kennisbehoefte centraal. Welke vragen gaan we de komende jaren beantwoorden? Welke thema’s zijn de hiervan zijn het meest urgent? Welke eerder opgepakte onderwerpen (zoals o.a. te vinden in de Kennis- en Innovatie-agenda 2015) vragen om een vervolg? En: wie heeft al kennis opgedaan die kan helpen om die vragen te beantwoorden? Hoe houden we elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen? Op welke manier en hoe samen gaan we die kennisvragen beantwoorden?

Opbrengst

De oogst wordt samengebracht in een nieuwe Kennis- en Innovatie-agenda 2017.

Aan alle BRAIN/KVAN-leden is een uitnodiging gestuurd om een of twee vertegenwoordigers naar deze bijeenkomsten af te vaardigen. Maar iedereen die mee wil doen kan zich aanmelden en mee doen!

Stuur onderstaand aanmeldformulier naar: SecretariaatBedrijfsvoering@nationaalarchief.nl


01
feb

Vernieuwde website archief2020

De website van Archief2020 is vernieuwd. Op de website staat de oogst van 4 jaar archiefinnovatie uit de periode 2013-2016.


Archief 2020
Archief 2020 was van 2013 t/m 2016 een samenwerkingsverband van verschillende overheidspartners. Op de website staan de lessen uit ruim 30 pilotprojecten die verspreid over het hele land(externe link) zijn uitgevoerd, met tips van betrokkenen. Daarnaast zijn in tientallen landelijke projecten uit de jaren praktische instrumenten verzamelen in het programma Archief 2020 en project AIDO die helpen om archief- en overheidslagen duurzamer en open toegankelijk te maken. Genoeg stof voor gemeenten, provincies, waterschappen en archiefinstellingen om concreet werk te maken van digitaal archiveren.


Ga naar de nieuwe website van archief2020.

23
jan

Nieuwe selectielijst gemeentelijke organen

De nieuwe VNG-selectielijst ligt momenteel ter inzage. KVAN stelde bijgaande brief op waarmee gemeentearchivarissen de uitvoeringsorganen en samenwerkingsverbanden waar zij mee te maken hebben, kunnen attenderen op de nieuwe selectielijst.

Download hier de brief over de selectielijst.

23
jan

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De EU heeft onlangs de Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgesteld. Deze is weliswaar rechtstreeks geldig in de lidstaten, maar de invoering ervan vroeg desondanks om nadere nationale wetgeving. KVAN/BRAIN reageerden in het kader van de internetconsultatie.


Lees hier de reactie van KVAN/BRAIN.


Kijk voor meer informatie over het wetsontwerp op: https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringswetavg

23
jan

Commentaar Records in Context

In internationaal verband (ICA) wordt al enige tijd gewerkt aan een nieuwe, multidimensionale beschrijvingsstandaard getiteld Records in Context. Samen met de Vlaamse collega’s van de VVBAD dienden KVAN/BRAIN hun commentaar op deze standaard in.


Bekijk hier de detailopmerkingen van KVAN/BRAIN over deze standaard. (excel)


Kijk voor meer informatie op: http://www.ica.org/en/call-comments-extended-release-records-contexts-egad.

23
jan

Lees het concept verslag ALV BRAIN/KVAN

Op 8 december besloten de leden van KVAN en BRAIN gezamenlijk tot een nieuwe koers. Lees hier het concept-verslag van deze belangrijke ledenvergadering.


Lees hier het conceptverslag.

20
dec

Modernisering EU auteursrecht ingediend

Op initiatief van de werkgroep auteursrechten is door 57 erfgoedinstellingen en brancheverenigingen een gezamenlijke reactie ingediend bij de ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Veiligheid en Justitie.


Deze reactie is onderdeel van de internetconsultatie die openstond tot 1 december. De reacties worden meegenomen bij het bepalen van het Nederlandse standpunt ten opzichte van het EU-richtlijnvoorstel Auteursrecht binnen de Digital Single Market (Deel I Richtlijn auteursrechten in de DSM). Naast een gezamenlijke reactie hebben een aantal instellingen ook individueel een reactie ingestuurd.


Lees hier meer over op de site van DEN.

02
dec

KNVI, Ngi-NGN en SOD samen door in nieuwe KNVI

KNVI, Ngi-NGN en SOD gaan samen verder als een vereniging. Het samengaan van de drie verenigingen is historisch: de vakgebieden van de informatieprofessionals van de verenigingen vertonen grote overlap. Informatie is dé kern in de huidige samenleving die midden in een digitale transformatie terecht is gekomen.


De informatieprofessionals van de nieuwe KNVI ondersteunen de maatschappij door het maken, beheren en leveren van vele producten en diensten, en door het leveren en opbouwen van kennis. De informatieprofessional 3.0 is dan ook een van de centrale thema’s van de vereniging.

Door de producten en diensten van de drie verenigingen samen te voegen is nu een nog rijker aanbod ontstaan voor informatie-professionals. Dit rijke aanbod is de kern van waar de vereniging om draait: kennis delen en kennis maken. De Special Interest Groups, de afdelingen en de regio’s van de vereniging hebben daarin een belangrijke rol door het organiseren van evenementen en het inhoudelijk ontwikkelen en verrijken van het vakgebied. De nieuwe KNVI staat vanaf 1 januari 217 onder duo-voorzitterschap Wouter Bronsgeest en Paul Baak.


Nieuwe KNVI

De nieuwe KNVI wordt versterkt door een Raad van Advies onder voorzitterschap van Marietje Schaake, Europarlementariër. Zij richt zich onder meer op digitale vrijheid en het Europese buitenland beleid. Klaas Brongers, Eric van Dijk, Stella Kuin, Marjolein Nieboer en Michel Wesseling zijn de leden van deze raad van Advies.

Wilt u de leden en de bestuurders en de KNVI ontmoeten? Kom dan op 10 januari 2017 naar de ‘First Life’ nieuwjaarsborrel in restaurant Dauphine in Amsterdam. Graag aanmelden op de site van First Life.


Meer informatie

Meer weten over de KNVI? Voor meer informatie over de verenigingen en het proces van samengaan: zie http://samen.knvi.info


21
nov

Historicidagen 2017

Van 24 tot 26 augustus 2017 worden de Historicidagen 2017 gehouden. Drie dagen vol inspirerende lezingen, debatten en workshops over alle mogelijke aspecten van geschiedbeoefening nu, voor alle historici: studenten, docenten, onderzoekers, historici werkzaam in archieven, musea, erfgoed, zzp-ers, kunsthistorici en publiekshistorici.De parallelsessies in het programma staan open voor presentaties. Deel je expertise, project of nieuwste inzichten en doe voor 27 februari een voorstel voor een bijdrage.

De Historicidagen 2017 zijn een initiatief van KNHG en worden georganiseerd in samenwerking met Universiteit Utrecht. De KVAN is partner.


Kijk ook op de website Historicidagen

21
sep

Brief auteursrechtenclaim

Op 21 september verzond BRAIN een brief over de auteursrechtenclaim die enkele archiefinstellingen ontvingen.


>>> Bekijk de brief hier


In een eigen reactie kan dan gerefereerd worden aan deze brief van BRAIN. De strekking van de brief is dat instellingen eerst moeten weten om welke rechthebbende en foto’s het gaat en inzicht moeten hebben in de houdbaarheid van de claim, voordat zij op het verzoek van het advocatenkantoor kunnen ingaan.

20
sep

Auteursrechtenclaim behandeld in ALV BRAIN en KVAN

In de eerste gecombineerde ALV van BRAIN en KVAN op 14 september is de auteursrechtenclaim die veel archiefinstellingen hebben ontvangen, behandeld.

Auteursrechtenclaim

Van belang veel leden is het besluit onder punt 5 t.a.v. de brief die een twintigtal BRAIN-leden heeft ontvangen van het advocatenkantoor Kneppelhout Korthals inzake een anonieme auteursrechtenclaim.


Update 21 september: bekijk hier de verzonden brief

Conform dit besluit werkt BRAIN momenteel in overleg met de juristen van het NA aan een reactie op deze brief. We vinden het van het grootste belang aan deze partij te laten zien dat de archiefbranche in deze een eenheid vormt en dat instellingen zich niet tegen elkaar laten uitspelen. Daarom een dringend verzoek aan alle leden die het aangaat om te wachten met het verzenden van een reactie aan Kneppelhout tot u een bericht krijgt dat onze brief verzonden is.

In een eigen reactie kan dan gerefereerd worden aan de brief van BRAIN. Verwachting is dat deze brief een dezer dagen kan worden verzonden. De strekking van de brief zal zijn dat instellingen eerst moeten weten om welke rechthebbende en foto’s het gaat en inzicht moeten hebben in de houdbaarheid van de claim, voordat zij op het verzoek van het advocatenkantoor kunnen ingaan.

Bekijk hier het verslag van de ALV op 14 september.

Heeft u een nieuwtje of een agenda item?

Stuur dan een mail naar bureau Brain
DNA