zoeken
12
jun

Nieuwe website van KVAN/BRAIN

Vanaf vandaag heeft BRAIN samen met beroepsvereniging KVAN een nieuwe website: www.kvanbrain.nl
De oude sites van beide verenigingen worden vanaf heden niet meer bijgehouden. Ze blijven, in afwachting van archivering door het Nationaal Archief, nog wel in de lucht.
Ga dus vanaf nu voor al je archiefnieuws naar www.kvanbrain.nl

29
mei

Kamervragen n.a.v. zaak Voet

De kamerleden Bergkamp en Groothuizen, beiden van D66, hebben op 28 mei kamervragen gesteld naar aanleiding van publicaties over de zaak Voet, volgend op het persbericht van KVAN/BRAIN.

27
mei

Pleidoor voor versimpeling auteursrecht

Diligent search is niet werkbaar. Erfgoedinstellingen moeten, net als internetproviders, gebruik kunnen maken van een 'notice and take down' procedure bij het online publiceren van materiaal uit hun collectie. Dat stelt Paul Keller van Kennisland.


Keller hield zijn betoog bij de presentatie van de EnDOW Diligent Search Tool. De makers van deze tool, die met een aanzienlijke hoeveelheid belastinggeld is gebouwd, gaven bij de presentatie ruiterlijk toe dat het instrument geen oplossing biedt voor de onbegonnen taak van diligent search, "because it is based on legislation that has been designed to make its stated purpose as difficult as possible."


Simpel systeem

Keller pleit voor een vereenvoudigde toepassing van het auteursrecht voor erfgoedinstellingen, gebaseerd op drie elementen:

1. extended collective licensing; dat wil zeggen: verbindend verklaren van collectief rechtenbeheer;

2. een 'notice and take down' procedure, waarbij instellingen materiaal offline halen zodra een rechthebbende zich meldt en bezwaar maakt;

3. een opt-out systeem dat rechthebbenden in staat stelt zich te onttrekken aan de hierboven genoemde regels als ze dat expliciet aangeven en dat goed laten registreren.


Het hele betoog van Keller is te lezen op de website van Kennisland.

23
mei

Tijdschema hoger beroep zaak Voet

Op 22 mei is het hoger beroep in de zaak Voet-Erfgoed Leiden aangebracht.
Over uiterlijk zes weken (3 juli) nemen Erfgoed Leiden en advocaat Dirk Visser hun memorie van grieven.
Uiterlijk 12 weken daarna (25 september)zal Voet zijn memorie van antwoord nemen.
Daarna zal een datum voor pleidooi worden bepaald, op een termijn van enkele maanden. Naar verwachting zal dit begin 2019 worden.
Na pleidooi zal het enkele maanden duren voordat arrest wordt gewezen. Vermoedelijk wordt dat medio 2019.

22
mei

Nieuws uit de VNG-adviescommissie

In de voorgaande nieuwsbrieven van KVAN/BRAIN is per abuis geen nieuws vanuit de Adviescommissie Archieven opgenomen. En dat terwijl daar zulk goed werk gebeurt. Een korte update over de maanden maart-april 2018.


Handreiking openbaarheidsbeperkingen

In de nieuwsbrief van februari kon u al lezen over de de handreiking voor openbaarheidsbeperkingen, waar de leden van de Adviescommissie Archieven mee bezig zijn. Hierin zijn al vorderingen gemaakt, waaronder het doornemen van de bestuursrechtelijke aspecten met een adviseur van team Recht van de VNG. Verder zijn meer voorbeelden van dergelijke besluiten verzameld.


Selectielijst

Op 14 maart hebben de leden die betrokken waren bij het opstellen van de Selectielijst 2017 hun ervaringen gedeeld met een vertegenwoordiging van de Unie van Waterschappen. Dit was een geslaagde informatieve bijeenkomst, waarin ook het voornemen is geuit voor een vervolg in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit was ook een van de adviezen vanuit KVAN-BRAIN voor het UIVO-I programma. (zie op deze pagina bijlage 5b, aanbevelingen 4 en 5.)


Monitor digitale archieven

Er werd eind maart inbreng geleverd voor de opzet (vragenlijst) van de monitor digitale archieven, in 2018 te verrichten door het ICTU.


Handreiking dataclassificatie

Op aangeven vanuit de Adviescommissie archieven werd de Handreiking Dataclassificatie van de Informatiebeveiligingsdienst (versie 1.7.1) op een aantal punten aangepast.


Actieplan Digitale archieven op orde

Eind april werd inbreng geleverd wat betreft opzet en insteek van het Actieplan Digitale archieven op orde van VNG Realisatie (voorheen KING).


Raadgever Archieven
Wellicht nuttig om te weten: de VNG geeft zogenaamde raadgevers voor raden en wegwijzers voor colleges uit. Sinds eind 2017 is er op de website van de VNG een Raadgever over archieven opgenomen.


Papieren Tijger Netwerk

Begin april werd medewerking verleend aan een sessie van het Papieren Tijger Netwerk bij de VNG.

14
mei

Symposium Archiefvorming&erfgoedpolitiek 1780-1815

Sinds het voorjaar van 2015 loopt aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden het onderzoeksproject The persistence of civic identities in the Netherlands, 1747-1848 onder leiding van prof. Judith Pollmann en prof. Henk te Velde. Dit project richt zich op lokale en regionale identiteiten in de late achttiende en vroege negentiende eeuw en onderzoekt in hoeverre de politieke ontwikkelingen in deze periode de dagelijkse praktijken en ideeën van burgerschap beïnvloedden. Een van de thema's van het project is archiefvorming en erfgoedpolitiek. Welke gevolgen hadden alle regimewisselingen in de periode 1750-1850 voor de omgang met archiefstukken en andere vormen van materieel erfgoed? Middels een symposium willen de onderzoekers hun inmiddels verworven kennis over deze periode graag delen met instanties die zich met lokaal en regionaal erfgoed bezighouden, in het bijzonder met stedelijke en provinciale archieven en musea. Tegelijkertijd hopen zij zelf ook weer veel te leren van de aanwezigen uit de museum- en archiefwereld, zowel over de omgang met erfgoed in der periode rond 1800 als over vergelijkbare problematiek in de huidige tijd.
De inhoudelijke invulling van het symposium staat nog niet vast. De organisatoren ontvangen graag suggesties voor sprekers, interessante cases of mogelijk geïnteresseerde instanties of belangstellenden voor het thema.
Het symposium zal waarschijnlijk plaatsvinden op 9 november 2018 in het Nationaal Archief. Klik hier voor meer info.
Suggesties en/of belangstelling? Neem contact op met de organisatoren: Diederik Smit
(d.e.j.smit@hum.leidenuniv.nl, +31 71 527 2705) en Carolien Boender (c.boender@hum.leidenuniv.nl, +31 71 527 4142)

14
mei

Stemmen op de Jonge Archivaris van 2018

Stem mee voor de Publieksprijs Jonge Archivaris van 2018
De verkiezing van de Jonge Archivaris van het Jaar kent een publieks- en vakjuryprijs. Voor beide prijzen vindt de prijsuitreiking plaats tijdens de Archiefdagen op 11 juni 2018 om 16.30 uur in de Frans Boermanszaal in Theater De Maaspoort in Venlo. De winnaars ontvangen naast eeuwige roem, ook een tablet èn een jaarlidmaatschap van KVAN/BRAIN.
De genomineerden zijn:
- Welmoed Bons
- Evelien Vermeeren-de Jonge
- Lise Koning
- Jasper Snoeren
- Ingeborg Huijberts
Breng nu via de site van JONG Archivarissen eenmalig jouw stem uit op één van de bovenstaande genomineerden voor de publieksprijs! Dit kan tot en met vrijdag 8 juni. De vakjury zal uit de vijf genomineerden de winnaar selecteren van de vakjuryprijs.

14
mei

Rapport quickscan en factsheet beschikbaar

Mathieu Paapst van ICTRecht voerde in de afgelopen maanden in opdracht van KVAN/BRAIN een quickscan uit bij drie onderling totaal verschillende archiefinstellingen: NIOD, RHC Eindhoven en Haags Gemeentearchief. Op basis van de bevindingen van deze drie onderzoeken zijn een aantal generieke thema's en aandachtspunten geïdentificeerd. Deze zijn uitvoerig besproken tijdens twee bijeenkomsten met de werkgroep AVG, waarna er generieke analyses van zijn gemaakt en aanbevelingen voor zijn geformuleerd. Het adviesrapport is nu gepubliceerd op de websites van KVAN en BRAIN en wordt ook gedeeld via het Kennisplatform Juridische Aangelegenheden op KIA.
Naast het adviesrapport leverde Paapst ook een factsheet op voor de interpretatie en toepassing van de AVG in de archiefsector.

14
mei

Veel media-aandacht voor auteursrechtproblematiek

Veel archiefinstellingen hebben naar aanleiding van het vonnis in de zaak Voet beeldmateriaal offline gehaald waarvan zij in het licht van deze uitspraak niet langer zeker zijn dat ze het zonder risico kunnen en mogen publiceren. Bij elkaar gaat het om honderduizenden beelden van tientallen instellingen. KVAN/BRAIN vroeg met een persbericht aandacht voor de gevolgen hiervan voor publiek en instellingen. Dat heeft veel publiciteit gegenereerd bij onder andere Omroep Max, het Radio 1 Journaal, de Volkskrant, NOS, Binnenlands bestuur en vele lokale en regionale media. Her en der verschenen interessante blogs naar aanleiding van de zaak:
Kennisland

iBestuur
Hoewel de gevolgen van de zaak Voet betreurenswaardig zijn, helpt deze casus wel om de noodzaak aan te tonen van de modernisering van het auteursrecht en de invoering van Extended Collective Licensing.

26
apr

BRAIN slaat alarm over gevolgen zaak Voet

BRAIN zocht vandaag de publiciteit over de zaak Voet door een persbericht te verspreiden over het massaal offline halen van beeldmateriaal naar aanleiding van deze zaak.

Erfgoed Leiden heeft deze week hoger beroep aangetekend tegen het teleurstellende vonnis van de kantonrechter. Inmiddels hebben 16 andere leden van BRAIN een sommatie van de advocaat van de heer Voet ontvangen om een schadevergoeding en een bedrag aan juridische kosten te betalen. BRAIN ondersteunt deze leden met advies en zet daarbij auteursrechtjurist Dirk Visser in.

10
apr

Erfgoed Leiden verliest auteursrechtzaak Voet

Erfgoed Leiden en omstreken is door de kantonrechter veroordeeld tot betaling van een bedrag van 75 euro per foto voor het online geplaatst hebben van 25 anoniem gepubliceerde foto's uit de jaren veertig en vijftig. Bovendien wordt Erfgoed Leiden veroordeeld in de kosten van ruim € 12.500-.
Het gaat om oude prentbriefkaarten van stadsgezichten uit Leiden en omgeving zonder vermelding van de naam van de fotograaf die Erfgoed Leiden online plaatste in het kader van haar taak als regionale archiefinstelling.

Erfgoed Leiden, BRAIN en hun advocaat mr. Dirk Visser gaan in overleg over het vonnis en hoe hiermee om / verder te gaan, inclusief de mogelijkheid van hoger beroep. Nader bericht daarover volgt.
Lees de volledige reactie van BRAIN op het vonnis.
Lees het volledige vonnis van de kantonrechter.

03
apr

Archievenblad 3/2018 is uit

Het aprilnummer van het Archievenblad staat in het teken van erfgoed, archeologie en musea. Enkele leestips:


Succesvol campagne voeren voor erfgoed
In februari won het Nationaal Archief de verkiezing van het Pronkstuk van Nederland met het Plakkaat van Verlatinge. Vera Weterings analyseerde deze verkiezing en de campagne van de Nationale Museum Week (‘Ons echte goud'). Wat kunnen we leren van deze succesformules die erfgoed onder de aandacht brengen van een breed publiek?


Archeologische vondsten als Linked Open Data
Stijn Heeren laat zien hoe via het programma Portable Antiquities of the Netherlands meer dan 200.000 kleine archeologische vondsten online doorzoekbaar zijn gemaakt.


Archieven en onderwijs
Ellen Loozen, Caroline Nieuwendijk en Stefanie van Odenhoven doen verslag van de Winterschool Archives and Education 2018. Hoe kun je het gebruik van archieven in het onderwijs stimuleren?


Digital Humanities helpt onderzoek verder
Melvin Wevers, Jelle van Lottum en Marieke van Erp bespreken de mogelijkheden van digital humanities aan de hand van de casussen van Delpher en de Prize Papers. Ze wijzen erop dat er aandacht moet zijn voor complexiteit van zowel de databron als de onderliggende technologie en voor het trainen van gebruikers voor het doen van onderzoek met digitale bronnen.


Archiefinstellingen en gemeenschappelijke regelingen
Steeds meer archiefinstellingen hebben de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Roland Bisscheroux bespreekt de verschillende vormen die mogelijk zijn. Ook besteedt hij aandacht aan de spanning tussen schaalvergroting en lokale/regionale identiteit.

23
mrt

Maatwerkopleiding Privacy: inschrijving geopend

Het Nationaal Archief en KVAN/BRAIN organiseren een maatwerkopleiding voor archiefprofessionals over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Deze nieuwe wet roept in de archiefsector veel vragen op, met name rondom de omgang met persoonsgegevens die in archiefbescheiden en archieftoegangen zijn opgenomen. Sommige van die vragen zijn eenvoudig te beantwoorden, maar de meeste zijn ook voor deskundigen op het gebied van archief- en privacywetgeving best ingewikkeld. Daarom besteedt de opleiding niet alleen tijd aan het leren kennen van de AVG, maar gaan de cursisten ook aan de slag met casuïstiek uit hun eigen werkpraktijk. Voor meer informatie en aanmelding verwijzen we naar het Nationaal Archief.

23
mrt

Migratie Archief2.0 naar KIA uitgesteld

We nemen extra tijd om alles goed te testen. Komen alle discussies mee? Missen we geen reacties? Zijn er geen profielen verloren gegaan? Alle plaatjes nog present? Er zal nu gemigreerd worden vanaf 20 april. Vanaf 23 april kun je dan ook voor al je (oude) Archief 2.0-zaken op KIA terecht. Dat laatste kan trouwens nu al. Zo vind je op KIA (wel even inloggen!)de verslagen, foto's, slides en filmpje van de studiedag 'ken je klant' op maandag 5 maart in Amersfoort. En is JONG Archivarissen er inmiddels gestart met hun vacaturebank.

23
mrt

Aprilthema Erfgoedjaar: gemaakt landschap

Iedere maand van het Europees Erfgoedjaar 2018 staat er een ander thema centraal. In april is dat het gemaakte landschap. De Archiefcollectie Nederland heeft fantastische en uiteenlopende bronnen te bieden voor onderzoek naar het gemaakte landschap. Een mooie gelegenheid om die in de schijnwerpers te zetten. Meld je nieuws en activiteiten hieromtrent aan de organisatoren van het Erfgoedjaar.

23
mrt

ENSIA en archieftoezicht

Op 23 april 2018, 13-16 uur, organiseert het Kennisplatform Toezicht in Den Haag (13:00-16.30 uur) een kennisbijeenkomst over ENSIA, de Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Doel van ENSIA is het ontwikkelen en implementeren van een verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid. Het gehele programma volgt z.s.m. en is dan te bekijken op het kennisplatform Toezicht (wel even aanmelden en/of inloggen!).

19
mrt

Oproep: nomineer de Jonge Archivaris van het Jaar

De verkiezing Jonge Archivaris van het Jaar 2018 wordt georganiseerd om startende archivarissen eens extra in de spotlights te zetten en daarmee aan te moedigen bij het realiseren van hun plannen.
Iedereen die een jonge archivaris kent die aan de criteria voor nominatie voldoet kan hem of haar tot en met 27 april nomineren via het nominatieformulier op de website van JONG archivarissen, het netwerk voor aankomende en startende archiefprofessionals. JONG archivarissen is de voortzetting van SNAAI, de sectie voor jonge archivarissen binnen de KVAN. De verkiezing van de Jonge Archivaris van het Jaar is de eerste activiteit waarmee JONG archivarissen naar buiten treedt.

08
mrt

Europees Erfgoedjaar: maart in het teken van water

In het Europees Jaar van het Erfgoed staat iedere maand een ander thema centraal. In maart is het thema Water. Nederland heeft zijn economische sterke positie binnen Europa te danken aan het water. Ons rijke erfgoed herinnert ons daar ook vandaag nog aan. Het bijbehorende schijnwerperproject over maritiem erfgoed brengt de betekenis van maritiem erfgoed voor publiek, vrijwilligers, deskundigen en liefhebbers in kaart door middel van de oproep: Wat is voor jou een belangrijk of bijzonder voorbeeld van maritiem erfgoed? Ingezonden foto's en video's worden verzameld en verwerkt in een website. Wat is er nog meer te doen in maart? Lees hier meer.[08-03-18] nieuws_eych2018_logos_turquoisenl300.jpg

06
mrt

S@P zoekt bestuurslid

De Stichting Archiefpublicaties (S@P) zoekt twee nieuwe bestuursleden, bij voorkeur een PENNINGMEESTER en een BESTUURSLID SALES/PR

De Stichting Archiefpublicaties (S@P) heeft ten doel het uitgeven van publicaties, die betrekking van belang zijn voor het archiefvak en de archiefwetenschap. De stichting geeft o.a. Jaarboeken, Archiefschoolschriften en Schetsboeken uit. Zie de volledige vacature.

26
feb

Stuk van het Jaar verkiezing 2018

In 2018 vindt voor de vierde keer de verkiezing plaats van het Stuk van het jaar. Opstand is het thema, in aansluiting op dat van de Maand van de Geschiedenis. Hoe je mee kunt doen, lees je in de eerste van een reeks speciale nieuwsbrieven die de organisatoren in de aanloop naar de verkiezing uitbrengen.

16
feb

Nieuws ICA Section of Professional Associations

In de februari-nieuwsbrief van ICA-SPA onder andere aandacht voor International Archives Day (9 juni, thema Archives: Governance, Memory and Hertitage) en de Basic Principles on the role of archivists and record managers in support of human rights.

15
feb

Archiefbezoekers dik tevreden

Archiefonderzoekers in Nederland zijn tevreden over de dienstverlening van archiefinstellingen. Dat blijkt uit de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven 2017. KVAN/BRAIN voert dit onderzoek tweejaarlijks uit met en voor de instellingsleden. Dit jaar deden 34 instellingen mee en vulde een recordaantal van ruim 3.600 respondenten de enquête in. Zij geven de archiefinstellingen gemiddeld een 7,9 als rapportcijfer.

Na een dalende trend in de periode 2003 - 2011 (van 8,1 naar 7,7) en een stabiele situatie in de jaren 2011 - 2015 (7,7) is de waardering van de bezoekers voor het eerst sinds 2003 weer gestegen. Dat geldt zowel voor het oordeel over de fysieke voorzieningen als over de onlinevoorzieningen. Topscoorder is het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, dat van zijn respondenten een 8,5 krijgt. Het Gemeentearchief Schouwen-Duivenland volgt met een 8,3. Het Brabants Historisch Informatiecentrum, de Groninger Archieven, het Gemeentearchief Zaanstad en het Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena delen de derde plaats met een 8,2.

De 34 archiefinstellingen die deelnamen aan de Kwaliteitsmonitor 2017 hebben elk een rapportage op maat ontvangen, waarin de antwoorden van de eigen respondenten op alle vragen uit de monitor worden vergeleken met het totaal van alle archiefinstellingen. Deze rapportages bevatten alle opmerkingen en verbetersuggesties die de eigen respondenten hebben gegeven. Met die input kunnen archiefinstellingen doelgericht werken aan de verbetering van hun dienstverlening.

09
feb

Advies: beperk openbaarheid gezinskaarten

In aanvulling op het advies over de gezinskaarten dat de VNG eerder deze week verstuurde, raadt KVAN/BRAIN archiefinstellingen die een gemeentelijke archiefbewaarplaats beheren aan om de openbaarheid van de gezinskaarten formeel te beperken gedurende een termijn van 110 jaar (ingaande 1940).
Wij verwachten dat het offline halen zonder een dergelijk besluit onduidelijkheden veroorzaakt voor publiek en/of instellingen. Bovendien hebben burgers zonder een dergelijk besluit geen mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken.
Wij adviseren daarom te handelen conform bijgaand advies.
Om het publiek te informeren over het offline halen en de noodzaak over te gaan tot een openbaarheidsbeperking, hebben wij een modeltekst opgesteld.
Ook voor de openbaarheidsbeperking en het verzoek daaromtrent aan GS bereiden wij modelteksten voor, die wij zo snel aan de betreffende leden beschikbaar zullen stellen.

26
jan

Stem op het Plakkaat als Pronkstuk van NL!

Het Plakkaat van Verlatinge is finalist in Het pronkstuk van Nederland. Een terechte erkenning van een iconisch stuk uit onze geschiedenis.

Vanavond is de grote finale, waar we het opnemen tegen de finalisten uit de categorieën ontwerp en kunst. Wie wint, dat bepaalt het Nederlandse publiek. Mogen wij rekenen op jouw stem?


Stem en deel!
Breng me naar de stempagina.


Let op: het stemmen via een wifi-netwerk geldt maar als één stem. Stem daarom vanaf je eigen apparaat via je mobiele netwerk.


We vragen je ook deze oproep verder te verspreiden via sociale kanalen: Het Plakkaat van Verlatinge is mijn #Pronkstuk van Nederland @gahetna Stem ook via https://hetpronkstukvannederland.avrotros.nl/


Over het Plakkaat van Verlatinge
Het Plakkaat van Verlatinge, gedateerd op 26 juli 1581 , is de officiële beslissing van de Nederlandse Staten-Generaal om de Spaanse vorst Filip II niet langer als heer der Nederlanden te erkennen. Het Plakkaat markeert de geboorte van de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Sommigen noemen het Plakkaat de onafhankelijkheidsverklaring van Nederland. Zowel nationaal als internationaal heeft het eeuwenlang als inspiratiebron gediend. Er bestaan inhoudelijke parellellen tussen de tekst van het plakkaat en de Amerikaanse Declaration of Independance uit 1776.

Het Plakkaat van Verlatinge is een van de belangrijkste stukken in de collectie van het Nationaal Archief. Het wordt permanent tentoongesteld in de gratis toegankelijke publieksruimte.

22
dec

AVG: Archieven Vol Gegevens

Voorafgaand aan de ALV van 7 december 2017 hield jurist Mathieu Paapst (ICTRecht) een presentatie over de AVG. Dat gaf aanleiding tot veel vragen en discussie, bijvoorbeeld over de houdbaarheid van bewaartermijnen voor (onderdelen van) personeelsdossiers in het licht van de AVG. Duidelijk is dat we als branche nog het nodige te doen en te overdenken hebben de komende maanden. Daarom zij we blij te kunnen melden dat wij Mathieu Paapst hebben kunnen inhuren voor advisering en ondersteuning van KVAN/BRAIN op dit terrein. In januari 2018 zal hij starten met een risicoanalyse bij drie voorbeeldinstellingen. Aan de hand van dit onderzoek krijgen we een beeld van de voornaamste risico's die archiefinstellingen lopen en kunnen we de juiste prioriteiten stellen bij de implementatie van de AVG.
Intussen is het Wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarop komen we in het nieuwe jaar nog terug.

22
dec

Call for Papers Archiefdagen

De KVAN-dagen heten voortaan Archiefdagen en worden georganiseerd door KVAN en BRAIN samen. De Archiefdagen 2018 vinden plaats op maandag 11 en dinsdag 12 juni in Venlo en hebben als thema ‘Grenzeloos'. Ook nu bestaat de mogelijkheid om in een van de programmalijnen een presentatie te verzorgen. Wie een goed idee heeft dat past in het thema, wordt van harte uitgenodigd dit voor te stellen aan de organisatiecommissie. Voorstellen kunnen worden ingediend tot 31 januari 2018. Zie voor meer informatie de Call for Papers.

14
nov

Lobby Auteursrecht

KVAN/BRAIN schaarde zich achter een brief die de erfgoedbrede Werkgroep Auteursrecht opstelde in reactie op het voorstel van de Europese Commissie voor een Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (DSM-voorstel).

De voorgestelde artikelen 7, 8 en 9 over het gebruik van auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken die out-of-commerce zijn door culturele erfgoedinstellingen impliceren een vorm van Extended Collective Licensing. Dit zal, mits goed geregeld, veel van de problemen kunnen oplossen die samenhangen met de rechtenclearing van OoC-werken in onze collecties. Om goed te kunnen werken, vinden KVAN/BRAIN en de andere ondertekenaars nog wel een aantal belangrijke aanpassingen noodzakelijk.

14
nov

Lobby Besluit digitoegankelijkheid

KVAN/BRAIN reageerde op de internetconsultatie over het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Mede dankzij inspanningen van KVAN/BRAIN maakt het besluit een uitzondering voor de gedigitaliseerde content op archiefwebsites. Zonder die bepaling zou de archiefbranche vele miljoenen nodig gehad hebben om scans conform de richtlijn leesbaar te maken.

09
nov

Input gevraagd voor nieuwe website KVAN/BRAIN

KVAN/BRAIN werken aan de integratie van de websites van beide verenigingen. Daarbij wordt jullie input zeer op prijs gesteld. Daarom vragen we een paar minuten van je tijd om een korte vragenlijst in te vullen. Ook zoeken we mensen die in de eerste helft van 2018 de nieuwe site willen testen. Aanmelden via bureau@kvan.nl of bureau@archiefbrain.nl.

02
nov

ALV KVAN/BRAIN en Kennissessie AVG

Op 7 december houden we opnieuw een gecombineerde algemene ledenvergadering. Voorafgaand aan de vergadering praten we je bij over de AVG: wat is de stand van zaken, waar moeten we rekening mee houden en wat zal de werkgroep AVG de komende tijd aan instellingen en beroepsbeoefenaren kunnen aanbieden. Mathieu Paapst neemt ons mee in de ontwikkelingen.
Tijdens de vergadering gaan we in op ontwikkelingen binnen de verenigingen. Wat hebben we gedaan sinds de strategische keuzes van vorig jaar, wat gaan we volgend jaar doen. Hoe gaan we verder met het dossier Auteursrecht en hoe zien bestuur en leden de verdere voortgang van de samenwerking voor zich.
Kortom, een inhoudelijk belangrijke bijeenkomst, noteer in de agenda! Let op, de aanvangstijd is vervroegd: de bijeenkomst begint nu om 13 uur.
Aanmelden is wenselijk; via bureau@kvan.nl of bureau@archiefbrain.nl

31
okt

Lees de goedgevulde oktober-nieuwsbrief

In deze editie o.a.: Vooruitblik ALV en kennissessie AVG | Ketelaarlezing 2017 | Integratie websites KVAN/BRAIN | Van KVAN-dagen naar Archiefdagen | Portefeuilleverdeling nieuwe kabinet | Wet hergebruik overheidsinformatie | Nieuws uit de Adviescommissie Archieven VNG | Nieuw S@P Jaarboek | International Digital Preservation Day | Verkorting overbrengingstermijn

20
okt

20 jaar Metamorfoze

Metamorfoze bestaat twintig jaar en viert dat op 7 november onder het motto Metamorfoze in woorden en akkoorden met een bijzonder programma vol verhalen, liederen en muziek.

Meer info en aanmelden: https://www.metamorfoze.nl/node/1050

13
okt

Wat brengt ons het nieuwe regeerakkoord?

Wat zegt het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst over archieven, erfgoed, informatie en digitalisering? KVAN/BRAIN zette het hier op een rijtje.

11
okt

KVAN/BRAIN over rapport kortere overbrengstermijn

Het bestuur van KVAN/BRAIN heeft in een brief aan de minister van OCW laten weten voorstander te zijn van een drastische verkorting van de overbrengingstermijn. OCW liet de impact van een dergelijke maatregel onderzoeken naar aanleiding van de motie Segers, volgend op de affaire rond 'het bonnetje van Teeven'. KVAN/BRAIN benadrukt in reactie op het onderzoeksrapport dat alleen een kortere overbrengingstermijn niet voldoende is om de Archiefwet aan te passen aan de digitale tijd en eisen van transparantie. KVAN/BRAIN breken met het oog daarop een lans voor de Wet Open Overheid, die nu voorligt in de Eerste Kamer. Invoering van de WOO in combinatie met een aanzienlijk kortere overbrengingstermijn zou een grote impuls zijn voor verbetering van de kwaliteit van de overheidsinformatievoorziening.

11
okt

Reinwardt Academie zoekt stageplaatsen

De stageperiode van de tweedejaarsstudenten loopt van 29 januari tot en met 11 mei 2018. Naast de werkzaamheden voor de instelling, krijgt de student vanuit de opleiding opdrachten op het gebied van publieksonderzoek, organisatiekunde, en erfgoedtheorie. Hiermee laten wij de student vanuit een professionele invalshoek kijken naar de beroepspraktijk. Er is gekozen voor een geïntegreerde aanpak tussen werken en leren. De student verricht circa 30 uur per week werkzaamheden voor uw organisatie en besteedt ongeveer 10 uur per week aan opdrachten vanuit de academie. Lees meer in het document Informatie tweedejaarsstage bachelor Cultureel erfgoed. Voor vragen kunt u contact opnemen met stagecoördinator Mirjam Wijnands via rwa-stagebureau@ahk.nl. Meer info op de website van de Reinwardt Academie.

09
okt

Successvol mini-congres Leren preserveren

Op 21 september kwamen zo'n 50 professionals uit diverse sectoren bij elkaar bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam om van gedachten te wisselen over het kennisniveau op het gebied van digitale duurzaamheid: weten we wat we zouden moeten weten? Hoe weten we wat we moeten weten? In een interessante bijeenkomst gaven een aantal sprekers daarop hun visie. Lees hier het verslag van deze rijkgevulde bijeenkomst.

09
okt

Ketelaarlezing Gary Wolf: Quantified Self

Hoeveel stappen zet je op een dag? Hoe hoog zijn je hartslag en bloeddruk? Hoe lang heb je vannacht geslapen?
De huidige generatie digitale apparaten maakt het steeds makkelijker ons eigen gedrag te registreren. Of datgene wat zich in ons lijf afspeelt. Meten is weten. Maar wie weet wat? Het verzamelen van al die persoonlijke data brengt interessante vraagstukken met zich mee.Hoe sla je deze data op? Hoe houd je het duurzaam toegankelijk? Hoe ga je om met privacyvraagstukken zodra je de data deelt of samenvoegt? Wie is uiteindelijk eigenaar van deze data? Het opslaan van persoonlijke informatie kan ook risico's met zich meebrengen.

Het is de hoogste tijd dat archief- en informatieprofessionals hierover het gesprek met elkaar aangaan. Kom op 16 november naar de Ketelaarlezing en voer dit belangrijke debat. Reserveer via events@nationaalarchief.nl

22
sep

International Digital Preservation Day: doe mee!

Op 30 november vindt de eerste International Digital Preservation Day plaats. We staan dan stil bij wat we met elkaar al hebben bereikt en hopen nog meer bewustzijn en betrokkenheid te creëren voor wat ons in de komende jaren nog te doen staat om ons maatschappelijke digitale geheugen voor de toekomst veilig te stellen. De dag is ook bedoeld om de aandacht te vestigen op digitale collecties .

Ook Nederland neemt deel aan dit initiatief. Check de NCDD voor meer info.


Oproep tot deelname
Lever voor 30 september uw bijdrage aan de Digitally Endangered Species List - een lijst van de digitale informatie die het meest in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Dit is een internationaal inititief van DPC ter gelegenheid van IDPD.


Wil je met je organisatie deelnemen door middel van een bijeenkomst, blog, artikel of een ander initiatief? Laat het weten via info@ncdd.nl. Zij kunnen helpen bij het verspreiden van je initiatief en nemen je instelling op in de IDPD-agenda.

22
sep

Impact Verkorting Overbrengingstermijn

Naar aanleiding van de affaire Cees H. en het daarop volgende rapport van de Erfgoedinspectie over het archiefbeheer rondom ontnemingsbeschikkingen, dienden kamerlid Segers e.a. een motie in waarin zij pleiten voor aanpassing van de Archiefwet aan de digitale ontwikkelingen en eisen van transparantie. In dat kader pleitten Segers c.s. voor verkorting van de overbrengingstermijn. OCW liet daarop een impactanalyse uitvoeren met betrekking tot een kortere overbrengingstermijn. Het rapport is inmiddels verschenen en, vanwege de demissionaire status van het kabinet, door de minister van OCW zonder standpuntbepaling doorgestuurd aan de Tweede Kamer. KVAN/BRAIN bereiden momenteel een reactie op het rapport voor.

22
sep

Lancering Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA

Vanaf 25 september kunnen alle gebruikers van het online platform informatie2020 terecht op de nieuwe website van het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA): kia.pleio.nl. Dat betekent dat alle kennisplatforms en bijbehorende informatie vanaf dan via de KIA-site te bezoeken en raadplegen zijn. Momenteel is het nog dezelfde inhoud in een nieuw jasje. Maar dat gaat veranderen. KIA is namelijk een initiatief van Nationaal Archief, KVAN/BRAIN en Archief 2.0. Samen bouwen we aan dé ontmoetingsplaats voor informatie- en archiefprofessionals.

KIA staat voor Kennisnetwerk Informatie en Archief. Met de lancering van de nieuwe naam en website, wordt ook de kleurrijke vormgeving geïntroduceerd. Deze verwijst naar ons motto 'Kennisdelen zit in ons DNA'.

Word lid van een van de diverse kennisplatforms, neem deel aan discussies, werk online samen of wissel kennis uit: het kan allemaal!

04
aug

Handreiking periodieke hotspotmonitor

‘Hotspots' zijn gebeurtenissen waar het handelen van de overheid en de samenleving elkaar intens raken. Het gaat om gebeurtenissen die maatschappelijke beroering veroorzaken, van bijzondere betekenis zijn voor de inwoners en in de media veel aandacht hebben getrokken.
Vanuit cultuur-historisch perspectief is het van belang om de archieven over hotspots veilig te stellen en te bewaren. Hoe dat aangepakt moet worden staat in de Handreiking Periodieke hotspot-monitor decentrale overheden.

Lees verder>

04
aug

Open Call voor innovatieve internetprojecten

Het SIDN-fonds geeft je de mogelijkheid om een aanvraag voor financiering in te dienen. Per jaar zijn er twee open calls voor innovatieve internetprojecten en één call voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

De najaarscall staat open voor alle internetprojecten die aansluiten bij de doelstellingen van het SIDN-fonds. Daarnaast is er extra aandacht voor projecten die privacy EN veiligheid combineren. Lees verder!

04
aug

Personenportal Netwerk Oorlogsbronnen

Netwerk Oorlogsbronnen bouwt samen met erfgoed- en herinneringsorganisaties aan één landelijke online zoekingang op informatie (primaire en secundaire bronnen) over personen uit de Tweede Wereldoorlog in het koninkrijk der Nederlanden. Een pilotversie van de Personenportal WO2, waarbij testsets van in totaal ruim 360.000 namen uit verschillende collecties zijn gekoppeld, is geslaagd. Dat betekent dat het Netwerk Oorlogsbronnen met partners verder gaat met de ontwikkeling van de toegang op personen. Bekijk hier de presentatie van de pilot en lees hier het rapport van Kennisland over de juridische (on)mogelijkheden voor het verwerken en publiceren van deze gegevens.

09
jul

mini-congres Leren preserveren

Digitale duurzaamheid vereist dat de juiste mensen over de juiste kennis en vaardigheden beschikken - nu en in de toekomst. Zijn we al zo ver? Sluit het kennisaanbod goed genoeg aan op de vraag? En wat is die vraag eigenlijk? Praat en leer met ons mee op het mini-congres ‘Leren Preserveren: duurzame kennis over duurzame toegang' op 21 september van 15.00 - 17.00 uur bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam.

In dit mini-congres pakt het Nieuwe Instituut samen met het Netwerk Digitaal Erfgoed, BRAIN/KVAN, het Kennisplatform professionalisering en de NCDD de handschoen op om een antwoord op bovenstaande vragen te vinden en duidelijk te krijgen welke acties we de komende jaren moeten ondernemen om beter voorbereid te zijn.

Het mini-congres is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden in kennisoverdracht, professionalisering en kennisbehoefte, werkzaam bij erfgoedinstellingen, kennis- en opleidingsinstituten, branche- en beroepsorganisaties en meer. Aan het einde van de middag wordt de nieuwe cursus Leren Preserveren van Het Netwerk Digitaal Erfgoed, de NCDD en Het Nieuwe Instituut gelanceerd.

Meer informatie en aanmelden op de site van Het Nieuwe Instituut

27
jun

Win jij SODA2017 en 20.000 euro met jouw open data

Laat zien wat er mogelijk is met open data en maak kans op 20.000 euro! Deelname staat open voor iedereen die een toepassing heeft gemaakt waarbij open data van publieke organisaties gebruikt wordt, zoals een website, app of visualisatie. De beste inzendingen presenteren zich op 16 november tijdens het Jaarcongres ECP in de Fokkerterminal in Den Haag, waar de jury de winnaar kiest.

Lees verder

14
jun

Definitieve versie 2.0 van RODIN is uit!

De eerste versie uit 2010 heeft furore gemaakt als bruikbare rode draad door het woud van (inter)nationale wet- en regelgeving en normen. Met behulp van het toetsinstrument RODIN kon op relatief simpele wijze inzicht worden gekregen in de vraag: zijn wij als gemeente of andere overheid klaar voor digitaal archiveren? Zo niet, wat moet er dan nog gebeuren?
Door de vele ontwikkelingen in praktijk, wet- en regelgeving en normeringen van digitaal archiveren was een versie 2.0 nodig. Eerder dit jaar verscheen op deze plek een oproep om te reageren op de concept versie van RODIN 2.0. Daarop zijn heel veel reacties binnengekomen, die in de definitieve versie zijn verwerkt. Wij hopen hiermee weer een up to date toetsinstrument voor administraties, archiefinspecteurs, auditors en informatieprofessionals te kunnen bieden.

Download hier RODIN 2.0.

07
jun

Victorines 2017

Sinds 1978 looft het Victorine van Schaickfonds | KNVI jaarlijks de Victorines uit. Met de prijzen willen ze publicaties en vernieuwing in het informatievak stimuleren.

Doe zelf mee of draag iemand anders voor uiterlijk op 29 september 2017. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het KNVI congres 2017 op donderdag 9 november in Nieuwegein.

Lees meer

02
jun

Verslag en presentaties van de kennisbijeenkomst

Het Kennisplatform dienstverlening archieven is bedoeld voor het uitwisselen van ervaringen, het delen van kennis en het stellen van vragen. Denk bijvoorbeeld aan het verdiepen van de kennis van de ‘digitale klant’, de mogelijkheden om digitaal de collectie zichtbaarder te maken door toepassing van sociale media of aan de toepassing van crowdsourcing.

Lees verder

31
mei

Subsidiewijzer van DEN

Op deze pagina van DEN vind je tips over het hoe en waarom van subsidieaanvragen, daarnaast biedt het een overzicht van actuele subsidiemogelijkheden voor digitalisering van cultureel erfgoed. Met dit overzicht wil DEN cultuur- en erfgoedinstellingen helpen snel de weg te vinden naar geschikte fondsen voor digitalisering en vernieuwing van diensten in Nederland en Europa.

Lees verder

31
mei

Archiknowmads meetup “Back and to the Future”

De Reinwardt Academie nodigt je met veel genoegen en enthousiasme uit voor de Archiknowmads meetup van dinsdag 4 juli a.s. met de titel “Back and to the Future”.

Lees verder

18
mei

Cursus Leren Preserveren

Het Netwerk Digitaal Erfgoed, de NCDD en Het Nieuwe Instituut hebben met bijdragen van een aantal andere partners de cursus Leren Preserveren opgezet. De cursus beleeft zijn primeur in zomer/najaar 2017.

Lees verder
18
mei

Workshop Certificering

De vertaling naar uw organisatie

Het projectteam Certificering van het Netwerk Digitaal Erfgoed nodigt u uit voor de vervolgworkshop ‘Certificering: de vertaling naar uw organisatie’ op 29 juni bij het Utrechts Archief.

Datum/Tijd 29-06-2017, 10:00 - 16:30

Locatie Utrechts Archief

Lees verder

18
mei

Uw mening over ISO 13008

Gebruikt u de ISO-standaard 13008? De ISO-commissie bereidt een herziening voor en is benieuwd naar uw mening over deze standaard voor migratie en conversie.
Meepraten

17
mei

KVAN-dagen in het teken van publiek

Op maandag 12 en dinsdag 13 juni 2017 worden de jaarlijkse KVAN-dagen gehouden. Ditmaal in Dordrecht in het Energiehuis. Het thema dat dit jaar centraal staat is: Publiek!? Twee dagen lang bruist Dordrecht!

De jaarlijkse KVAN-dagen zijn een must voor elke archivaris en informatiespecialist. Sprekers uit het archief- en informatievakgebied, maar zeker ook van daarbuiten, zorgen voor prikkelende presentaties, discussies en rondetafelgesprekken over de ontwikkelingen en uitdagingen binnen het archiefwezen.


Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op www.kvan.nl

12
mei

International Archives Day: Friday 9 June 2017

The International Council on Archives invites you to celebrate the International Archives Day on Friday 9 June 2017 !

We invite you to celebrate the International Archives Day on the theme of the ALA-ICA Conference 2017 “Archives, Citizenship and Interculturalism” which will take place in Mexico from 27 to 29 November

Lees verder

10
mei

Aan de slag met de Omgevingswet

De werkgroep Omgevingswet van KVAN/BRAIN heeft onlangs advies uitgebracht aan het bestuur. Het advies vind je hier.

03
mei

Eindrapport Knooppunt Erfgoedsoftware Leveranciers

Twaalf leveranciers van erfgoedsoftware hebben zich in 2016, op uitnodiging van CLICKNL Cultureel Erfgoed en Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) verenigd in het Knooppunt Erfgoedsoftware Leveranciers (KnEL). Een verslag van de initiatieven en ideeën die in deze periode zijn ontwikkeld is nu te lezen in het eindrapport knooppunt erfgoedsoftware leveranciers.

Lees verder

03
mei

86% Nederlanders maakt gebruik vandigitaal erfgoed

Onafhankelijk onderzoek door GFK heeft uitgewezen dat 86% van de Nederlanders websites van erfgoedinstellingen, gemeenschappelijke erfgoedportals en bekende verhalenkanalen op het terrein van digitaal erfgoed bezoekt. Dit aantal is onderzocht in een nulmeting van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het onderzoek is uitgevoerd door GfK Nederland en deze uitkomst wordt bekend gemaakt op 7 april door het Netwerk Digitaal Erfgoed op de NDE-conferentie in Den Bosch, die het startsein is van de Week van het Digitaal Erfgoed.

Lees verder

03
mei

ENUMERATE 2017: Doe mee en vul de vragenlijst in!

De nieuwe ENUMERATE Core Survey is online beschikbaar. DEN coördineert dit onderzoek als onderdeel van Europeana. Alle erfgoedinstellingen kunnen deze vragenlijst invullen.

Lees verder

21
apr

Toekenningen Smart Culture – Kunst en Cultuur

The Sensory Moving Image Archive (SEMIA) Boosting Creative Reuse for Artistic Practice and Research
Prof. dr. G. Fossati (Universiteit van Amsterdam), dr. H.M.M. van Vliet (Hogeschool van Amsterdam) en dr. E.L. Masson (Universiteit van Amsterdam)
Het SEMIA-project heeft tot doel te onderzoeken welke hulpmiddelen (analysesoftware, interfaces) nodig zijn om creatieve gebruikers – beeldend kunstenaars, de creatieve industrie, onderzoekers – in staat te stellen om gedigitaliseerde erfgoedcollecties, i.h.b. historisch bewegend beeld, te verkennen en te hergebruiken op basis van hun visuele kenmerken (licht en kleur, vorm of beweging).
Consortiumpartners: EYE Filmmuseum, Studio Louter en Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

19
apr

‘Hoe open zijn wij?’

Heeft u de online test al ingevuld?

Het online toets- en leermodel ‘Hoe open zijn wij?’ geeft archiefinstellingen en informatie- en archiefvormers inzicht in de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de eigen digitale informatie. Invullen levert ook gerichte aanbevelingen op om hergebruik van informatie en aanbieden van open data te verbeteren.

Doe de online test voor uw organisatie via www.hoeopenzijnwij.nl.

De test bestaat uit 31 vragen die zijn opgesteld met medewerking van branchevereniging BRAIN en DEN (Digitaal Erfgoed Nederland). Na invullen van de vragen ontvangt u automatisch voor uw organisatie een rapportage met aanbevelingen en relevante actiepunten, sommige met verwijzingen naar online beschikbare handreikingen of tools. Zo krijgt u inzicht in het thema hergebruik en open data in uw organisatie. U kunt zelf kiezen of u de resultaten deelt met anderen.

Het model is in november 2016 gelanceerd door Archief 2020. Heeft u suggesties of vragen, mail dan naar contact@nationaalarchief.nl.

19
apr

Regionaal Archief Rivierenland start met PID’s

Regionaal Archief Rivierenland is, samen met Netwerk Digitaal Erfgoed, Nationaal Archief en De Ree Archiefsystemen, gestart met een project om PIDs (Persistent Identifiers) te implementeren in MAIS-Flexis.

Nadere uitleg staat in dit nieuwsbericht.

Bij afronding van het project in mei komt deze programmatuur ook voor andere archiefdiensten beschikbaar die zijn aangesloten op archieven.nl en is er een slotbijeenkomst in Tiel.

14
apr

STUK VAN HET JAAR

Inspiratiedag pers & publieksbereik

Altijd al een kijkje willen nemen achter de schermen van het televisieprogramma ‘Verborgen Verleden’? Nieuwsgierig naar hoe jouw persbericht wél gelezen wordt door de redacties van landelijke media? En benieuwd welke rol verhalen, superhelden en een media database daarin kunnen spelen?

Lees verder (pdf)

05
apr

Let's make copyright right!

Campagne voor beter (c) voor onderwijs - rightcopyright

Deze campagne is opgezet als reactie op de voorstellen van de Commissie en de huidige amendementen in het EP voor onderwijs. De campagne is te vinden op www.rightcopyright.eu en vraagt iedereen die kwaliteitsonderwijs steunt om te tekenen. Een van de speerpunten van de campagne is dat erfgoedinstellingen erkend moeten worden voor hun rol in het onderwijs, en dus ook in de uitzondering gevangen moeten worden.

Alle steun voor deze campagne is welkom! Zie ook de 'spread the word' pagina: https://rightcopyright.eu/spread-the-word/

29
mrt

Wet Generieke Digitale Infrastructuur

Momenteel staat de eerste tranche van de Wet Generieke Digitale Infrastructuur open voor internetconsultatie. KVAN/BRAIN hebben daarvoor met behulp van Lodewijk Hovy en Lucas Osterholt en nog een groep meelezende collega’s een reactie opgesteld.

De deadline voor de consultatie is 31 maart. Onder het motto ‘massa is macht’ vragen we jullie om, aansluitend bij en/of op basis van onze reactie, ook zelf een reactie in te zenden. Samen kunnen we het verschil maken.

Pdf Internetconsultatie

Alle informatie en de ingang voor het indienen van een eigen reactie vind je op https://www.internetconsultatie.nl/wetgdi

22
mrt

Samenwerking Mondriaanfonds met voordekunst

Voordekunst en het Mondriaan Fonds verlengen dit jaar hun samenwerking en starten met een stimuleringsbijdrage voor individuele kunstenaars en beeldende kunst en erfgoedinstellingen. Het Mondriaan Fonds draagt 20 procent van het benodigde bedrag (met een maximum van 2.000 euro) bij aan geselecteerde projecten die bij voordekunst een crowdfundcampagne zijn gestart. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is voorwaardelijk: alleen wanneer de maker of instelling er in slaagt het overige deel via het publiek op te halen, wordt de bijdrage daadwerkelijk uitgekeerd. Belangrijkste doelstellingen van dit pilotproject zijn het stimuleren van ondernemerschap van makers en instellingen extra te prikkelen en vertrouwen te wekken bij potentiële donateurs om te geven. Op deze manier wordt het draagvlak voor kunst en cultuur extra vergroot.

Lees verder

20
mrt

Geef je mening over RODIN 2.0!

De afkorting RODIN staat voor Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer. De eerste versie dateert al weer uit 2010. Sinds die tijd is er veel veranderd in de informatiemaatschappij, de verdergaande digitalisering, instrumenten, kaders en normen. Helaas is een en ander niet altijd op elkaar afgestemd.

Rodin 1.0 heeft zich sinds 2010 bewezen als ‘rode draad’ door het woud van normen, kaders e.d. RODIN wordt gebruikt door informatiemanagers, DIV-afdelingen, archiefinspecteurs, auditors en vele anderen.

Door een werkgroep vanuit KVAN, BRAIN, LOPAI en EGI is een nieuwe versie ontwikkeld, versie 2.0. De werkgroep hoopt met deze aangepaste concept versie 2.0 de draad weer helder rood te laten uitkomen in het gegroeide woud.

Maar de werkgroep hoopt ook op constructieve feedback van de KVAN- en BRAINleden op de nieuwe versie 2.0.

Je kunt de feedback tot uiterlijk 20 april sturen aan: j.beens@nijmegen.nl.

10
mrt

JONGE MEDIAMAKERS TONEN HUN WERK BIJ BEELD EN GELU

Op 16 maart 2017 opent het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de expo “Open Media Art: Nieuwe verhalen uit het archief”. Bezoekers beleven hier vier nieuwe werken van vijf jonge makers, geïnspireerd door materiaal uit het archief van Beeld en Geluid. Elki Boerdam, Anna Klevan, Tereza Ruller en Superposition (Bram Bogaerts en Robin Smits) hebben acht maanden lang het archief doorgespit om nieuwe verhalen op basis van Nederlands audiovisueel erfgoed te maken.

Lees verder

10
mrt

Verkiezingsprogramma’s: kunst cultuur erfgoed medi

De politieke partijen hebben hun definitieve Verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 vastgesteld: PvdA, CDA, Christen Unie, D66, GroenLinks, PVV, SP, VVD, 50PLUS, DENK, SGP en Partij voor de Dieren. Kunsten ’92 heeft hier overzichten van gemaakt. Wat betekenen kunst, cultuur, erfgoed en media voor de diverse politieke partijen? Waarin willen zij investeren? Welke accenten leggen de programma’s?

Lees meer

10
mrt

Week van het Digitaal Erfgoed 2017

Tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed 2017 worden door het hele land bijeenkomsten rondom digitaal erfgoed georganiseerd. De Week wordt geopend op 7 april 2017 in Den Bosch tijdens de conferentie van het Netwerk Digitaal Erfgoed. In 2015 vond de eerste editie van de Week van het Digitaal Erfgoed plaats.

 • Aanmelden voor de conferentie van het Netwerk Digitaal Erfgoed is helaas niet meer mogelijk, het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Wil je toch deelnemen aan de Week? Je kan je nog altijd inschrijven voor een of meerdere workshops!
 • Bekijk het programma met alle workshops per dag in de tabbladen bovenaan en volg de links om je in te schrijven. Dit kan ook via het overzicht op Eventbrite.
 • Het volledige programma van de Week van het Digitaal Erfgoed is ook als download (PDF) beschikbaar.

Zie verder

10
mrt

Conferentie Digitalisering van Cultuur en Erfgoed

Vanaf nu kun je je inschrijven voor de conferentie Digitalisering van Cultuur en Erfgoed, die plaatsvindt op 16 mei in Amersfoort bij het Oude Magazijn. Deze conferentie, het startschot voor de nieuwe beleidsperiode van DEN, is opgezet als ontmoeting tussen cultuurmakers en erfgoedbeheerders om kennis uit te wisselen over digitale archivering en verwante onderwerpen. Multimediakunstenaar Eboman zal een optreden verzorgen en vertellen over zijn eigen archiveringspraktijk.

Lees meer

02
mrt

Hoeveel vrienden/leden heeft uw organisatie?

Kunsten ‘92 houdt zich intensief bezig met de opdracht om onze publieke voorzieningen op het terrein van kunst, cultuur, media en erfgoed toekomstbestendig te maken. De afgelopen 25 jaar hebben wij in samenwerking met u - onze leden - tal van activiteiten, publicaties en debatten georganiseerd om de dialoog met de politiek zo effectief mogelijk te houden.

Kunsten ’92 wil nu graag, met de verkiezingen en kabinetsformatie voor ogen, een extra stap zetten. Hiertoe mede geïnspireerd door een oproep in De Volkskrant (< klik) om het maatschappelijk draagvlak onder de culturele voorzieningen te verstevigen. De auteur van de oproep, Cas Smithuijsen, doet een voorstel om dat te realiseren: probeer de al bestaande vriendenverenigingen, ledenclubs en ‘communities’ van culturele instellingen digitaal te bundelen om in tijden van nood beter in staat te zijn om cultuurpolitiek onheil te keren. Als voorbeeld van enkele jaren geleden dient de stille mobilisatie van natuurvrienden - pleitbezorgers van natuur en milieu overal in het land - die de minister van EZ ervan wisten te overtuigen dat haar voornemen om terreinen van Staatsbosbeheer te verkopen niet verstandig was.

Hiervoor is geen nieuwe organisatie nodig: wat volstaat is een overzicht met vriendenverenigingen ledenclubs en communities en hun totaal aantal aangesloten leden (niet perse betalend). Hierin staan dus geen individuele gegevens, maar alleen het totaal aantal van leden/vrienden die zijn verbonden met instellingen die bij Kunsten ‘92 zijn aangesloten. Zo kunnen we vaststellen hoeveel menselijk kapitaal het totaal van de gebundelde clubs ons oplevert. Wij denken dat dat aantal substantieel kan uitpakken. Het pleidooi ten gunste van kunst en erfgoed wordt op deze manier ook van een stevig maatschappelijk draagvlak voorzien. Het gaat overigens alleen om lobbydoeleinden.

Een aantal prominente cultuurinstellingen met veel vrienden of leden heeft zich reeds enthousiast achter dit initiatief geschaard: Vereniging Rembrandt, Het Concertgebouw, Rijksmuseum Twenthe en Nationale Opera en Ballet.

Twee vragen willen wij u stellen:
Beschikt uw instelling over een vriendenvereniging, ledenclub of community?

Zo ja, hoeveel leden zijn daarin bij benadering verenigd?

Wij zijn u zeer dankbaar indien u de enquête VIA DEZE LINK per ommegaande kunt invullen.

De antwoorden die wij terugontvangen zullen wij bij elkaar leggen. Op die manier kunnen wij de inventariserende fase van dit project afronden. U wordt zodra dat mogelijk is op de hoogte gebracht van de resultaten van de inventarisatie.

Met veel dank en hartelijke groet,

Marianne Versteegh

Algemeen secretaris Kunsten ‘92

02
mrt

Neem deel aan de Week van het Digitaal Erfgoed

Van 7 tot en met 14 april 2017 organiseert het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) voor de tweede keer de Week van het Digitaal Erfgoed. Tijdens deze week vinden er door het hele land uiteenlopende workshops en bijeenkomsten plaats rondom het toegankelijk maken van digitaal erfgoed.


Van immaterieel erfgoed tot de strijd tegen linkrot

Tijdens de Week organiseert het Netwerk Digitaal Erfgoed zestien verdiepende sessies door het hele land. Zo is er op 10 april een workshop over de strijd tegen linkrot in het Gelders Archief. Ben je meer geïnteresseerd in immaterieel erfgoed? Volg dan de workshop The story of our life die het NDE organiseert op 13 april. Tijdens de netwerkbijeenkomst Van kunst tot kilobyte (11 april) zetten we het netwerk in om gezamenlijk tot antwoorden te komen op al je vragen rondom digitaal erfgoed. Leer je eigen collectie vindbaar maken in de workshop Werken met de knowledge graph op 12 april. Wil je in contact komen met andere erfgoedprofessionals uit je regio om te praten over samenwerking? Kom dan naar een van de twee Open Erfgoed Koffies in Delft of Assen. Kijk voor meer informatie en het complete programma op www.weekvanhetdigitaalerfgoed.nl.


Conferentie 7 april

De conferentie van het Netwerk Digitaal Erfgoed, die plaatsvindt tijdens het ErfgoedEvent in de Brabanthallen, is het startschot van de Week. In het plenaire ochtendgedeelte staat de toekomst van het netwerk centraal. Het middagprogramma is vooral praktisch van aard: hoe kun je gebruik maken van de resultaten die zijn opgeleverd door de verschillende samenwerkingsprojecten van de partners in het Netwerk Digitaal Erfgoed? Wil je je nog inschrijven voor deze conferentie, wees er dan snel bij want vol is vol.


Inschrijven en programma

De workshops tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed zijn allemaal kosteloos bij te wonen en worden georganiseerd in samenwerking met verschillende (erfgoed)organisaties. Het volledige programma is te vinden op de website van de Week van het Digitaal Erfgoed. Hier vind je ook de links naar alle inschrijfformulieren.

21
feb

SNAAI Voorjaarsactiviteit @Erfgoed Leiden

Dit voorjaar gaat SNAAI op 14 maart naar Erfgoed Leiden e.o. in Leiden. Deze instelling beheert niet alleen archieven, maar richt zich op het erfgoed brede spectrum waaronder archeologie, musea en monumenten. Op deze dag krijgen wij een kijkje binnen deze organisatie met meerdere rondleidingen en lezingen.

Zie voor het programma.

Meld je snel aan via snaaikvan@gmail.com.

21
feb

Uitreiking van de BNG Bank Erfgoedprijs

De uitreiking wordt dit jaar georganiseerd in gemeente Beesel (Limburg), winnaar van de BNG Bank Erfgoedprijs 2016. Voorafgaand aan de prijsuitreiking kunt u deelnemen aan het symposium Erfgoed als samenspel. De kracht van verbindend leiderschap voor communities en erfgoed, dat gemeente Beesel i.s.m. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) en Kunsten ’92 organiseert. Zie de website http://bngerfgoedprijs.nl/editie-2017/programma-24-maart-2017/

21
feb

Inschrijving NDE-conferentie geopend

De NDE-conferentie vindt plaats op 7 april in Den Bosch. De inschrijving is geopend.


Toekomst Netwerk Digitaal Erfgoed
De toekomst van het Netwerk Digitaal Erfgoed staat centraal tijdens het plenaire ochtendgedeelte. De uitwerking van de Nationale strategie krijgt een inspirerend vervolg, we delen de laatste inzichten heel graag met je! Het middagprogramma is vooral praktisch van aard: hoe kun je nu gebruik maken van de NDE-resultaten? Waar liggen kansen? Hoe kunnen we de kracht van ons netwerk nog verder uitbreiden en gebruiken? Wij vormen immers met ons allen het netwerk!


Primeur
De conferentie vindt plaats tijdens het Erfgoed Event en vormt de aftrap van de Week van het Digitaal Erfgoed. Sprekers zijn onder andere Lily Knibbeler (directeur KB), Afke van Rijn (Directeur Media en Creatieve industrie, Ministerie OCW) en Harry Romijn (Groninger Archieven). Je kunt deelnemen aan praktische deelsessies rondom NDE-voorzieningen waar instellingen gebruik van kunnen maken. En we hebben een primeur! We maken de uitkomsten van het eerste nationale onderzoek naar het digitaal bereik van ons erfgoed bekend.

Week van het Digitaal Erfgoed
De NDE-conferentie is de eerste bijeenkomst van de Week van het Digitaal Erfgoed. Tijdens deze week (10-14 april) zal het NDE door het hele land bijeenkomsten, workshops en lezingen organiseren rondom Digitaal Erfgoed. Houd voor het programma van de hele week de website van de Week van het Digitaal Erfgoed in de gaten voor updates en inschrijven.


Voor meer informatie en inschrijving zie de DEN-website.

21
feb

Voorstellen programma @KVANdagen vóór 15-3-2017

KVAN-dagen 2017: Publiek!?


De KVAN-dagen staan dit jaar in het teken van het thema ‘Publiek!?’, een onderwerp dat voor iedere professional in de archiefsector van belang is.

Dit jaar vinden de KVAN-dagen plaats in Dordrecht. Op maandag 12 en dinsdag 13 juni 2017 treffen honderden archivarissen en informatiemanagers elkaar in het Energiehuis, een voormalige elektriciteitscentrale die onlangs werd getransformeerd tot dynamisch cultuurcentrum. Bij de organisatie van dit jaarlijkse evenement werkt de KVAN nauw samen met het Regionaal Archief Dordrecht.

Zie ook de aankondiging op de KVAN-site.

21
feb

Handreiking Inrichting informatie- & archiefbeheer

Deze handreiking wil het werkveld van informatiebeheerders en archivarissen helpen bij het vormgeven van de inrichting van het archief- en informatiebeheer van samenwerkingsverbanden en kan ook als tool voor het toezicht gaan dienen.

De handreiking is samengesteld door leden van de Werkgroep LOPAI / sectie archieftoezicht BRAIN, te weten Chantal Menting, Jeanine Nolen en Lolke Folkertsma.


Download hier het pdf-bestand.

21
feb

Uitnodiging Reinwardt Memorial Lecture

De Reinwardt Academie nodigt alle belangstellenden uit voor de 10de editie van de Reinwardt Memorial Lecture. op donderdagavond 9 maart 2017 20.00-22.00


Preserving the spirit of things. A look into the transactional nature of heritage conservation door Salvador Muñoz Viñas (Universiteit Valencia)

De internationaal vermaarde Spaanse restauratiehoogleraar Salvador Muñoz Viñas zal dan ingaan op de filosofische en ethische aspecten van erfgoedconservering.

Aanmelden kan via deze link.

21
feb

Workshop Certificering in de praktijk

Het projectteam Certificering van het Netwerk Digitaal Erfgoed organiseert de workshop ‘Certificering in de praktijk’ op 16 maart bij het Utrechts Archief. De workshop zorgt ervoor dat medewerkers van collectiebeherende instellingen en leveranciers een beter beeld krijgen van wat er in de praktijk nodig is om een certificeringskeurmerk volgens het Data Seal of Approval te behalen voor het e-depot/digital repository van de organisatie.

Lees meer over deze workshop.

Aanmelden voor de workshop kan hier.

03
feb

Reactie Invoeringswet Omgevingswet

KVAN en BRAIN hebben samen een reactie ingestuurd op de internetconsultatie over de Invoeringswet Omgevingswet.

We maken ons met name zorgen over de enorme complexiteit van de ketenarchivering in en om de omgevingsprocessen en de onduidelijkheden die daardoor kunnen ontstaan over verantwoordelijkheden en bevoegdheden. We hebben aangedrongen op verbeteringen in wet en MvT om die onduidelijkheden zoveel mogelijk te vermijden. Ook hebben we, bepaald niet als eerste en enige overigens, onze twijfels uitgesproken bij het tempo van invoering. Dat tempo vinden we niet stroken met het tempo van de adequate inrichting van de digitale overheidsinformatiehuishoudingen en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarvoor is meer tijd nodig.

Lees hier onze reactie.


03
feb

Nieuwe Kennis en Innovatieagenda

KVAN/BRAIN en Nationaal Archief organiseren de komende tijd 6 bijeenkomsten door het hele land, om een geactualiseerde Kennis- en Innovatieagenda voor de archiefsector op te stellen.


We willen kijken of de thema’s die in 2015 zijn geformuleerd, nog altijd de onderwerpen zijn waar professionals in het veld behoefte aan hebben. En we willen zien wie over kennis beschikt en mee wil doen in het kennisnetwerk, om gezamenlijk verder kennis te ontwikkelen en te delen. Bekijk de agenda om te zien welke bijeenkomsten gepland staan. Vertegenwoordigers van alle archiefinstellingen, maar ook informatieprofessionals bij archiefvormers, zijn van harte welkom.


Samenwerking

KVAN/BRAIN organiseert deze gesprekken samen met het Nationaal Archief, omdat deskundigheidsbevordering een speerpunt in de onlangs vastgelegde nieuwe ambities is.

Met wie

De gesprekken worden gevoerd met de professionals die zich met kennis en kennisontwikkeling bezig houden.

Doelen: inventarisatie kennisbehoefte en meedoen

Tijdens de bijeenkomsten staat een concrete inventarisatie van de kennisbehoefte centraal. Welke vragen gaan we de komende jaren beantwoorden? Welke thema’s zijn de hiervan zijn het meest urgent? Welke eerder opgepakte onderwerpen (zoals o.a. te vinden in de Kennis- en Innovatie-agenda 2015) vragen om een vervolg? En: wie heeft al kennis opgedaan die kan helpen om die vragen te beantwoorden? Hoe houden we elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen? Op welke manier en hoe samen gaan we die kennisvragen beantwoorden?

Opbrengst

De oogst wordt samengebracht in een nieuwe Kennis- en Innovatie-agenda 2017.

Aan alle BRAIN/KVAN-leden is een uitnodiging gestuurd om een of twee vertegenwoordigers naar deze bijeenkomsten af te vaardigen. Maar iedereen die mee wil doen kan zich aanmelden en mee doen!

Stuur onderstaand aanmeldformulier naar: SecretariaatBedrijfsvoering@nationaalarchief.nl


01
feb

Vernieuwde website archief2020

De website van Archief2020 is vernieuwd. Op de website staat de oogst van 4 jaar archiefinnovatie uit de periode 2013-2016.


Archief 2020
Archief 2020 was van 2013 t/m 2016 een samenwerkingsverband van verschillende overheidspartners. Op de website staan de lessen uit ruim 30 pilotprojecten die verspreid over het hele land(externe link) zijn uitgevoerd, met tips van betrokkenen. Daarnaast zijn in tientallen landelijke projecten uit de jaren praktische instrumenten verzamelen in het programma Archief 2020 en project AIDO die helpen om archief- en overheidslagen duurzamer en open toegankelijk te maken. Genoeg stof voor gemeenten, provincies, waterschappen en archiefinstellingen om concreet werk te maken van digitaal archiveren.


Ga naar de nieuwe website van archief2020.

23
jan

Nieuwe selectielijst gemeentelijke organen

De nieuwe VNG-selectielijst ligt momenteel ter inzage. KVAN stelde bijgaande brief op waarmee gemeentearchivarissen de uitvoeringsorganen en samenwerkingsverbanden waar zij mee te maken hebben, kunnen attenderen op de nieuwe selectielijst.

Download hier de brief over de selectielijst.

23
jan

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De EU heeft onlangs de Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgesteld. Deze is weliswaar rechtstreeks geldig in de lidstaten, maar de invoering ervan vroeg desondanks om nadere nationale wetgeving. KVAN/BRAIN reageerden in het kader van de internetconsultatie.


Lees hier de reactie van KVAN/BRAIN.


Kijk voor meer informatie over het wetsontwerp op: https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringswetavg

23
jan

Commentaar Records in Context

In internationaal verband (ICA) wordt al enige tijd gewerkt aan een nieuwe, multidimensionale beschrijvingsstandaard getiteld Records in Context. Samen met de Vlaamse collega’s van de VVBAD dienden KVAN/BRAIN hun commentaar op deze standaard in.


Bekijk hier de detailopmerkingen van KVAN/BRAIN over deze standaard. (excel)


Kijk voor meer informatie op: http://www.ica.org/en/call-comments-extended-release-records-contexts-egad.

23
jan

Lees het concept verslag ALV BRAIN/KVAN

Op 8 december besloten de leden van KVAN en BRAIN gezamenlijk tot een nieuwe koers. Lees hier het concept-verslag van deze belangrijke ledenvergadering.


Lees hier het conceptverslag.

20
dec

Modernisering EU auteursrecht ingediend

Op initiatief van de werkgroep auteursrechten is door 57 erfgoedinstellingen en brancheverenigingen een gezamenlijke reactie ingediend bij de ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Veiligheid en Justitie.


Deze reactie is onderdeel van de internetconsultatie die openstond tot 1 december. De reacties worden meegenomen bij het bepalen van het Nederlandse standpunt ten opzichte van het EU-richtlijnvoorstel Auteursrecht binnen de Digital Single Market (Deel I Richtlijn auteursrechten in de DSM). Naast een gezamenlijke reactie hebben een aantal instellingen ook individueel een reactie ingestuurd.


Lees hier meer over op de site van DEN.

02
dec

KNVI, Ngi-NGN en SOD samen door in nieuwe KNVI

KNVI, Ngi-NGN en SOD gaan samen verder als een vereniging. Het samengaan van de drie verenigingen is historisch: de vakgebieden van de informatieprofessionals van de verenigingen vertonen grote overlap. Informatie is dé kern in de huidige samenleving die midden in een digitale transformatie terecht is gekomen.


De informatieprofessionals van de nieuwe KNVI ondersteunen de maatschappij door het maken, beheren en leveren van vele producten en diensten, en door het leveren en opbouwen van kennis. De informatieprofessional 3.0 is dan ook een van de centrale thema’s van de vereniging.

Door de producten en diensten van de drie verenigingen samen te voegen is nu een nog rijker aanbod ontstaan voor informatie-professionals. Dit rijke aanbod is de kern van waar de vereniging om draait: kennis delen en kennis maken. De Special Interest Groups, de afdelingen en de regio’s van de vereniging hebben daarin een belangrijke rol door het organiseren van evenementen en het inhoudelijk ontwikkelen en verrijken van het vakgebied. De nieuwe KNVI staat vanaf 1 januari 217 onder duo-voorzitterschap Wouter Bronsgeest en Paul Baak.


Nieuwe KNVI

De nieuwe KNVI wordt versterkt door een Raad van Advies onder voorzitterschap van Marietje Schaake, Europarlementariër. Zij richt zich onder meer op digitale vrijheid en het Europese buitenland beleid. Klaas Brongers, Eric van Dijk, Stella Kuin, Marjolein Nieboer en Michel Wesseling zijn de leden van deze raad van Advies.

Wilt u de leden en de bestuurders en de KNVI ontmoeten? Kom dan op 10 januari 2017 naar de ‘First Life’ nieuwjaarsborrel in restaurant Dauphine in Amsterdam. Graag aanmelden op de site van First Life.


Meer informatie

Meer weten over de KNVI? Voor meer informatie over de verenigingen en het proces van samengaan: zie http://samen.knvi.info


21
nov

Het Drents Archief zoekt een nieuwe directeur

In verband met vertrek van de huidige directeur per 1 februari 2017 is het Drents Archief op zoek naar een
bevlogen en resultaatgerichte directeur. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle aspecten van de organisatie en legt verantwoording af aan het bestuur.


De directeur draagt bij aan visieontwikkeling, aan vertaling van die visie in plannen en projecten, aan fondswerving, aan de bevordering van samenwerking met andere relevante partijen en aan uitbreiding en onderhoud van het netwerk van het Drents Archief. Gezocht wordt naar een echte ambassadeur, die kan verbinden en inspireren. En die op motiverende wijze leiding kan geven aan de verdere organisatieontwikkeling, gericht op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers.


Bekijk hier de volledige vacature.

21
nov

Historicidagen 2017

Van 24 tot 26 augustus 2017 worden de Historicidagen 2017 gehouden. Drie dagen vol inspirerende lezingen, debatten en workshops over alle mogelijke aspecten van geschiedbeoefening nu, voor alle historici: studenten, docenten, onderzoekers, historici werkzaam in archieven, musea, erfgoed, zzp-ers, kunsthistorici en publiekshistorici.De parallelsessies in het programma staan open voor presentaties. Deel je expertise, project of nieuwste inzichten en doe voor 27 februari een voorstel voor een bijdrage.

De Historicidagen 2017 zijn een initiatief van KNHG en worden georganiseerd in samenwerking met Universiteit Utrecht. De KVAN is partner.


Kijk ook op de website Historicidagen

09
nov

Nieuwsbrief KVAN en BRAIN

De laatste nieuwsbrief van KVAN en BRAIN staat nu online. Lees onder andere over de aanstaande ledenvergadering van BRAIN en KVAN, ecommentariëren van het conceptuele model voor het nieuwe beschrijvingsmodel Records in Context, de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het auteursrecht en de uitslag van Stuk van het Jaar.


Lees hier de nieuwsbrief.

09
nov

Googelen door archieven dichterbij dan verwacht

Googelen door archieven dichterbij dan verwacht. Pilotproject Volautomatische Archiefontsluiting afgerond.

De mogelijkheid om te Googelen door archiefdocumenten is dichterbij dan verwacht. Dat blijkt uit het eindrapport van het project Full Automatic Archival Access (FAAA) of Volautomatische Archiefontsluiting. Daarin is onderzocht in hoeverre nieuwe digitale technieken ingezet kunnen worden om archieven digitaal en op documentniveau doorzoekbaar te maken. Vier van de vijf woorden zijn juist herkend door de OCR- en NER-software.

Casus is een kleine selectie uit het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR; Nationaal Archief) geweest. Projectpartners Netwerk Oorlogsbronnen, Centre for Language and Speech Technology, Nationaal Archief en IMPACT Centre of Competence zijn blij verrast met het resultaat. In de pilot is 81% van de woorden in de testdocumenten juist herkend door software. Dat betekent dat het voor een bepaald soort getypte of hybride tekstdocumenten met een reguliere lay-out mogelijk is om ze – met een acceptabele foutmarge – automatisch, digitaal doorzoekbaar te maken. Een reguliere lay-out wil zeggen rechte regels, regelmatige inktdikte en duidelijk contrast tussen tekst en achtergrond.Project Volautomatische Archiefontsluiting

Het project Volautomatische Archiefontsluiting bestond uit twee stappen. Eerst zijn de circa honderd documenten uit het CABR door middel van Optical Character Recognition (OCR)-software machine leesbaar gemaakt. Vervolgens kreeg de OCR-tekst een kwaliteitsverbetering door gebruik van Named Entity Recognition (NER)-software. Deze software selecteert plaatsnamen, personen en organisaties en verbetert ze waar nodig.

Een sprong voorwaarts in de toegankelijkheid van archieven, die momenteel vooral op collectie of sub-collectie niveau doorzoekbaar zijn en vrijwel nooit op document niveau. Programmadirecteur Netwerk Oorlogsbronnen Puck Huitsing: “Het automatisch digitaal doorzoekbaar maken van archieven biedt veel nieuwe mogelijkheden voor onderzoekers. Historische collecties kunnen bevraagd worden op een manier die in de papieren wereld niet mogelijk is”.Het project Volautomatische Archiefontsluiting is mogelijk gemaakt door Archief2020, BRAIN, VSBFonds, VFonds en het Ministerie van VWS. Het eindrapport en de deelrapporten zijn gepubliceerd via de website van Netwerk Oorlogsbronnen: http://oorlogsbronnen.nl/volauto. De projectresultaten zijn in oktober gepresenteerd tijdens de succesvolle studiedag ‘Googelen door archieven’. Lees hier een verslag: http://bit.ly/Verslag13okt16.

02
nov

Slot project Volautomatische Archiefontsluiting

Het eindrapport van het project Volautomatische Archiefontsluiting is verschenen.

Doel van het project was om de mogelijkheden te verkennen van de bestaande technologiën voor het machine leesbaar maken van archiefmateriaal. De resultaten van het project zijn boven verwachting. In het Archievenblad van november en decemebr taat meer over het project.


Lees hier meer over het project.

01
nov

Internetconsultatie modernisatie auteursrecht

Per 1 november heeft OCW een internetconsultatie opengesteld op de voorstellen tot modernisering van het Europese auteursrecht

KVAN en BRAIN zullen van deze gelegenheid zeker gebruik maken. We zijn voornemens dat samen met andere erfgoedkoepels te doen en daarover afstemming te zoeken in de Strategiegroep Auteursrecht.


Daarbij maken we dankbaar gebruik van de input van de Werkgroep Auteursrecht, waar namens KVAN/ BRAIN Jan van der Meer en Ella Kok-Majewska in meedraaien.

Ook input van onze leden is uiteraard zeer welkom. Mocht je ons hierover wat mee te geven hebben, laat het dan voor 15 november weten aan bureau@archiefbrain.nl, dan hebben wij voldoende tijd om je input te verwerken in de erfgoedbrede reactie. Kijk hier voor meer informatie.

01
nov

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming komt eraan!

Hoe kunnen we het recht op informatie, het recht om te weten, beschermen nu de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) burgers het recht geeft hun persoonsgegevens te laten wissen? Welke gevolgen heeft dit recht voor archiefinstellingen en welke prioriteiten moeten zij stellen? Dit was in een notendop het centrale thema op het congres Het recht om vergeten te worden versus het recht om te herinneren.

Vertegenwoordigers van archiefinstellingen uit heel Europa kwamen op 10 oktober in het Rijksarchief in Brussel bijeen. Ze bogen zich over het belang van herinneren en de gevolgen van de AVG; de nieuwe Europese wet die regelt hoe persoonsgegevens mogen worden verwerkt en hoe daarbij de privacy van natuurlijke personen moet worden beschermd. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

30
okt

'Nieuwe' KNVI bijna een feit

In het samengaan van de verenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD, zijn weer grote stappen gezet. De bestuurders van de verenigingen hadden op 6 oktober een bestuurdersdag. Op 11 oktober is verder vergaderd in de stuurgroep over de laatste stappen op weg naar de Algemene Ledenvergadering op 24 november. Maar eigenlijk is het samengaan al in volle gang.


De ‘nieuwe’ KNVI is vanaf 24 november een feit: een vereniging met een breed aanbod aan producten en diensten voor informatieprofessionals. Vakgenoten kunnen in de vereniging hun kennis en hun kennissen vinden om de ontwikkelingen in de maatschappij mede vorm te geven. Het eerste evenement waarin de samenwerking al zichtbaar wordt, is het KNVI-congres op 10 november “do it Yourself!”.


Meer weten? Bekijk de informatie over de verenigingen en het proces van samengaan.

30
okt

Rapport: open data, de hobby voorbij

Hoe ziet de toekomst van het hergebruik van overheids- en archiefinformatie er uit? Op 6 oktober j.l. werden de uitkomsten gepresenteerd van een verkenning onder hergebruikers van overheidsdata. Deze verkenning is door de Open State Foundation uitgevoerd in opdracht van Archief 2020.

Wat voor kansen zien hergebruikers voor toepassingen van open informatie? Maar welke drempels verhinderen nog effectief gebruik en hergebruik? Hoe kunnen hindernissen worden weggenomen? En wat levert hergebruik van informatie op volgens de hergebruikers zelf?


Lees hier de samenvattingv van het rapport.

29
okt

Stuiveling open data award

Open data zijn overal. We navigeren er op los in het verkeer, gebruiken buienradar om de regen te ontwijken, zoeken de handigste routes voor het openbaar vervoer en bestellen eten online. We bekijken informatie over zorg en scholen en de uitgaven van overheden. In al deze gevallen gebruiken we open data, vaak zonder dat we het in de gaten hebben. Om het innovatief gebruik van open data zichtbaar te maken en te belonen, is er nu de Stuiveling Open Data Award (SODA).


De award is bedoeld om het innovatief gebruik van open data zichtbaar te maken en te belonen. Gedurende de dag vinden meerdere Open Data sessies plaats binnen de SODA track. Meld je nu aan voor de feestelijke awardbijeenkomst van de SODA tijdens het Hoe Open? Festival in TivoliVredenburg in Utrecht.

18
okt

Winter School for Audiovisual Archiving

Na een succesvolle eerste editie in februari 2016, kondigt Beeld en Geluid de tweede editie van haar Winter School for Audiovisual Archiving aan. Deze editie vindt plaats van 25 tot en met 27 januari 2017 bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Inschrijven voor de Winter School kan van 22 september tot 20 december 2016.


De Winter School is een unieke driedaagse training in Hilversum over het duurzaam bewaren van digitale audiovisuele collecties. De training richt zich met name op beheerders van audiovisuele collecties en medewerkers van audiovisuele archieven. De Winter School bestaat uit een leerzame mix van lezingen, praktische workshops en interactieve sessies gegeven door gerenommeerde experts, verrijkt door case studies van internationale gastsprekers.

De Winter School for Audiovisual Archiving is een initiatief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in samenwerking met AVA_Net.


Lees hier meer over de Winterschool.

18
okt

Petitie tegen bezuinigen erfgoed

BRAIN steunt de petitie tegen bezuinigingen tegen het voornemen van het kabinet om de fiscale aftrek voor onderhoud en restauratie van particuliere Rijksmonumenten te schrappen.Teken ook de petitie

Vele erfgoedorganisaties zijn een campagne gestart om te protesteren tegen het kabinetsvoornemen om in de begroting 25 miljoen euro voor de instandhouding van monumenten te schrappen. Hieronder vallen niet alleen meer dan 30.000 woonhuizen, maar ook honderden boerderijen, buitenplaatsen, molens landgoederen, tuinen en parken . Meer dan de helft van de 60.000 rijksmonumenten wordt door deze bezuiniging getroffen. De eigenaren van deze panden mogen straks het onderhoud grotendeels zelf gaan betalen. Het bezitten van een Rijksmonument wordt zo een dure aangelegenheid en onbetaalbaar voor vele monumentenbezitters. Dat is een miskenning van de waarde van monumenten voor de gemeenschap en ondergraaft de bereidheid onder eigenaren om rijksmonumenten goed en planmatig te onderhouden. Monumenteneigenaren rekenen op een betrouwbare overheid en het afschaffen van de fiscale aftrek schaadt het vertrouwen. Dat leidt tot uitstel, afstel en waardeverlies van rijksmonumenten. En dus tot hogere kosten in de toekomst.


Fiscale Regeling niet afschaffen

Met de bezuinigingen wordt een effectieve en doelmatige fiscale regeling weggegooid die zich decennia heeft bewezen. Hier is geen inhoudelijke afweging aan vooraf gegaan. Evenmin zijn de consequenties goed in kaart gebracht. Minister Bussemaker wil wel het stelsel van financiering structureel gaan aanpassen, maar daarvoor is nog twee jaar nodig. Er komt een sobere overgangsregeling, maar daarvoor is maar iets meer dan de helft van het huidige budget voor beschikbaar.De gezamenlijke monumentenorganisaties vragen de Tweede Kamer dan ook de huidige regeling in stand te laten.De petitie met uw handtekening zal worden aangeboden aan de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer.


Teken de petitie hier.

14
okt

Onderzoeksrapportage DEN

Deze zomer deed DEN onderzoek naar de samenwerking tussen erfgoedinstellingen en Collectieve Beheersorganisaties. Eind september werd het onderzoek afgerond, de resultaten worden in een onderzoeksrapport gepubliceerd.


Het onderzoek is een inventarisatie naar de afspraken die worden gemaakt tussen Collectieve Beheersorganisaties (CBO's) en erfgoedinstellingen. Het doel van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van de mate waarin erfgoedinstellingen (zoals musea en archieven) overeenkomsten hebben gesloten met CBO's ten behoeve van het online beschikbaar stellen van (een deel van) hun collecties.


Lees hier meer over het onderzoek.

05
okt

Bericht van BRAIN over de auteursrechtenclaim

De auteursrechtszaak die onlangs door advocatenkantoor Kneppelhout Korthals is gestart ten behoeve van een toen niet nader genoemde rechthebbenden heeft inmiddels een vervolg gekregen.

Kneppelhout heeft de instellingen die het kantoor eerder had benaderd laten weten dat de rechthebbende een meneer Voet is, die sinds 1982 in bezit is van de rechten van fotograaf Johannes Franciscus Henricus (Jan) Roovers.


Advies

BRAIN werkt met spoed aan een advies aan jullie hoe op deze brief te reageren. Wij vragen jullie opnieuw om op ons advies te wachten alvorens je op de brief van Kneppelhout reageert en als branche zoveel mogelijk eenduidig te reageren. Samen staan we het sterkst.

Actie
In afwachting van ons advies geven we jullie alvast een ding mee waar je zelf zo snel mogelijk actie op zou moeten nemen. Probeer vast te stellen over de Jan Roovers waar het in deze zaak om gaat ook werkelijk dezelfde is als de Jan Roovers die de maker is van foto’s uit jullie collectie.

Wel of niet terecht?

Er zijn redenen om aan te nemen dat het advocatenkantoor en de rechthebbende er onterecht vanuit zijn gegaan dat alle foto’s onder naam Jan Roovers van dezelfde fotograaf zijn. Stadsarchief Breda bijvoorbeeld heeft alleen maar foto’s van Jan Roovers in huis die na 1982 zijn gemaakt, terwijl de heer Voet de rechten van 'zijn’ Jan Roovers in 1982 heeft overgekocht. Ook RHC Eindhoven heeft redenen om te twijfelen aan de identiteit van ‘hun’ Jan Roovers zin relatie tot deze claim. Hun twijfels zitten in de combinatie van de datering van de bedoelde foto’s en het geboortejaar van de fotograaf. Ook is er in Eindhoven sprake van een groot aantal prentbriefkaarten waarvoor de rechten hoogstwaarschijnlijk al eerder door Roovers waren verkocht aan uitgevers, zodat de heer Voet daarop geen aanspraak kan maken. Allemaal redenen om zelf, voorafgaand aan je reactie aan Kneppelhout, je zaakjes goed op een rijtje te zetten. De Jan Roovers waarvan de rechten zijn overgedragen aan de heer Voet was als fotograaf actief tussen 1935 en 1965. Hij werd geboren op 18 augustus 1912 in Rotterdam en overleed op 8 februari 2000.

We stellen het op prijs als jullie de uitkomsten van jullie onderzoeken aan ons laten weten, zodat we de grote lijnen daarvan kunnen betrekken in ons advies.


26
sep

Studiedag vluchtelingencrisis en rol archieven

Op donderdag 27 oktober 2016 organiseert het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) in samenspraak met de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) een studiemiddag met als onderwerp:

‘Vluchtelingenopvang en de rol van het maatschappelijk middenveld vanuit een historisch perspectief’.


Bij de ontvangst en opvang van vluchtelingen in de afgelopen 70 jaar zijn diverse organisaties en individuen betrokken geweest, zowel op landelijk als op lokaal niveau en zowel door particulieren als van overheidswege. Veel van de initiatieven zijn vervolgens gedocumenteerd en hebben hun weg gevonden naar verschillende archieven in het land.


De meer recente komst van vluchtelingen heeft wederom geleid tot verschillende maatschappelijke initiatieven voor ontvangst, opvang en integratie. Tijdens de studiedag op 27 oktober willen we de huidige ontwikkelingen in historisch perspectief plaatsen. Het doel hiervan is om inzichten vanuit maatschappelijke organisaties, overheidsinstellingen, wetenschappers en archieven samen te brengen en om vervolgens te kijken welke vragen voor verder onderzoek hieruit voort komen.


>> Bekijk hier het programma

21
sep

Brief auteursrechtenclaim

Op 21 september verzond BRAIN een brief over de auteursrechtenclaim die enkele archiefinstellingen ontvingen.


>>> Bekijk de brief hier


In een eigen reactie kan dan gerefereerd worden aan deze brief van BRAIN. De strekking van de brief is dat instellingen eerst moeten weten om welke rechthebbende en foto’s het gaat en inzicht moeten hebben in de houdbaarheid van de claim, voordat zij op het verzoek van het advocatenkantoor kunnen ingaan.

20
sep

Auteursrechtenclaim behandeld in ALV BRAIN en KVAN

In de eerste gecombineerde ALV van BRAIN en KVAN op 14 september is de auteursrechtenclaim die veel archiefinstellingen hebben ontvangen, behandeld.

Auteursrechtenclaim

Van belang veel leden is het besluit onder punt 5 t.a.v. de brief die een twintigtal BRAIN-leden heeft ontvangen van het advocatenkantoor Kneppelhout Korthals inzake een anonieme auteursrechtenclaim.


Update 21 september: bekijk hier de verzonden brief

Conform dit besluit werkt BRAIN momenteel in overleg met de juristen van het NA aan een reactie op deze brief. We vinden het van het grootste belang aan deze partij te laten zien dat de archiefbranche in deze een eenheid vormt en dat instellingen zich niet tegen elkaar laten uitspelen. Daarom een dringend verzoek aan alle leden die het aangaat om te wachten met het verzenden van een reactie aan Kneppelhout tot u een bericht krijgt dat onze brief verzonden is.

In een eigen reactie kan dan gerefereerd worden aan de brief van BRAIN. Verwachting is dat deze brief een dezer dagen kan worden verzonden. De strekking van de brief zal zijn dat instellingen eerst moeten weten om welke rechthebbende en foto’s het gaat en inzicht moeten hebben in de houdbaarheid van de claim, voordat zij op het verzoek van het advocatenkantoor kunnen ingaan.

Bekijk hier het verslag van de ALV op 14 september.

14
sep

Congres KNVI en early bird korting

Op 10 november vindt het jaarlijkse KNVI-congres met als thema Do It Yourself! plaats. De KNVI biedt dit jaar wederom een early bird aanbieding (tot 30 september).

Do it Yourself!

Dat is dit jaar het thema van het congres dat de vakverenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD gezamenlijk organiseren op 10 november in het NBC Congrescentrum Nieuwegein.

Vraag

Centraal staat de vraag: wat voeg je als informatieprofessional toe aan alle veranderingen en innovaties die het werkveld voortdurend in beweging houden? Wat kun je er zelf aan bijdragen?


Het Jaarcongres opent en sluit af met een gemeenschappelijk keynoteprogramma, waar op dit moment de laatste hand aan wordt gelegd. Daartussenin kan de congresganger kiezen uit een tiental onderdelen met interactieve workshops en presentaties. Aan bod komen onder andere datavisualisatie, een leven lang leren, jonge talenten, digitaal denken, de betekenis van IBM Watson voor ons vakgebied en actuele ontwikkelingen alsblockchain.


06
sep

Agenda en stukken ALV Brain en KVAN

Op 14 september vindt in Tiel de eerste gecombineerde algemene ledenvergadering van BRAIN en KVAN plaats. Daarin worden enkele stukken besproken. Ook is er een inhoudelijk programma.


Download hier alvast de belangrijkste stukken.


24
jul

Persistent Identifiers uitgelegd in filmpjes

Video's Persistent Identifiers online

De laatste tijd is er veel aandacht voor persistent identifiers: unieke identificatienummers die ervoor zorgen dat online objecten, zoals die in een digitale collectie, toegankelijk blijven. Drie nieuwe video’s van NCDD leggen in het kort uit wat persistent identifiers zijn, hoe u het meest geschikte type kiest en hoe u deze vervolgens implementeert. Bekijk de filmpjes op het Youtubekanaal van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD).

 1. Wat zijn persistent identifiers?
 2. Kies de beste persistent identifier
 3. Implementatie van persistent identifiers
In de video’s komen medewerkers aan het woord van de Universiteitsbibliotheek Leiden, het Regionaal Archief Rivierenland en het Nationaal Museum voor Wereldculturen / Tropenmuseum. Alle drie organisaties zijn reeds bezig met de invoering van persistent identifiers.
23
jul

Eerste gezamenlijke ledenvergadering KVAN/BRAIN

Op 14 september hebben we een primeur: de eerste gezamenlijke ledenvergadering van KVAN en BRAIN in Tiel. We gaan van 15 tot 17 uur graag met je in gesprek over strategie, positionering en kernactiviteiten. De voorbereidingen van het gezamenlijke meerjarenplan van KVAN en BRAIN hebben meer tijd gekost dan we aanvankelijk dachten. De samenwerking geeft in de besturen aanleiding tot fundamentele discussies. Het is goed om die te voeren en daarvoor voldoende tijd te nemen. Daarom hebben we de voorjaarsledenvergaderingen van KVAN en BRAIN uitgesteld tot na de zomer. We nodigen alle leden van harte uit om dan mee te denken en te praten over de toekomst van (de samenwerking tussen) onze beide verenigingen. De ledenvergadering wordt gecombineerd met een presentatie van en over de Archiknomad.s

23
jun

Aanvraag SIDN fonds t/m 21 september

Twee keer per jaar is het mogelijk om een aanvraag voor financiering in te dienen bij het SIDN fonds. Heb jij als individu, ondernemer, organisatie of onderzoeker een idee of een project dat bijdraagt aan de doelstellingen van SIDN? Indienen kan vanaf 23 juni tot 21 september, 13.00 uur.

Idee

Het SIDN biedt twee aanvraagmogelijkheden:

 • Pioniers (gericht op de uitwerking van een goed idee, max € 10.000,-)
 • Potentials (doorontwikkeling/opschaling van een bewezen concept, max € 75.000,-)


SIDN fonds

Internet is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het is alom aanwezig en verweven met vrijwel ieder aspect van ons dagelijks leven. Het mooie van internet is dat het volop mogelijkheden biedt voor nieuwe toepassingen met zowel economische als maatschappelijke waarde. Aan de andere kant maakt de afhankelijkheid van internet ons ook kwetsbaar. Het internet zoals wij dat kennen -open, vrij en betrouwbaar- staat steeds meer onder druk.

SIDN gaat op zoek naar oplossingen daarvoor en ondersteunt vernieuwende internetprojecten die het verschil kunnen maken. Projecten met lef, disruptieve potentie en maatschappelijke meerwaarde, die niet vanzelfsprekend financiering kunnen vinden.

Houd de site in de gaten voor meer informatie of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

22
jun

BKSY app wint KNVI Innovation Award

De bibliotheek dat ben jij!

Het was een zinderend spannende strijd, waar uiteindelijk de pitch van Robbin Reijnen (mede oprichter van BKSY) werd gekozen als grote winnaar. Robbin presenteerde BKSY (spreekt uit als boeksie), de app waarmee je andere mensen laat genieten van de boeken die je thuis hebt staan. En gelijktijdig kun jij boeken van anderen lenen. BKSY brengt zo mensen bij elkaar en vormt een welkome aanvulling op de openbare bibliotheek in je dorp of stad. Boeken krijgen een dynamischer leven en misschien ontmoet jij hierdoor wel nieuwe vrienden.

Indruk

De vakjury was onder de indruk van het iniatief en de gedrevenheid waarmee het team van BKSY aan de slag is gegaan. “We zien veel potentieel in de dienst die BKSY kan leveren aan individuele lezers die misschien niet in staat zijn om een boek te kopen. Op deze manier wordt lezen nog leuker en toegankelijker. De app haakt feilloos aan op de deeleconomie, zonder dat het “one of many” is. De bedenkers hebben een mooie niche gekozen en dienen zo een belangrijk maatschappelijk doel: het bevorderen van leesplezier.
De jury hoopt dat de prijs een bescheiden bijdrage kan zijn aan de verdere ontwikkeling van het initiatief, dat de ontwikkelaars de banden met de openbare biblitoheken in Nederland en Vlaanderen nog verder aanhaalt en dat BKSY een groot succes wordt.”

KNVI

De KNVI is de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals, waaronder bibliothecarissen, archivarissen, informatiemanagers en documentalisten. Jaarlijks looft de KNVI de innovation award uit om vernieuwing in het veld te stimuleren.


Meer informatie over de KNVI op: http://www.knvi.net of bij de voorzitter (voorzitter@knvi.net en 0653362067)

14
jun

Evaluatie samenwerking erfgoedinstellingen en CBO

In samenwerking met het Netwerk Digitaal Erfgoed doet DEN een inventariserend onderzoek naar afspraken tussen Collectieve Beheersorganisaties (CBO's) en erfgoedinstellingen. Het doel van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van de mate waarin erfgoedinstellingen (zoals musea en archieven) overeenkomsten hebben gesloten met CBO's ten behoeve van het online beschikbaar stellen van (een deel van) hun collecties, in het bijzonder de collecties met materiaal dat auteursrechtelijk is beschermd. BRAIN roept alle leden op om mee te doen.

De vragenlijst voor erfgoedinstellingen over hun samenwerking met de CBO's staat nu online.

U kunt deze vinden op de website van DEN. Of gebruik de rechtstreekse link naar de enquête:

https://nl.surveymonkey.com/r/den-cbo-erfgoed

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 tot 15 minuten. Alvast bedankt!

14
jun

Special Duurzaam toegankelijke informatie

Het digitale informatie- en archiefbeleid is te versnipperd en staat niet hoog genoeg op de landelijke, bestuurlijke agenda. Dat zegt Wilma Delissen-Van Tongerlo, burgemeester van Peel en Maas en voorzitter van de VNG Adviescommissie Archieven in de Publiek Denken-special Duurzaam Toegankelijke Informatie. ‘Digitale dienstverlening valt onder meer onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Archiefwet onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Beter zou zijn als het totale informatie- en archiefbeleid onder BZK zou vallen.’


E-Depot

In de special Duurzaam Toegankelijke Informatie komen verder aan bod:


Informatiehuishouding

Gaten in het geheugen ondermijnen de eigen betrouwbaarheid van de overheid. Brenno de Winter, Mark van Twist en Fred van Kan over de toekomst van de informatiehuishouding.


Openbaarheid voorop?

Openbaar maken wat niet betrouwbaar is heeft geen zin, meent bestuurlijk informatiekundige Geert-Jan van Bussel. Tip: Gebruik kritiek als input om de kwaliteit van je bestanden te verbeteren.


E-Depot

Digitale informatie is versnipperd over netwerkschijven, e-mailaccounts en usb-sticks. Zonder aansluiting op een e-Depot dreigen veel overheidsgegevens verloren te gaan of ontoegankelijk te worden.


Digicommissaris Bas Eenhoorn pleit bovendien voor een integrale en overheidsbrede aanpak van de informatiehuishouding. ‘Anders blijft het bij pleisters plakken […] Er zijn snelle verbeterslagen mogelijk, zegt Eenhoorn. ‘Er ligt een gemeenschappelijke, digitale infrastructuur met hoogwaardige voorzieningen en met kwalitatief goede gegevens […] Het nieuwe perspectief voor overheidsbestuurders moet zijn: stuur op ‘de mens centraal’ bij de inrichting van de digitale overheid en houdt bij de implementatie steeds het overheidsbrede perspectief voor ogen.’


Initiatiefnemers

De Publiek Denken-special verschijnt 20 juni aanstaande eenmalig in een oplage van 44.000 exemplaren en wordt meegestuurd met Publiek Denken en Binnenlands Bestuur. De special is mede mogelijk gemaakt door de stuurgroep AIDO van VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het programma Archief 2020 dat wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de algemene rijksarchivaris.

08
jun

Managementprogramma Digitaal Erfgoed

Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) organiseert tussen oktober en december 2016 voor de derde maal een vijfdaags Managementprogramma Digitaal Erfgoed voor directeuren van middelgrote en kleine erfgoedinstellingen. Doelstelling van dit programma is het versterken van visie- en beleidsontwikkeling voor zowel institutionele als domeinoverstijgende digitale voorzieningen voor cultureel erfgoed. Dit programma is opgezet in het kader van het Netwerk Digitaal Erfgoed.


Aanleiding

In de afgelopen jaren is er in Nederland een versnelling gekomen in de bouw van gemeenschappelijke voorzieningen voor beheer, behoud, toegankelijkheid en gebruik van digitaal erfgoed. Deze versnelling is momenteel vooral merkbaar op beleidsniveau (het ministerie van OCW voert actief regie) en bij de instellingen met nationale taken ('knooppunten' in die nationale infrastructuur). De knooppunten werken aan voorzieningen op het gebied van zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed die ten goede moeten komen aan de gehele erfgoedsector. Deze aanpak werkt alleen als andere instellingen bereid zijn hierop in te haken. Dit vijfdaagse managementprogramma richt zich op directeuren van middelgrote en kleinere erfgoedinstellingen als potentiële deelnemers in gemeenschappelijke voorzieningen voor digitaal erfgoed.

Programma

Het Managementprogramma Digitaal Erfgoed bestaat uit twee tweedaagse bijeenkomsten in oktober en november 2016 en een afsluitende eendaagse bijeenkomst in december 2016. De precieze data zullen worden afgestemd met de deelnemers die zich als eerste aanmelden. De bijeenkomsten hebben een workshop-karakter, met actieve participatie van de deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is twaalf. Bij diverse programmaonderdelen worden experts uit de praktijk ingeschakeld.


Lees hier het volledige programma.

01
jun

Vragenlijst kengetallen archiefinstellingen

Ten behoeve van het opstellen van een Handreiking Toekomstgerichte archiefinstellingen vraagt Het samenwerkingsproject Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO) uw medewerking aan het verzamelen van kengetallen over archiefinstellingen.

Project Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO)

Het samenwerkingsproject Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO), dat IPO, Unie van Waterschappen en VNG in afstemming met het programma Archief2020 van het Nationaal Archief uitvoeren, richt zich op bestuurlijke draagvlakvergroting en de ontwikkeling van een aantal concrete handreikingen voor het veld. Informatie over AIDO treft u aan op de website van Archief2020: https://archief2020.nl/activiteiten-aido

Handreiking Toekomstgerichte archiefinstellingen

Vanuit AIDO wordt gewerkt aan het opstellen van een Handreiking Toekomstgerichte archiefinstellingen. Deze handreiking heeft tot doel decentrale overheden een handvat te bieden bij het maken van keuzes bij de realisatie van een toekomstbestendige archiefinstelling c.q. archieffunctie binnen een bredere (culturele) instelling. De handreiking focust op de organisatorische en financiële kant van de transitie naar een archiefinstelling, die een duurzame digitale toegankelijkheid van informatie waarborgt.

De handreiking is primair bedoeld voor bestuurders, hoger management en beleidsmedewerkers die archieven in portefeuille hebben of daarin werkzaam zijn.

Het project wordt begeleid door een klankbordgroep bestaande uit ambtenaren informatiebeleid en cultuur en directeuren van archiefinstellingen.

Meer informatie treft u hier aan: https://archief2020.nl/projecten/handreiking-toekomstgerichte-archiefinstellingen

Kengetallen archiefinstellingen

In het kader van de handreiking willen wij het huidige landschap van archiefinstellingen en de taken die zij nu vervullen in kaart brengen. Daarbij zal met name de stand van zaken ten aanzien van de e-depotontwikkeling en de te verwachten groei aan digitaal archiefbescheiden in beeld worden gebracht. Hiertoe is deze korte vragenlijst opgesteld. Beoogd wordt op basis van de gegevens kengetallen te ontwikkelen voor de ideale schaalgrootte van archiefinstellingen en e-epotvoorzieningen.

Er wordt in het kader van het opstellen van de handreiking geen benchmark uitgevoerd op basis van de aangeleverde gegevens.

U kunt tot uiterlijk 10 juni 2016, 17.00 uur starten met het invullen van de vragenlijst via de (beveiligde) linkhttps://nl.surveymonkey.com/r/PKH9SCT


31
mei

Call for proposals NDE

Netwerk Digitaal Erfgoed roept in een Call for Proposals op voor een project dat digitaal erfgoed presenteert in een andere context, via platforms en kanalen buiten de erfgoedsector. Op die manier wordt het gebruik van digitale collecties bevorderd en verbreed. Inzenden kan tot 11 juni. Meer op:

www.den.nl/nde

17
mei

Onderzoek en workshops Crowdfunding voor Erfgoed

Jaarlijks verdubbelt de omvang van crowdfunding in Nederland en groeit het gebruik van crowdfunding in de creatieve sector enorm: circa 9,7 miljoen euro was in 2015 bestemd voor creatieve projecten.

Douw&Koren deed onderzoek in opdracht van Rijksdienst Cultureel Erfgoed en daaruit blijkt dat slechts een klein deel daarvan, namelijk 4,5%, is bestemd voor musea en erfgoed.

In het onderzoek (hier te downloaden) signaleren zij een aantal onbenutte kansen voor musea en erfgoed:


 1. Crowdfunding om betrokkenheid en zichtbaarheid te creëren
 2. Crowdfunding in samenwerking met een kunstenaar of particulier
 3. Crowdfunding als onderdeel van fondsenwerving strategie

Meer info en workshop vind je hier.

13
mei

De toekomst van de archivaris

Wat is een betere aanleiding om naar de toekomst van het vak van archivaris te kijken dan het 125-jarige jubileum van de KVAN, ’s werelds oudste beroepsvereniging voor archivarissen? De keynotes van Brewster Kahle en Ben Kafka dagen, tijdens het internationale congres, archivarissen uit hoe om te gaan met de (digitale) veranderingen binnen hun beroep.

Universal Access to All Knowledge
Met Brewster Kahle, oprichter van the Internet Archive en pleitbezorger voor open toegankelijkheid van alle kennis via internet, heeft het congres op 16 juni een spraakmakende opener. Volgens Kahle is het een fantastische tijd om archivaris of bibliothecaris te zijn. Immers we kunnen tegenwoordig tegen relatief lage kosten elk boek, audio opname, film, softwareprogramma en website ooit gemaakt opslaan en toegankelijk maken voor iedereen over de hele wereld. De uitdaging is dat we het traditionele concept van bibliotheken en archieven moeten herzien en uitbreiden door gebruik te maken van nieuwe technologieën.

The Paperwork Explosion
Ben Kafka, auteur van The Demon of Writing en psychotherapeut, opent op donderdag 17 juni het congres met zijn keynote waarin hij de kracht, de tekortkomingen en ook het genot van papierwerk en bureaucratie analyseert. Kafka presenteert fantasieën over 'papierloosheid' waarbij hij reflecteert op de rol van de archivaris die ons wellicht kan behoeden voor degenen die deze fantasieën voor waarheid aannemen.

Verleden, heden en toekomst
De digitalisering van de samenleving zorgt voor fundamentele veranderingen binnen het informatiedomein. Traditionele werkwijzen en uitgangspunten staan onder druk of worden zelfs overbodig. Daarop gaan gerenommeerde internationale en Nederlandse experts in tijdens verschillende lezingen en sessies van het congres.

Praktische informatie
Het congres vindt plaats in de Philharmonie te Haarlem op 15-17 juni 2016. Voor het volledige programma en inschrijven (tot 8 juni): kvan.nl/jubileumcongres

13
mei

PID-wijzer helpt bij keuze voor permanente links

Vanaf vandaag kunt u op de site van de NCDD gebruikmaken van de PID-wijzer, een kosteloze keuzehulp voor Persistent Identifiers. Een Persistent Identifier (PID) is een unieke identificatiecode van een digitaal object die op een afgesproken plaats wordt geregistreerd. Hij blijft gegarandeerd werken, ook al verandert het webadres van een organisatie. De keuzehulp is gericht op collectiebeheerders, die er met behulp van PID’s voor kunnen zorgen dat de verwijzingen naar een digitaal object (een scan, audiovisueel bestand, metadata record, etc.) altijd blijven werken – ook als de bewaarlocatie of het webadres van het digitale object verandert. De link wordt zo een permanente link.

13
mei

Vacature Digital Archivist bij IISG

Het IISG doet onderzoek naar de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen op mondiale schaal en verzamelt daartoe gegevens, die ook ter beschikking worden gesteld aan andere onderzoekers.

Voor de afdeling Collecties is het IISG per direct op zoek naar een Digital Archivist (m/v) (38 uur per week). Download hier de vacaturetekst.

25
apr

Nieuwsbrief KVAN-BRAIN

Tweede gezamenlijke nieuwsbrief van KVAN-BRAIN

Lees hier de tweede gezamenlijke nieuwsbrief van KVAN en BRAIN.

25
apr

Uitkomst onderzoek leerbehoeften

Leren door samen te doen! Dat is het credo van het onderzoeksrapport Het onzekere voor het zekere nemen in een onzekere wereld dat in opdracht van BRAIN en Archief 2020 werd geschreven om de leerbehoeften van het archiefbranche in kaart te brengen. Het rapport samenvatten doet eigenlijk geen recht aan de rijke inhoud ervan, die (ver) voorbij de initiële opdracht tot het in kaart brengen van leerbehoeften gaat.


Focus archieffunctie

Het rapport legt de focus op de archieffunctie in plaats van de archiefinstelling en laat zien dat de archiefbranche zich steeds meer als netwerk aan het organiseren is. Specifiek met betrekking tot de leerbehoeften laat het rapport zien dat leren in het dagelijks leven steeds meer een vanzelfsprekendheid wordt (life long learning). Daarbij gaat het met name om het verwerven van verandercompetenties: het aangaan en productief maken van steeds nieuwe verbindingen, creativiteit, procesmanagement, oog en gevoel voor het ambtelijke en bestuurlijke spel en de bijbehorende krachtsverhoudingen en het meespelen van dat ‘spel’.

De archieffunctie gaat terug naar de kern: het duurzaam borgen van de gebruikswaarden van informatie voor belanghebbenden en gebruikers nu en later. Bij het in stand houden en optimaliseren van de gebruikswaarden van archieven gaat het steeds minder alleen om beheren, maar om adviseren, zowel van de archiefvormer als van de gebruikers. Dat vergt naast archivistische kennis ook bestuurlijk-juridische expertise en het vermogen om dat alles te vertalen naar een digitale omgeving.

Leerbehoeften
Hieruit destilleert het rapport de volgende collectieve sectorale leerbehoeften:

1. adviesvaardigheden;

2. actuele archivistische kennis;

3. bestuurlijk- juridische en maatschappelijke sensitiviteit;

4. actuele ICT-kennis en het vermogen om met ICT-ers te communiceren.

Kennisontwikkeling

BRAIN en KVAN verwerken de uitkomsten van dit onderzoek in de programmalijn deskundigheidsbevordering en kennisontwikkeling en zijn met Archief 2020 en het Nationaal Archief (kennismakelaars en kennisplatforms) in gesprek over de vertaling van de uitkomsten in concrete activiteiten.


14
mrt

Keynote speakers jubileumcongres KVAN

Met trots presenteert de KVAN Brewster Kahle en Ben Kafka als keynote speakers op haar jubileumcongres, dat van 15-17 juni in Haarlem wordt gehouden.


Keynote speakers

Brewster Kahle is de oprichter en 'Digital Librarian' van het bekende Internet Archive. Al decennialang zet hij zich in voor het wereldwijd kosteloos toegankelijk maken van alle kennis, onder meer door het archiveren van het complete internet. Ben Kafka is psychoanalyticus en cultuurhistoricus en verbonden aan de faculteit voor Media History and Theory van de New York University. In zijn boek The Demon of Writing beschrijft hij de kracht, de tekortkomingen en ook het genot van papierwerk en bureaucratie.


Jubileumcongres
Het jubileumcongres ter ere van het 125-jarig bestaan van de KVAN vindt plaats in de Philharmonie te Haarlem, de plek waar de vereniging op 17 juni 1891 werd opgericht.

Tijdens het jubileumcongres geven diverse gerenommeerde en inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland hun visie op de toekomst van het vak van archivaris en informatieprofessional. Met de almaar toenemende digitalisering van de samenleving zijn de traditionele uitgangspunten van het vak niet langer onomstreden. Het centrale congresthema is ‘Values in transition: perspectives on the future of the archival profession'.

Preconference en datum congres
De aftrap van het congres is op woensdagavond 15 juni met een feestelijke preconference. Het eigenlijke congres vindt plaats op donderdag 16 en vrijdag 17 juni. De eerste congresdag wordt afgesloten met een stijlvol diner waarna het jubileum uitbundig wordt gevierd met een dansfeest. Gastheer van het congres is het Noord-Hollands Archief.

Kaarten bestellen en meer informatie

Kaarten voor het congres zijn vanaf 4 april verkrijgbaar via deze website. Op www.kvandagen.nl vindt u meer informatie over het programma. De laatste updates over het jubileumcongres kunt u lezen op www.twitter.nl/kvandagen, hashtag #kvan125.

04
mrt

BRAIN in uitzending Nieuwsuur

Op vrjdag 4 maart zond Nieuwsuur een item uit over de auteursrechtproblematiek in de erfgoedsector.

Namens BRAIN kwam Chantal Keijsper aan het woord. Ook bij IISG en Stadsarchief Rotterdam zijn opnames gemaakt. Bekijk de uitzending terug.

Brandbrief

In oktober stuurde BRAIN samen met de Museumvereniging en andere (koepel)organisaties in het erfgoed een brief aan de minister van OCW en de staatssecretaris van V&J over de dringende noodzaak het auteursrecht verder te moderniseren.


Wij hopen van harte dat deze uitzending invloed heeft op het publieke en politieke debat over deze kwestie.


25
feb

Archief 2020 presenteert: Wegwijzer en Projectenka

Op de website van Archief 2020 zijn nu 2 handige tools geïnstalleerd die een geografisch en informatief overzicht geven van alle Archief 2020-projecten en kennis over duurzame toegankelijkheid. Het gaat om de Projectenkaart en de Wegwijzer.


Projectenkaart

De Projectenkaart brengt in beeld welke archiefinstellingen en lokale overheden in Nederland samenwerken aan Archief 2020-projecten. Op deze digitale geografische kaart van Nederland staan archiefinstellingen gemarkeerd die in een of meer innovatieve projecten participeren. Ook is het mogelijk te filteren op een van de programmadoelen. Hierdoor is bijvoorbeeld te zien welke archiefdiensten pilots uitvoeren rond digitale duurzaamheid. De Projectenkaart is onderdeel van de Archiefwiki. Het is de bedoeling dat de kaart wordt uitgebreid met leerzame, interessante projecten die niet onder de vlag van Archief 2020 vallen. Iedereen die de kaart wil aanvullen met innovatieve projecten, is bij dezen van harte uitgenodigd.

Wegwijzer

In de Wegwijzer staan links naar informatie en kennis over duurzame toegankelijkheid van digitale informatie. Op een toegankelijke manier kan gebruik gemaakt worden van bestaande informatie en ervaringen van anderen. Het gaat om projectinformatie, handreikingen, standaarden en ervaringen die opgedaan zijn binnen het innovatieprogramma Archief 2020 of bij partners. De ‘Direct naar’ buttons geven met 1 druk op de knop een overzicht van links over een bepaald onderwerp.

Aanvullen? Graag!

De Wegwijzer en de Projectenkaart zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Toch kan het zo zijn dat de informatie niet in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Opmerkingen, vragen of aanvullingen? Wij horen het graag! Laat het ons weten door een mail te sturen naar info@archief2020.nl.


23
feb

Mastercourse Architectuur voor de Archiefsector


Dinsdag 7 maart 2016 begint in Roermond voor derde keer de mastercourse Architectuur voor de Archiefsector. In deze Mastercourse van drie avonden leer je hoe je je visie op digitale archivering en duurzame toegankelijkheid in de praktijk kan brengen. ICT-architectuur is hiervoor een heel geschikt instrument.

Opzet
De branchevereniging BRAIN en Archief 2020 hebben de Mastercourse Architectuur ontwikkeld samen met PBLQ. Deelnemers leren in drie avonden over de mogelijkheden van architectuur en krijgen handvatten om hun visie te vertalen naar de praktijk.


Doelgroep
De Mastercourse is ontwikkeld voor managers en strategisch adviseurs die zich bezig houden met advies over, toezicht op of inrichten van duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie en werkzaam zijn bij een gemeente, provincie, waterschap of bij een archiefdienst. Eerdere deelnemers waren zeer enthousiast, getuige het nieuwsbrericht van Archief2020.


Je kunt je hier inschrijven. Kijk hier voor meer informatie over de Mastercourse.

22
feb

Eerste gezamenlijke nieuwsbrief van KVAN-BRAIN

De eerste gezamenlijke nieuwsbrief van KVAN en BRAIN is een feit. Lees hier de nieuwsbrief.

09
feb

IHLIA sluit zich aan bij BRAIN

BRAIN krijgt steeds meer body. Vandaag meldde IHLIA zich bij ons aan als lid. IHLIA is dé erfgoedorganisatie met een maatschappelijk relevante en onmisbare collectie en houdt zich bezig met het verzamelen en toegankelijk maken van informatie op het terrein van de LHBT-gemeenschap. De afkorting LHBT staat voor Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender.

IHLIA beheert een toonaangevende collectie die de geschiedenis van de LHBT-gemeenschap documenteert. Daardoor garandeert IHLIA het behoud van de informatie van gisteren en vandaag voor morgen: zo wordt de LHBT-geschiedenis tot leven gebracht voor de doelgroepen van de toekomst. Hiermee bevordert de erfgoedfunctie de sociale acceptatie van LHBT's. IHLIA focust op LHBT-gebonden thema's met betrekking tot het leven van individuen en de LHBT-gemeenschap, om bij te dragen aan het geven van een evenwichtig beeld van de samenleving in zijn geheel en aan het welzijn van de samenleving.

01
feb

Model Archiefverordening/Besluit Informatiebeheer

Op 26 januari 2016 stelde het bestuur van BRAIN de modellen vast voor de gemeentelijke archiefverordening en het gemeentelijke besluit informatiebeheer. In de nieuwe modellen zijn alle relevante wetswijzigingen tot en met 31 december 2015 verwerkt.

25
jan

Call for papers DLM forum

In juni 2016 vindt opnieuw het DLM (Document Lifecycle Management) forum plaats. Het DLM forum is in 1996 in het leven geroepen door de Europese Commissie om de samenwerking te bevorderen op het gebied van digitaal archiveren tussen lidstaten onderling en op het niveau van de EU zelf. Eén van de belangrijkste resultaten van het Forum is het vaststellen van MoReq2010 (Modular Requirements for records management systems), een specificatie van de essentiële elementen die een records management systeem moet bevatten.
Vandaag de dag is het DLM forum een levendige community waar archiefinstellingen, universiteiten, commerciële partijen en overheidsinstellingen uit de hele EU aan deelnemen. Het DLM forum is samen met de EU een van de sponsoren van het Europese E-Ark project, waar het Nationaal Archief ook aan deelneemt als lid van de archival advisory board .
Twee maal per jaar organiseert het forum een bijeenkomst voor de leden, traditioneel in het land dat op dat moment de rol van EU-voorzitter vervult. De eerste helft van dit jaar bekleedt Nederland het EU voorzitterschap. In dat kader vindt de voorjaarsbijeenkomst van het DLM forum in Den Haag plaats, bij het Nationaal Archief. Professor Charles Jeurgens organiseert het inhoudelijke deel van het programma. Zijn call for papers is nadrukkelijk ook gericht aan BRAIN en haar leden. Uw voorstellen en eventuele vragen kunt u voor 1 maart 2016 richten aan Pepijn.Lucker@nationaalarchief.nl

25
jan

PERSBERICHT SAMENWERKING KVAN-BRAIN

Op 22 januari verspreidden we het navolgende persbericht over onze samenwerking met de KVAN:


KOEPELORGANISATIES ARCHIEFSECTOR BUNDELEN KRACHTEN

De Branchevereniging van Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) en de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) gaan met ingang van 2016 intensief samenwerken. De leden van BRAIN en KVAN hebben daarmee ingestemd. De besturen van beide verenigingen werken de komende maanden aan een gezamenlijk activiteitenprogramma, dat voor de zomer aan de leden wordt gepresenteerd.


Van buiten naar binnen
BRAIN en KVAN signaleren een toenemende maatschappelijke behoefte aan duurzame en betrouwbare informatie, aan erfgoed en aan kennis over informatiebeheer. De samenleving is een informatiesamenleving geworden en is juist op het gebied van informatie en informatiegebruik sterk in beweging. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van archiefinstellingen, aan de kennis, vaardigheden en attitude van archiefprofessionals en aan de samenwerking in en buiten de archiefbranche. Om aan die eisen te kunnen voldoen, worden de krachten gebundeld. BRAIN-voorzitter Chantal Keijsper: "Samenwerken is cruciaal om de slagkracht van de archiefsector te vergroten en de innovatie van de sector op te pakken."


Focus en massa
Als richtinggevende principes voor hun intensieve, niet-vrijblijvende samenwerking kiezen BRAIN en KVAN voor ‘focus' en ‘massa'. De focus is gericht op het digitaal informatiebeheer, dat het functioneren van archiefinstellingen en archivarissen drastisch verandert en nieuwe eisen stelt aan hun rol, positie en functioneren. Vanwege de omvang, de veelvormigheid en de complexiteit van de opgaven rondom het digitaal informatiebeheer achten BRAIN en KVAN verdere krachtenbundeling wenselijk. KVAN-voorzitter Hannie Kool-Blokland: "Vanuit het perspectief van de vervagende grenzen tussen informatiebeheer en de traditionele archieftaak is het zaak om onze blik te verbreden en contacten met de SOD, KNVIen andere verenigingen te intensiveren." BRAIN en KVAN gaan daarom de komende tijd samen op zoek naar nieuwe samenwerkingsopties in aanpalende werkvelden.


Praktische kanten
BRAIN en KVAN kiezen ervoor om in een netwerkstructuur te gaan samenwerken. Beide verenigingen blijven bestaan en geven op basis van een gezamenlijke visie mandaat aan programmagroepen om het gezamenlijke inhoudelijke programma vorm te geven en uit te voeren. Zij voegen hun verenigingsbureaus samen en maken praktische afspraken over communicatie en woordvoerderschap. Om mogelijke spanningen tussen beroepspraktijk en instellingspraktijk te kunnen opvangen en oplossen, stellen zij een Commissie Beroepspraktijk in.

04
jan

Slotsymposium atelier Digitale Onderzoeksomgeving

De digitale onderzoeksomgeving, is dat meer dan het internet ons biedt? En zo ja, wat dan?
Tijdens het slotsymposium van het Archiefatelier Digitale Onderzoeksomgeving komen deze en andere vragen rond onderzoek en dienstverlening in de digitale omgeving aan de orde.

Het afgelopen half jaar is in het Atelier DOD gedacht en gesproken over de vraag wat onderzoekers en gebruikers van archiefinformatie wensen, met welke middelen digitale dienstverlening kan worden vormgegeven, hoe om te gaan met de eigenaardigheden van archieven en wat de consequenties van digitalisering zijn voor de archiefprofessional. De resultaten van deze zoektocht worden tijdens het symposium met een breed publiek gedeeld.
Graag nodigen we je uit om met ons en enkele inspirerende gastsprekers mee te praten en samen te reflecteren op de effecten van nieuwe technologie op het archiefonderzoek en de gevolgen voor de archivaris.

Nieuwsgierig naar het programma? Wil je er bij zijn op 25 januari? Ga dan naar de site van de Reinwardt Academie en meld je aan voor 20 januari!

14
dec

terugblik management conferentie

Op 5 oktober vond de jaarlijkse managementconferentie van Archief 2020 en BRAIN plaats. Directeuren en managers van 35 archiefinstellingen kwamen bijeen om zich te buigen over de toekomst van de archieffunctie in een digitale wereld. Welk perspectief ligt in het verschiet en wat betekent dat voor archieven anno nu? Archief 2020 heeft een kleurrijk en insprirerend e-magazine gemaakt over de conferentie:

bekijk het e-magazine ‘Terugblik’

11
dec

Welke archieven scoren goed in monitor?

BRAIN heeft samen met Archief2020 de Kwaliteitsmonitor in 2015 uitgevoerd. Met dit instrument kunnen archiefinstellingen zelf meten in welke mate hun producten en diensten aansluiten op de wensen en verwachtingen van hun bezoekers. Dit jaar namen in totaal 35 archiefinstellingen deel aan de monitor. Bijna 2.800 bezoekers van deze archiefinstellingen (zowel fysieke bezoekers als websitebezoekers) vulden een digitale vragenlijst in over diverse kwaliteitsaspecten van de archiefinstelling.

De gemiddelde scores vertonen een stabiel beeld en schommelen ook dit jaar rond 7,7. Lees het eindrapport

In opdracht van Archief 2020 heeft bureau Art een aparte analyse gemaakt van de hoogst scorende archieven op bepaalde, relevante items uit de kwaliteitsmonitor, zoals website, klantencontact etc. Overall scoren de volgende archieven dit jaar het hoogst:

1. Hoogheemraadschap Rijnland

2. Schouwen-Duivenland en RA Zutphen

3. BHIC, Drents Archief, Gemert Bakel

Voor meer informatie over de hoogst scorende archieven op diverse items uit de monitor, zie het overzicht Benchmarking kwaliteitsmonitor 2015

BRAIN gaat begin 2016 in overleg met Archief2020 over de uitkomsten van deze benchmark. We zouden graag de uitkomsten gebruiken om te kunnen leren van elkaars ‘best practices’; hoe pakt een hoog scorende archiefinstelling zaken anders aan?

26
nov

Enquete leerbehoeften archiefbranche

Het project Leerbehoeften in de archiefbranche brengt de leerbehoeften binnen de sector in kaart. Bent u een archiefprofessional? Laat dan snel weten wat u wilt leren, en hoe. Dat kan middels de enquête leerbehoeften archiefbranche. Meedoen kan nog tot dinsdag 1 december 2015. En wilt u delen in de resultaten en meebouwen aan inspirerende leeromgevingen op welk (deel)aspect van ons werkgebied dan ook? Dan bent u van harte welkom op de derde – algemene - bijeenkomst van het project Leerbehoeften, op donderdag 10 december 2015 van 10.00–13.00 uur bij het Nationaal Archief in Den Haag. Aanmelden kan via bureau@archiefbrain.nl.

20
nov

Nieuwsbrief samenwerking KVAN BRAIN

De afgelopen maanden hebben BRAIN en KVAN een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om te komen tot een vorm van intensieve, niet-vrijblijvende samenwerking tussen beide verenigingen. We hebben de afgelopen maanden gemerkt dat beide besturen elkaar uitstekend kunnen verstaan en goed kunnen samenwerken. We hebben samen een nieuwsbrief gemaakt over de verkenning tot nu toe. Hierin gaat het vooral over het proces van de verkenning. In de komende ledenvergaderingen van KVAN en BRAIN (8, resp. 10 december) zullen we de leden uitgebreider informeren over de inhoud van mogelijke samenwerking.

10
nov

Archiefprofessional, wat wilt u weten en leren?

De (archief)wereld verandert, en als archiefprofessional zit u in een continu leerproces. Maar: zijn er genoeg mogelijkheden om uw eigen leerproces vorm te geven? Wat wilt u leren en weten? En hoe wilt u dat doen? Laat het weten, via de enquête leerbehoeften archiefbranche. En werk mee aan een lerende professional in een lerende sector. Doe snel mee:

· De enquête duurt maar 10 minuten.

· Voor archiefprofessionals. Maar ook voor mensen die nauw samenwerken met archiefinstellingen (wat vindt u dat archiefprofessionals moeten leren?).

· De antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt.

· Ga direct naar de enquête leerbehoeften archiefbranche.

Zelf op onderzoek uit

Er zijn nieuwe, interessante ontwikkelingen in het vakgebied. En soms ontdekt u dat er heel nieuwe vaardigheden worden gevraagd. Het is nu de tijd om als archiefprofessional zelf op onderzoek uit te gaan. Wat weet of kunt u al, en wat kunt u dus delen met collega’s. Maar ook: wat kan of wil ik zelf nog leren? Van wie kan ik dat leren, en is er in mijn organisatie wel voldoende ruimte voor mijn leerbehoeften? En wat zou de ander kunnen leren? De enquête is nadrukkelijk ook voor degenen die samenwerken met archiefprofessionals.

Achtergrond

De enquête is onderdeel van het project Leerbehoeften archiefbranche. Daarin wordt in opdracht van BRAIN en op verzoek van Archief 2020 onderzoek gedaan naar leerbehoeften in de archiefbranche. Met als einddoel: het bij elkaar brengen van leerbehoeften en –aanbod. Het eindrapport van de inventarisatie wordt door BRAIN in januari 2016 gepubliceerd op brain.nl.

05
nov

Nieuwsbrief november 2015

In de nieuwsbrief van november aandacht voor o.m. de lobby auteursrecht, met een nieuwsbericht om door alle leden te verspreiden, meer informatie over linkrot bij archieven en de modellen archiefverordening & besluiten informatiebeheer. Download de nieuwsbrief.

-

30
okt

COLLECTIEF REGELEN AUTEURSRECHT: EEN GOED BEGIN

Vandaag verstuurde BRAIN samen met de Museumvereniging en andere (koepel)organisaties in het erfgoed een brief aan de minister van OCW en de staatssecretaris van V&J over de dringende noodzaak het auteursrecht verder te moderniseren.

De erfgoedsector is verheugd over het kabinetsstandpunt over Extended Collective Licensing (ECL) dat de minister van OCW op 12 oktober 2015 aanbood aan de Tweede Kamer. ECL is een juridische constructie die het erfgoedinstellingen mogelijk maakt auteursrechten voor een bepaalde termijn ‘af te kopen' bij collectieve beheersorganisaties van auteursrechthebbenden. Deze organisaties zijn dan onder voorwaarden bevoegd om dergelijke afspraken ook te maken voor rechthebbenden die niet bij hen zijn aangesloten. Het kabinet kondigt aan een wetsvoorstel te gaan voorbereiden over de wettelijke verankering van ECL. Dat betekent dat een overeenkomst met een beheersorganisatie in de toekomst, anders dan nu het geval is, echt vrijwaring biedt voor auteursrechtelijke claims.
De uitbreiding en wettelijke verankering van ECL zal de auteursrechtelijke drempels voor digitale toegankelijkheid van erfgoed verlagen. Dat is goed nieuws voor de vele burgers, wetenschappers en andere partijen die erfgoed gebruiken voor onderwijs, onderzoek en andere doeleinden.

Als pleitbezorgers van ECL hebben wij nog wel zorgen over de kosten daarvan. Het afsluiten van een ECL-overeenkomst brengt namelijk hoge, jaarlijks terugkerende kosten met zich mee voor de vergoedingen aan makers en andere rechthebbenden, te voldoen via de collectieve beheersorganisaties. Deze kosten zullen beslag leggen op een groot deel van de toch al krappe digitaliseringsbudgetten van erfgoedinstellingen. Vooral voor kleinere instellingen zal dit betekenen dat zij zich nauwelijks nog digitaliseringsambities kunnen veroorloven. De digitale beschikbaarstelling van erfgoed voor niet-commerciële doeleinden dreigt daardoor te worden bemoeilijkt en vertraagd, ten koste van het publiek. De koepelorganisaties in de erfgoedsector pleiten daarom in een brief aan de verantwoordelijke ministers Bussemaker en Van der Steur voor collectieve financiële voorzieningen voor auteursrecht-clearing voor de erfgoedsector.
De erfgoedsector hoopt dat ECL een goed begin is van een verdergaande modernisering van het auteursrecht. Voor het realiseren van de digitaliseringsambities van de erfgoedinstellingen zijn verdere stappen noodzakelijk. De koepelorganisaties in de erfgoedsector pleiten daarom ook voor het verruimen van de uitzonderingen voor erfgoedinstellingen in de Europese Auteursrechtrichtlijn. Het Nederlandse voorzitterschap van 2016 is een uitstekende gelegenheid om dat op de agenda te zetten.

30
okt

COLLECTIEF REGELEN VAN AUTEURSRECHT IN ZICHT: EEN

De erfgoedsector is verheugd over het kabinetsstandpunt over Extended Collective Licensing (ECL) dat de minister van OCW op 12 oktober 2015 aanbood aan de Tweede Kamer. ECL is een juridische constructie die het erfgoedinstellingen mogelijk maakt auteursrechten voor een bepaalde termijn ‘af te kopen' bij collectieve beheersorganisaties van auteursrechthebbenden. Deze organisaties zijn dan onder voorwaarden bevoegd om dergelijke afspraken ook te maken voor rechthebbenden die niet bij hen zijn aangesloten. Het kabinet kondigt aan een wetsvoorstel te gaan voorbereiden over de wettelijke verankering van ECL. Dat betekent dat een overeenkomst met een beheersorganisatie in de toekomst, anders dan nu het geval is, echt vrijwaring biedt voor auteursrechtelijke claims.

De uitbreiding en wettelijke verankering van ECL zal de auteursrechtelijke drempels voor digitale toegankelijkheid van erfgoed verlagen. Dat is goed nieuws voor de vele burgers, wetenschappers en andere partijen die erfgoed gebruiken voor onderwijs, onderzoek en andere doeleinden.

Als pleitbezorgers van ECL hebben wij nog wel zorgen over de kosten daarvan. Het afsluiten van een ECL-overeenkomst brengt namelijk hoge, jaarlijks terugkerende kosten met zich mee voor de vergoedingen aan makers en andere rechthebbenden, te voldoen via de collectieve beheersorganisaties. Deze kosten zullen beslag leggen op een groot deel van de toch al krappe digitaliseringsbudgetten van erfgoedinstellingen. Vooral voor kleinere instellingen zal dit betekenen dat zij zich nauwelijks nog digitaliseringsambities kunnen veroorloven. De digitale beschikbaarstelling van erfgoed voor niet-commerciële doeleinden dreigt daardoor te worden bemoeilijkt en vertraagd, ten koste van het publiek. De koepelorganisaties in de erfgoedsector pleiten daarom in een brief aan de verantwoordelijke ministers Bussemaker en Van der Steur voor collectieve financiële voorzieningen voor auteursrecht-clearing voor de erfgoedsector.
De erfgoedsector hoopt dat ECL een goed begin is van een verdergaande modernisering van het auteursrecht. Voor het realiseren van de digitaliseringsambities van de erfgoedinstellingen zijn verdere stappen noodzakelijk. De koepelorganisaties in de erfgoedsector pleiten daarom ook voor het verruimen van de uitzonderingen voor erfgoedinstellingen in de Europese Auteursrechtrichtlijn. Het Nederlandse voorzitterschap van 2016 is een uitstekende gelegenheid om dat op de agenda te zetten.


26
okt

NDE op tournee

Het nieuwe nationale samenwerkingsverband Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) organiseert de komende maanden een landelijke NDE-tournee om kennis met u te maken en ideeën uit te wisselen.


Van oktober tot januari is het NDE op zeven plekken in Nederland aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst vertellen de coördinatoren van NDE over drie werkprogramma’s die van start gaan, als onderdeel van een landelijke strategie. Daarna gaan aanwezigen in gesprek over de projecten: wat kan het netwerk voor uw instelling betekenen, en wat kan u voor het netwerk betekenen?
Bekijk op de webpagina van het NDE wanneer ze bij u in de buurt zijn.


Ook als uw instelling op het gebied van digitalisering nog in de verkenningsfase zit, bent u van harte welkom. Het netwerk kan u veel kennis, tools en stappenplannen bieden.

21
okt

Kabinetstandpunt Extended Collective Licensing

Op 12 oktober stuurde minister Bussemanker het kabinetsstandpunt over Extended Collective Licensing (ECL) aan de Tweede Kamer. ECL is een juridische constructie die het erfgoedinstellingen mogelijk maakt auteursrechten voor een bepaalde termijn ‘af te kopen' bij collectieve beheersorganisaties van auteursrechthebbenden. Deze organisaties zijn dan onder voorwaarden bevoegd om dergelijke afspraken ook te maken voor rechthebbenden die niet bij hen zijn aangesloten. Het kabinet kondigt aan een wetsvoorstel te gaan voorbereiden over de wettelijke verankering van ECL. Dat betekent dat een overeenkomst met een beheersorganisatie in de toekomst, anders dan nu het geval is, echt vrijwaring biedt voor auteursrechtelijke claims.

08
okt

Najaarsbijeenkomst sectie Toezicht

Tijd: maandag 2 november 2015, 09.45 - 16.00 uur.
Locatie: Stadhuis Vlaardingen, Markt 11, Vlaardingen

Programma:
09.30 - 09.45 Inloop
09.45 -09.55 Opening & Agenda Puck Huitsing
09.55 -10.50 Mededelingen uit het veld:

· Update modellen AV en BI: Albert de Jonker
· Update Handreiking verbonden partijen: Jeanine Nolen
· Update Handreiking vervanging: Peter Diebels
· Nieuwe producten wg Professionalisering: Joost v. Koutrik

10.50 - 11.15 Preview landelijke handreiking kwaliteitssysteem informatiebeheer en aansluiting op DUTO: Herman Bongenaar (KIDO)

11.15- 11.30 Koffiebreak / uitloop

11.30 - 12.15 Toekomst Archieftoezicht & Puck Huitsing

12.15 - 13.15 Lunchpauze

13.15 - 16.00 Workshop Leerbehoefte in de archiefbranche- leren als levenstijl onder leiding van Daan Hertogs

16.00 - 16.30 Borrel

15
sep

Modellen archiefverordening

De modellen voor archiefverordening en besluit informatiebeheer zijn aan vernieuwing toe. Een BRAIN-werkgroep van de sectie archieftoezicht heeft nieuwe concept-modelteksten opgesteld voor een gemeentelijke archiefverordening en een gemeentelijk besluit informatiebeheer. Dit voor zowel gemeenten met een benoemde archivaris als voor gemeenten zonder benoemde archivaris.


Deze concept-modellen heeft de werkgroep voorgelegd aan leden van BRAIN om feedback op te geven. De werkgroep verwerkt de feedback en naar verwachting zijn de modellen definitief na 2 november. Op basis van de definitieve modellen zullen later modellen worden opgesteld voor waterschappen en openbare lichamen.

Zie voor de modellen: (http://www.archiefbrain.nl/werk-in-uitvoering.php?pagina_id=104 )

27
aug

Verslag zomeravond Versterking Kennisfunctie

20 augustus j.l. organiseerde BRAIN, in samenwerking met het Nationaal Archief het zomeravond gesprek Versterking Kennisfunctie Archiefsector. Hier leest u een uitgebreid verslag van de levendige discussie die avond.

17
aug

Conferentie Atria

Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, nodigt geïnteresseerden graag uit voor zijn conferentie ‘Sharing the Past, debating the present, creating the future’ op 3 en 4 december 2015. Atria organiseert de conferentie ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de Collectie IAV, die door Atria wordt beheerd. Meer informatie en aanmelden:

https://www.iav80conference.nl


17
jul

Summerschool Archief 2020

Voor de tweede keer organiseert Archief 2020 een Summerschool: op 14 september 2015 in Amersfoort en op 21 september 2015 in Den Bosch. Informatiemanagers en archivarissen gaan tijdens de Summerschool samen aan de slag met verschillende tools en best practices en maken direct een vertaling naar de eigen werkomgeving. In 4 workshops komt u stap-voor-stap dichter bij de oplossingsrichtingen voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie.

De workshops van deze Summerschool zijn:
1. Welke route leidt naar het e-depot?
2. Wat is van waarde? Aan de slag met de hotspot-monitor
3. Zichtbaar archiefinnovatiebeleid
4. Opdrachtgeverschap bij ICT-projecten
Per dag kunt u 2 workshops volgen. Deelname aan de Summerschool is kosteloos. U bereidt zich voor door het vooraf beschikbaar gestelde materiaal te bestuderen. Daarnaast werkt u voorafgaand aan de workshop een opdracht uit.


Informatie en aanmelden
Meer informatie over de inhoud van de workshops leest u op de speciale registratiewebsite http://summerschool.spitz.nu/. Daar kunt u zich direct aanmelden.

14
jul

Auteursrecht special

De rechter heeft uitspraak gedaan in de rechtszaken die Lira en Pictoright hadden aangespannen tegen drie van onze leden; Erfgoed Leiden, IISG en Stadsarchief Rotterdam. De rechter is in alle drie de zaken duidelijk geweest over de interpretatie van de Auteurswet: online beschikbaarstelling van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende(n) mag NIET, dus ook niet in gevallen waarin er sprake is van niet-commercieel gebruik.


BRAIN heeft een speciale nieuwsbrief gemaakt om haar leden te informeren over de do’s en don’ts ten aanzien van auteursrechtelijk beschermd materiaal, over het standpunt dat BRAIN inneemt over de modernisering van het auteursrecht en over de acties die wij nu en de komende tijd ondernemen om dat standpunt over het voetlicht te brengen.

07
jul

Managmentconferentie 5 oktober

Op 2 juli is een uitnodiging verstuurd aan directeuren van archiefinstellingen in Nederland om deel te nemen aan de managementconferentie die Archief 2020 en BRAIN samen op 5 oktober organiseren. Titel van de managementconferentie dit jaar is:

Positie in Perspectief. Scenario's voor archieven.

Zie voor meer informatie, website van Archief2020:


https://archief2020.nl/nieuws/managementconferentie-positie-perspectief

06
jul

Dish- call for proposals

DISH organiseert op 8 en 9 december a.s. een conferentie met als thema 'Money and Power'. De programma commissie van DISH is op zoek naar voorstellen van archiefinstellingen.

Subthema's van DISH15 zijn: -lose your modesty! -stand up for yourself! -Lose control, gain influence! -Power to the people!
U kunt zich inschrijven voor poster sessies, workshop sessies, ronde tafel sessies etc. Stuur uw proposal in voor 31 augustus 2015 via: http://www.dish2015.nl/call-for-proposals/
26
jun

zomeravondgesprekken

Net als vorig jaar, organiseert BRAIN ook deze zomer een viertal zomeravondgesprekken. In een informele setting wisselen diensthoofden kennis en ervaringen uit over actuele onderwerpen. Onderwerpen zijn dit jaar: Professionalisering (9 juli, locatie: Tiel, Regionaal Archief Rivierenland), Thematisch beheer van collecties (13 augustus locatie: Atria Amsterdam) Versterking Kennisfunctie Archiefsector (20 augustus, locatie: NA Den Haag) en De wil van technologie (17 september locatie: Delft). Aanmelden kan via het bureau: bureau@archiefbrain.nl

09
jun

Leidraad ICT opdrachtgeverschap

Informatietechnologie is belangrijk voor de archiefsector. Toch wordt nog te vaak zichtbaar dat archiefdiensten onvoldoende in staat zijn om als opdrachtgever complexe projecten aan te sturen, of te zorgen voor de implementatie van belangrijke principes die duurzame toegang tot archiefinformatie garandeert.


BRAIN heeft daarom een aantal actieve archieven ondersteund om een community of practice ICT opdrachtgeverschap op te richten. In vier bijeenkomsten hebben zij ervaringen uit ICT-gerelateerdeprojecten gedeeld.


Het resultaat van de bijeenkomsten is vastgelegd in een leidraad ICT opdrachtgeverschap die archiefdiensten ondersteund betere opdrachtgevers en klanten te zijn.

De leidraad beschrijft in grote lijnen de aandachtspunten binnen een ICT-gerelateerd project, wat zijn de (belangrijke) beslismomenten in het proces en met welke aspecten moet je rekening houden. Het document is vrijelijk te gebruiken en te verspreiden, onder vermelding van Creative Commons
CC BY-SA 3.0

29
mei

BRAIN en KVAN verkennen samenwerking

Op 2 april zijn de besturen van KVAN en Branch Vereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) opnieuw in gesprek gegaan over samenwerking. Dat samenwerking zinvol kan zijn, vinden zowel de besturen als de leden van beide verenigingen. Eendrachtige samenwerking kan veel opleveren in termen van invloed, kansen, kwaliteit van producten en diensten en besparing van schaarse uren en euro’s. Hoe samenwerking vorm moet krijgen met respect voor het eigen karakter en de specifieke doelstellingen van de betrokken organisaties, is in 2015 daarom onderwerp van een zorgvuldige verkenning.

De verkenning en de fasering van dit proces staan op de agenda van de algemene ledenvergadering van de KVAN & BRAIN. De ALV van BRAIN vindt plaats tijdens de KVAN-dagen op maandag 8 juni, van 16.30 - 17.30 uur in Zaal 1 van De Flint in Amersfoort.

Meer over informatie over de verkenning kunt u lezen in:


- Nieuwsbrief KVAN/BRAIN: SAMEN OP VERKENNING (Nr.1, mei 2015)
- Fasering Verkenning Samenwerking
- Procesplan Verkenning Samenwerking BRAIN-KVAN

13
mei

Open brief Open Toegang

BRAIN, KVAN & Archief 2020 hebben een open brief opgesteld, nav de werkconferentie Archiefcollecties Open. In deze brief roepen we archiefinstellingen op om open toegang en open data te realiseren in de sector. De brief bevat concrete aanbevelingen voor open toegang. Lees de brief hier.

21
apr

reactie BRAIN ontwerp-selectielijst

De afgelopen maand heeft BRAIN input gevraagd aan haar leden over de concept-ontwerpselectielijst van de VNG. Alle reacties hebben we gebundeld in een gezamenlijke reactie, die besproken zal worden in de archiefcommissie van de VNG.

07
apr

Doe mee aan International Archives Day

Ieder jaar verenigen archivarissen over de hele wereld zich op 9 juni, om het belang en de waarde van ons vak te onderstrepen. ICA roept archieven op om een kopie te sturen van een document uit hun collecties, dat de plaats of omgeving laat zien van het archief. Geef daarbij een korte beschrijving en webadres van het archief. Alle inzendingen & beschrijvingen worden getoond op een speciale website; www.internationalarchivesday.org


Stuur een jpeg plaatje (max 800 x 800 px) van uw gekozen document, met een korte beschrijving in uw eigen taal voor 30 mei a.s. naar: m.langelaar@rotterdam.nl. Help ICA om de editie van 2015 groter en beter te maken!

24
mrt

Stuk van het Jaar wordt tweejaarlijks evenement

In 2013 en 2014 organiseerden we met zijn allen de succesvolle verkiezing Stuk van het Jaar. De reacties waren positief, zowel van de archieven als van de media en de archiefbezoekers. De samenwerking tussen BRAIN en Maand van de Geschiedenis is een succes!


Evaluatie
Beide jaren hebben we de verkiezing onder de deelnemers geëvalueerd en diverse keren werd geopperd om de verkiezing eens per twee jaar te organiseren. De projectgroep en het bestuur van BRAIN hebben zich uitgebreid over deze vraag gebogen, voors en tegens afgewogen en zijn tot de slotsom gekomen dat we deze suggestie opvolgen. Dit betekent dat er in 2015 geen Stuk van het Jaar gekozen wordt, maar in 2016 weer wèl.


Verbetering
In het ‘tussenjaar' zitten we niet stil. De projectgroep zal zich richten op verbetering van het concept en zoeken naar meer en nieuwe mogelijkheden voor de marketing van de verkiezing. Zo komen we in 2016 beter beslagen ten ijs. Iedereen heeft dus een jaar langer om na te denken over een spetterend stuk om in 2016 in te sturen!


Dit betekent dat Tresoar de wisselbokaal nog een jaartje langer zal mogen houden en dat we de volgende prijsuitreiking - in Leeuwarden - pas in 2016 zullen houden.

20
feb

Werkconferentie Open Toegang

Op 25 maart 2015 organiseren BRAIN, DEN en Archief 2020 samen een werkconferentie over het onderwerp Open toegang. Deze bijeenkomst draagt bij aan een gemeenschappelijk beeld van wat open toegang inhoudt, wat de meerwaarde is voor de organisaties en eindgebruikers en hoe men hiermee aan de slag kan om met elkaar vernieuwing te bereiken.

Deelnemers aan de werkconferentie delen hun kennis en verkennen samen de contouren van een gemeenschappelijke open digitale architectuur, de implementatie van open standaarden daarbij en de keuzes van aggregatie, semantisch linken en open data.

Het programma zal bestaan uit verschillende inspirerende sprekers gevolgd door een aantal workshops en presentaties in de middag. Eén van de beoogde opbrengsten van de dag is een concept manifest dat de basis vormt voor de invulling van een managementconferentie later dit jaar.

Het definitieve programma volgt binnenkort op deze website evenals alle informatie omtrent locatie en aanmeldingen. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen via info@archief2020.nl

19
feb

Conferentie E-depot 1 april Zwolle

Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) organiseert in samenwerking met Archief2020 en het
Nationaal Archief, op 1 april een landelijke conferentie E-depot in Zwolle. Deze conferentie geeft antwoord op
vragen rond duurzaam digitaal informatiebeheer, en biedt de mogelijkheid collega’s uit overheden en archieforganisaties de diepte in te gaan over de verdere ontwikkeling van het e-depot. Voor meer informatie en aanmelden, zie de uitnodiging.

17
feb

Studiemiddag Diefstal in archieven

Op 5 maart aanstaande organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met het Nationaal Archief, de Erfgoedinspectie en de Koninklijke Bibliotheek een studiemiddag met het onderwerp Diefstal in archieven. Meer informatie: Veilig Erfgoed.

05
feb

Congres archiefinnovatie

De UvW, het IPO en de VNG organiseren op maandag 9 maart a.s het congres Archiefinnovatie in het NBC in Nieuwegein.


In de bijeenkomst wordt voor bestuurders de kansen van de archiefinnovatie en risico’s bij niet uitvoeren uiteengezet. In de ochtend komt het WAT en WAAROM aan bod. Er wordt inzichtelijk gemaakt welke opties er zijn om – in samenwerking met andere overheden - aan te sluiten op een e-depot en wat u moet doen om de organisatie daarop voor te bereiden. kijk voor meer informatie op VNG congres website

30
jan

reactie BRAIN op nationale strategie

Onder regie van OC&W is het afgelopen jaar een strategie tot stand gekomen voor een sectoroverstijgende infrastructuur voor digitaal erfgoed. Het document met de titel 'Schudden voor gebruik' stelt onder meer een gecoordineerde IT-strategie voor de erfgoedsector voor.


De besturen van BRAIN en KVAN onderschrijven de strekking van het ter consultatie voorgelegde stuk volledig. 30 januari hebben bij beide verenigingen een inhoudelijke reactie gestuurd op het stuk, waarin het perspectief van de archiefwereld wordt belicht.

30
jan

Management Development programma DEN

Tussen april en juni 2015 organiseert DEN voor de tweede keer een meerdaags Management Development-programma voor directeuren van middelgrote en kleinere erfgoedinstellingen. Het doel van het programma is het versterken van visie- en beleidsontwikkeling voor gemeenschappelijke digitale voorzieningen voor cultureel erfgoed. Meer informatie en aamelden op de DEN site.

23
jan

vacature Archief 2020

Archief 2020 zoekt voor 2015 een projectsecretaris van PKDT.


Functie is voor 8 uur per week via detachering bij het programmabureau Archief 2020. Reacties graag voor 3 februari a.s. via sollicitatie@nationaalarchief.nl

23
jan

Manifest Leren als Levenstijl te bestellen

BRAIN heeft in 2013 een werkgroep de opdracht gegeven een visie te ontwikkelen voor deskundigheidsbevordering en leerstrategieen in de archiefbranche.Het resultaat is een manifest, dat op de ALV van 28 november j.l is gepresenteerd in de vorm van een trailer.


Leren leren is een manifest dat de verantwoordelijkheid voor de professionaliteit en toekomstbestendigheid van de archivaris bij de professional zelf legt. Elke archief-professional moet een visie ontwikkelen op zijn/haar eigen leerdoelen en de leervormen die hem/haar het beste passen. Werkgevers zullen dit moeten stimuleren en faciliteren.
BRAIN geeft daartoe de eerste aanzet met de publicatie van dit manifest en de filmische impressie van de gevoerde gesprekken.


Gedrukte exemplaren van het manifest Leren als Levenstijl zijn tegen kostprijs te bestellen via bureau@archiefbrain.nl; minimum 10 exemplaren, kosten 1,40 per stuk, inclusief verzendkosten.

15
jan

Werkconferentie Open Toegang

Op woensdag 25 maart 2015 organiseert Archief 2020 samen met BRAIN en DEN een werkconferentie over het onderwerp Open toegang. Deze bijeenkomst wil bijdragen aan een gemeenschappelijk beeld van open toegang, wat de meerwaarde is voor de organisaties en eindgebruikers en hoe men hiermee aan de slag kan om met elkaar vernieuwing te bereiken.

Deelnemers aan de werkconferentie delen hun kennis en verkennen samen de contouren van een gemeenschappelijke open digitale architectuur, de implementatie van open standaarden daarbij en de keuzes van aggregatie, semantisch linken en open data.


Het programma zal bestaan uit verschillende inspirerende sprekers gevolgd door een aantal workshops en presentaties in de middag. Eén van de beoogde opbrengsten van de dag is een concept manifest dat de basis vormt voor de invulling van een managementconferentie later dit jaar.

Het definitieve programma volgt binnenkort op www.archief.nl evenals alle informatie omtrent locatie en aanmeldingen. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen via info@archief2020.nl.

15
jan

De Tweede Wereldoorlog gebundeld

Lancering samenwerkingsverband Kenniscentrum Oorlogsbronnen

In het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is vandaag het Kenniscentrum Oorlogsbronnen gelanceerd. Dit samenwerkingsverband van verschillende erfgoedorganisaties, archieven en ontwikkelaars gaat werken aan de bundeling van activiteiten, (digitale) producten en diensten rondom de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Het NIOD is coördinator van dit programma en wordt bijgestaan door DEN.

Vraag en aanbod

Het doel van het Kenniscentrum Oorlogsbronnen is dat vanuit thematische samenwerking met vele organisaties in Nederland hun bijzondere en waardevolle Tweede Wereldoorlog- en Holocaustcollectie beter de weg vindt naar de gebruiker. Hiermee streeft het kenniscentrum naar een betere afstemming van vraag en aanbod.

Want hoewel de interesse voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust 70 jaar later nog altijd groot is, staan we op een omslagpunt. Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust verdwijnen, de belangstelling in deze thema’s verandert en door alle digitale ontwikkelingen zijn de mogelijkheden om informatie te vinden en te verspreiden eindeloos.

In dit samenwerkingsverband gaan instellingen meer profiteren van elkaars expertise en ontwikkelen ze gezamenlijke producten en diensten die aansluiten op de interesse van de gebruiker anno nu. Als eerste stap zal in 2015 in verschillende werkgroepen verkenningen worden uitgevoerd naar gedeelde beleidsspeerpunten, al voor handen zijnde diensten en producten en strategieën om collecties beter vindbaar te maken voor de gebruiker.

Gebruikersonderzoek

Een van de eerste projecten van het kenniscentrum is een grootschalig marktonderzoek naar deze gebruikers. Wie zijn zij? Waar is behoefte aan? En hoe willen zij bediend worden, nu en in de toekomst? Dit onderzoek geeft inzicht in de nog altijd grote belangstelling in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Het kenniscentrum werkt hierin samen met TNS-NIPO. De resultaten van dit onderzoek worden eind april bekend gemaakt.


02
dec

Advies positionering Archiefinspectie

BRAIN heeft in 2013 een werkgroep Positionering opgericht met als vraag: “op welke wijze past de inspectiefunctie van de gemeentearchivaris in de interne governancestructuur van de gemeente en wat betekent dit voor de toekomstige inrichting van deze functie?”

In het adviesrapport Op dezelfde lijn verder? stelt de werkgroep dat procesgebonden informatie, oftewel archief, één van de bedrijfsmiddelen is van een organisatie, net als personeel en financiën. Het beheersen van informatie is daarmee een onderdeel van de totale sturing en beheersing binnen het gemeentelijk apparaat.

28
nov

Leren als levensstijl te bestellen

BRAIN heeft in 2013 een werkgroep de opdracht gegeven een visie te ontwikkelen voor deskundigheidsbevordering en leerstrategieen in de archiefbranche.Het resultaat is een manifest, dat op de ALV van 28 november j.l is gepresenteerd in de vorm van een trailer.


Leren leren is een manifest dat de verantwoordelijkheid voor de professionaliteit en toekomstbestendigheid van de archivaris bij de professional zelf legt. Elke archief-professional moet een visie ontwikkelen op zijn/haar eigen leerdoelen en de leervormen die hem/haar het beste passen. Werkgevers zullen dit moeten stimuleren en faciliteren.
BRAIN geeft daartoe de eerste aanzet met de publicatie van dit manifest en de filmische impressie van de gevoerde gesprekken.


Gedrukte exemplaren van het manifest Leren als Levenstijl zijn tegen kostprijs te bestellen via bureau@archiefbrain.nl; minimum 10 exemplaren, kosten 1,40 per stuk, inclusief verzendkosten.

13
nov

toekomstproof conserveren

Maandag 17 november a.s. organiseert Debatcentrum de Balie in Amsterdam een discussieavond over toekomstproof conserveren en archiveren. Moderator Martijn van Calmthout gaat in gesprek met wetenschappers, archiefbeheerders en andere deskundigen over de bewaarbaarheid van ons cultureel erfgoed en de overgang van analoog naar digitaal.

Aanwezig zullen o.a. zijn: curator collecties Beeld en Geluid Hans van der Windt, Marens Engelhard, de nieuwe directeur van het Nationaal Archief, Douwe Zeldenrust, coördinator onderzoekscollecties Meertens Instituut, Sanne Koevoets, onderzoeker bij Universiteit Utrecht, en Henk Wals, directeur IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis).


06
nov

Resultaten Atelier Documenteren van de Samenleving

In het atelier Documenteren van de Samenleving werkt het Platform Archiefonderwijs en –onderzoek samen met het Stadsarchief Amsterdam, Imagine IC, Streekarchief Midden-Holland en Archief Eemland. De centrale vraag van dit Atelier luidt: “Wat is de rol van de archivaris in de zichzelf (digitaal) documenterende samenleving? Hoe kan de archivaris deze rol vormgeven?”


Op donderdag 22 januari 2015 presenteert het atelier Documenteren van de Samenleving de voorlopige resultaten. Dit zijn een aantal scenario’s voor de manier waarop archivarissen hun rol kunnen invullen en instrumenten om die rol te kunnen vormgeven. Zie ook website archiefateliers.


Elke deelnemende archieforganisatie heeft een eigen onderzoeksproject: · Stadsarchief Amsterdam heeft een lokale trendanalyse laten opstellen en onderzoekt hoe deze trendanalyse kan worden omgezet in een lijst van belangrijke actoren. Hoe kom je in contact met actoren? Welke actoren documenteren zich? · Imagine IC werkt samen met bewoners, forenzen en lokale organisaties aan een nieuwe archiefcollectie over de cultuurgeschiedenis van Amsterdam Zuidoost. In samenwerking met inwoners van Amsterdam Zuidoost onderzoekt Imagine IC participatieve waarderingsmethodieken. · Streekarchief Midden-Holland onderzoekt hoe sociale (digitale) interactie in de samenleving waarde toevoegt aan informatie. Welke archiveringsinstrumenten zijn al impliciet in de samenleving aanwezig? · Archief Eemland is gestart met het project Het Bewaren Waard, een project om herinneringen te bewaren, te ontdekken en te delen. Wat is de motivatie voor mensen om aan dit project deel te nemen? En wat documenteren mensen?

30
okt

Winnaar Stuk van het Jaar 2014

De winnaar is Tresoar met de onroerende liefdesbrief! Woensdag 29 oktober ontvingen medewerkers van Tresoar de eerste prijs voor Stuk van het Jaar 2014. Van harte gefeliciteerd met deze overwinning. De tweede prijs werd in de wacht gesleept door Gemeentearchief Kampen. De derde prijs ging naar Gemeentearchief Schiedam.


Bijgaand vind je de gehele lijst met de uitslag met alle 49 deelnemende archieven. Grotere en kleinere archieven wisselen elkaar redelijk af in deze lijst.

De projectgroep van Stuk van het Jaar kijkt alweer vooruit en is al plannen aan het maken voor de editie van 2015. Wellicht gaan we de grens over, want vanuit diverse landen in interesse getoond voor de verkiezing.

16
okt

Open Atelier | Debat: Actieve Openbaarheid.

Het atelier Actieve Openbaarheid houdt op 28 oktober 2014 een debat met burgers, ondernemers, journalisten, ambtenaren en bestuurders over de behoefte aan actieve openbaarheid. Michael Mekel opent het Open Atelier. Zijn invloedrijke advies Gij zult openbaar maken heeft het fundament gelegd voor zowel de kabinetsvisie Open Overheid als de initiatiefwet Open Overheid.


Aansluitend geven stakeholders vanuit overheid en samenleving aan wat zij vinden van het actieve openbaarheid: wenselijk of niet wenselijk? Mogelijk of niet mogelijk? Vanzelfsprekend of onvermijdelijk?

Luisteren en meepraten in dit debat? U bent van harte welkom.


Open Atelier met:

· Michael Mekel, adviseur Raad voor het Openbaar Bestuur en auteur Gij zult openbaar maken

· Theo Thomassen, hoogleraar archiefwetenschap UvA, leidt het debat

· Deelnemers aan het debat zijn onder andere: adviseur Michael Mekel, journalist Dimitri Tokmetzis (De Correspondent), raadslid Bennie Blom (gemeente Moerdijk), Frank Kasel (coördinator Bedrijvenplatform Deltalinqs) en projectleider Tom Kunzis (Open State Foundation)


Locatie: Stadsarchief Rotterdam, grote zaal, Hofplein 651, Rotterdam

Datum: 28 oktober 2014

Tijd: 15:00-16:30 uur (inloop vanaf 14:30 uur)

Aanmelden per mail bij atelier Actieve Openbaarheid, Erika Hokke, erika@stroomin.nl


10
okt

Bijeenkomst Mark van Twist over systeemanalyse

Het bestuur van de Kring van Zuid-Hollandse Archivarissen nodigt u uit voor een interactieve bijeenkomst met Mark van Twist (adviseur van het kabinet) over de gevolgen van de systeemanalyse.


Als resultaat van de door NSOB uitgevoerde systeemanalyse van de Nederlandse gemeente krijgen wij als archivarissen te maken met de vraag hoe wij nu en in de toekomst greep kunnen krijgen op die instellingen en organisaties waarmee gemeenten samenwerken of taken aan overlaten (participatiesamenleving). Wat speelt er bij gemeenten en in de samenleving, wat is daarvan de neerslag en wat bewaren we daarvan voor de toekomst? En hoe maken we hierin keuzes, op lokaal, regionaal of landelijk niveau. Dat is de grote uitdaging voor de komende tijd. Daar gaan we met elkaar over in discussie tijdens deze middag.


Kosten voor deelname zijn 25 euro

20 november 2014, tijd: 13.00-17.00 uur

Locatie: de Tweede Kamer, Van Mierlo zaal, Den Haag


U kunt zich tot uiterlijk 10 november opgeven via het e-mailadres: vanzwol@erfgoedhuis-zh.nl

Vermeld ook uw factuuradres.

02
okt

verkiezing Stuk van het Jaar


Wij kijken terug op een geslaagde eerste week van de verkiezing Stuk van het Jaar. Vorige week deed Suzanna Jansen de aftrap bij het openingsfestival van de Maand van de Geschiedenis met haar inspirerende verhaal. Wij vertelden over de unieke stukken die jullie hebben ingezonden en lieten enkele video’s zien. Alle video’s vind je via ons YouTubekanaal Stuk van het Jaar 2014 (https://www.youtube.com/channel/UC4-wAtFGPisBztJotV-uhng).


[02-10-14] nieuws_suzanna_janssen.jpg

Schrijfster Suzanna Jansen & Jort Kelder

Stuk van het Jaar in de media

De verkiezing is dit jaar op veel plaatsen zichtbaar. Allereerst in veel lokale media, zowel op papier, internet, radio als tv. Samen met Maand van de Geschiedenis hebben wij een plek in de VPRO-gids. Libelle publiceert een item over de foto van het Noord-Hollands Archief van de redactie en de Telegraaf, editie Haaglanden heeft een item over het stuk van Gemeentearchief Ede.

De komende weken krijgt Stuk van het Jaar 2014 aandacht bij 'Met het Oog op Morgen'. En we zijn zelfs over de grens bekend: Laurens Priester, Gemeentearchief Schiedam, was te horen op de Belgische radio over hun bijzondere stuk. Verder zendt Radio 4 vanaf 13 oktober een week lang elke werkdag om circa 10.30 uur een door Suzanna Jansen gekozen fragment uit met een verhaal van haar erbij. Het duurt steeds een paar minuten, met bij elk item informatie over Stuk van het Jaar.


Afsluiting verkiezing

In de nacht van zondag 26 op maandag 27 oktober om 00.00 uur gaat de stembus dicht. Op 29 oktober vind de afsluiting plaats bij het Stadsarchief Rotterdam, samen met het bekend maken van de winnaar van dit jaar. Het programma begint om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) en wordt om 17.00 uur afgesloten met een borrel. Meer informatie hierover volgt op korte termijn.

11
sep

Lancering www.archiefateliers.nl

In september start het Platform archiefonderwijs en -onderzoek met de ateliers: een nieuwe vorm van onderzoek en onderwijs. Studenten, docenten en onderzoekers van de Hogeschool Amsterdam, de Reinwardt Academie, de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam werken met professionals uit de praktijk aan het oplossen van actuele vraagstukken in het archief- en informatiedomein. Alle deelnemers brengen hun eigen invalshoek, kennis en ervaring in. Tot januari 2015 wordt gewerkt in twee ateliers, te weten het atelier Documenteren van de samenleving en het atelier Actieve openbaarheid van WABO-dossiers.

In het atelier Documenteren van de samenleving (DS) staan onderzoeksvragen centraal van Imagine IC, Stadsarchief Amsterdam, Streekarchief Midden-Holland en Archief Eemland. Het atelierteam onderzoekt de mogelijkheden en grenzen van trendanalyses en verschillende manieren van participatie bij de acquisitie. Ingezoomd wordt op het belang van particuliere archieven, van de rol van de samenleving als het om waardering en behoud van archieven gaat en van digitale en sociale media. Heeft de archivaris hierin een rol en zo ja, is dat dan een faciliterende, regisserende of innoverende rol? En wat vraagt de huidige samenleving van archivarissen?

In het atelier Actieve openbaarheid van WABO-dossiers werken studenten en docenten samen met professionals van Stadsarchief Rotterdam, Noord-Hollands Archief, DCMR Milieudienst Rijnmond en Waterschap Brabantse Delta. Zij richten zich in dit atelier op de vraag “Wat houdt het bestuurlijke begrip actieve openbaarheid precies in als het gaat om WABO-dossiers, en is deze actieve openbaarheid en toegankelijkheid te realiseren?” Het onderzoek sluit aan bij de kabinetsvisie Open Overheid en de initiatiefwet Open Overheid van GroenLinks en D66. Het thema actieve openbaarheid is binnen het atelier gekoppeld aan de uitvoeringspraktijk van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO).

Beide ateliers staan midden in het werkveld. Via de website en een digitale nieuwsbrief informeren we u. Daarnaast zijn er Open Ateliers, waarbij belangstellenden en belanghebbenden van harte welkom zijn om mee te denken en input te geven.

De ateliers zijn een initiatief van het Platform archiefonderwijs en onderzoek en worden ondersteund door Archief2020, Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise en de bij de ateliers betrokken partnerinstellingen.

Meer informatie: www.archiefateliers.nl
E-mail: info@archiefateliers.nl

29
aug

Openingsfestival Maand van de Geschiedenis 1 okt.

Woensdag 1 oktober start de Maand van de Geschiedenis met het Openingsfestival op Huis Doorn. Het festival is de ontmoetingsplek voor liefhebbers van geschiedenis, politiek, literatuur, theater en muziek. Verruim je blik, laat je verrassen en verken op woensdag 1 oktober samen met vrienden, collega’s, familie of bondgenoten het thema van de Maand van de Geschiedenis 2014: Vriend & Vijand.


Voor BRAIN staat het festival in het teken van de opening verkiezing Stuk van het jaar 2014

16
jul

Summerschool Archief 2020 15 & 22 september

Archiefdiensten werken samen met overheden om te zorgen voor duurzaam beheer en toegankelijkheid van overheidsinformatie. Er zijn veel instrumenten en standaarden om het digitaal werken te faciliteren. Archief 2020 organiseert een Summerschool voor archivarissen, informatiemanagers en informatiearchitecten, om aan de slag gaan met deze instrumenten. De inschrijving is nu gestart.

Zie de website van Archief2020 voor aanmelding & meer informatie

02
jun

10 juni: Internationale Archieven Dag

In 2014 valt de Internationale Archieven Dag (normaal op 9 juni) samen met Pinksteren. Omdat de meeste archieven die dag gesloten zijn, heeft het ICA besloten de dag te verplaatsen naar dinsdag 10 juni 2014.


We roepen alle archieven in Nederland op om materiaal gerelateerd aan de 1ste Wereldoorlog op te zoeken en mee te doen aan de twutteractie. Lees voor meer informatie en thema´s: http://askarchivists.wordpress.com/2014/04/02/join-ww1archives-on-june-10/


30
mei

Zomeravond gesprekken

Als vervolg op de management conferentie van maandag 12 mei wil BRAIN in kleinere kring verder praten over thema’s van gemeenschappelijk belang.

Thema's die aan de orde komen zijn:

 • Toezicht of advies?
 • De zich documenterende samenleving
 • De verhouding archief –informatievoorziening cq Positionering archivaris in relatie tot CIO


Het Zomeravondgesprek heeft een gastvrouw of -heer en telt maximaal 11 deelnemers. Bij meer belangstelling wordt het gesplitst. Het tijdstip is na werktijd in verband met volle agenda’s. Er is iets te eten en te drinken. Gastvrouwen en heren bereiden een korte inleiding voor, verzorgen de locatie en catering. Deelnemers dragen 10 euro bij. Aanmelden kan via bureau@archiefbrain.nl

Zie voor alle data en thema's de agenda.

22
mei

Oorlog in beeld

[22-05-14] nieuws_image006.jpg


Ze duren slechts een paar seconden, maar de filmbeelden zijn wereldberoemd. Settela Steinbach die vlak voordat ze op transport gaat naar Auschwitz vanuit de wagon in Kamp Westerbork indringend naar de camera kijkt. Jarenlang stond zij symbool voor de Jodenvervolging, totdat een journalist in 1994 ontdekte dat zij eigenlijk een Sinti-Roma meisje was. Het is een beeld dat enerzijds de verschrikkingen van de Holocaust weergeeft, maar anderzijds toch iets anders is dan lang werd gedacht.


Wat vertellen de (amateur)filmbeelden uit de Tweede Wereldoorlog ons? En wat niet? Hoe beïnvloedt bewegend beeld onze kijk op de oorlog en is die de afgelopen decennia veranderd? Wat is er (digitaal) beschikbaar en wat kun je ermee doen? NIOD-beeldonderzoeker René Kok zal aan de hand van een aantal unieke filmfragmenten laten zien wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog zoal werd gefilmd, hoe bronmateriaal de afgelopen decennia is geïnterpreteerd en waar je op moet letten als je audiovisueel materiaal als bron wilt gebruiken.


Komende twee jaar worden er vanuit Wikimedia Nederland veel activiteiten georganiseerd om het audiovisueel materiaal over de Tweede Wereldoorlog op wikipedia uit te breiden en te verbeteren. Jesse de Vos, Wikimedia coördinator bij Beeld en Geluid, zal hierover meer vertellen en gaat in op de voordelen en mogelijkheden om WOII-gerelateerd materiaal binnen dit project van Wikimedia Nederland onder de aandacht te brengen.


Programma


14.30-15.00 Inloop

15.00-15.15 Inleiding door Edwin Klijn, manager Netwerk Oorlogsbronnen

15.15-16.30 AV bronnen en brongebruik door NIOD- beeldonderzoeker René Kok

16.30-17.00 Wikimedia Nederland en de Tweede Wereldoorlog door Jesse de Vos, Wikimedia coördinator bij Beeld en Geluid

17.00-18.00 Afsluiting en borrel


Locatie: Beeld en Geluid, Media Parkboulevard 1, Hilversum


Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór dinsdag 27 mei a.s. U kunt zich aanmelden via info@oorlogsbronnen.nl

Wij hopen u woensdag 28 mei aanstaande te mogen begroeten. Netwerk Oorlogsbronnen


. Website: www.oorlogsbronnen.nl

12
mei

Cursus Archieftoezicht

De Hogeschool van Amsterdam biedt per september een nieuwe cursus aan, speciaal gericht op archieftoezicht.


De positie van de archiefinspecteur verandert en hangt af van zijn plaats en rol binnen de organisatie. De professionele archiefinspecteur kiest zijn rol bewust en maakt daarbij gebruik van het Kwaliteitsmodel Archiefinspectie van BRAIN.


Resultaten

De cursus Archieftoezicht biedt een algemene inleiding op het archieftoezicht. De deelnemer leert effectief communiceren en inspecteren door praktijktrainingen en raakt vertrouwd met de kennis en de instrumenten van het Kwaliteitsmodel Archiefinspectie. De deelnemer schrijft een inspectieplan voor de eigen organisatie en presenteert dit. Desgewenst wordt tevens een toetsingskader of een procesmodel uitgewerkt.


Doelgroep

De cursus (hbo+ niveau) is gericht op archiefinspecteurs die toezicht houden op de informatiehuishouding van hun overheidsorganisatie. De deelnemers vergroten hun kennis, inzichten en vaardigheden en leren de verschillende rollen binnen het archieftoezicht kennen.

Algemeen
Duur: 4 dagen
Data: 7 en 28 oktober, 11 en 25 november 2014
Dag: dinsdag
Tijden: 9.30 uur - 16.30 uur
Kosten: EUR 1.550 (geheel verzorgd)
Locatie: Amsterdam (locatie volgt)

Deze praktijkgerichte cursus is ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam | Archiefschool in samenwerking met de Werkgroep Archieftoezicht van BRAIN.

Aanmelding: via het aanmeldingsformulier naar archiefschool@hva.nl

25
apr

Keurmerk voor erfgoedsoftware

Sinds januari werkt Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) aan het project Keurmerk Erfgoedsoftware, dat in totaal een jaar duurt en gefinancierd wordt door OCW. De eerste periode staat in het teken van een inventarisatie: wat voor mogelijkheden zijn er voor certificering en wat vinden erfgoedinstellingen en leveranciers belangrijk bij een dergelijk instrument? Om zoveel mogelijk meningen te verzamelen en dit project tot een succes te maken, heeft DEN nu een open consultatieronde geopend.


Ziet: http://www.den.nl/nieuws/bericht/4261

25
apr

1ste deel nulmeting archief 2020 gereed

Archief 2020 vroeg DEN te onderzoeken hoe ver de Nederlandse archiefsector is met het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van digitale informatie. Het eerste deel van de nulmeting archiefinstellingen is gereed: http://www.archief2020.nl/nieuws/eerste-deel-nulmeting-gereed-archiefinstellingen

25
apr

Managementconferentie 12 mei

Archief 2020 en BRAIN organiseren op 12 mei 2014 een Managementconferentie voor directeuren/ archivarissen van overheidsarchiefinstellingen.
De conferentie helpt u om antwoorden te vinden op vragen als:
· Wat is de huidige positie van mijn organisatie?
· Waar staan mijn collega’s?
· Waar wil ik heen?
· Moet ik versterken of veranderen?
· Wat heb ik nodig en wie/wat kan mij dat bieden?
·Wat kunnen collega-instellingen van mij leren?

Met deze conferentie ondersteunen BRAIN en Archief 2020 de ambitie van de sector om het archiefbestel te versterken. De conferentie heeft geen open inschrijving. Alle directeuren van overheidsarchiefinstellngen, zowel leden als niet-leden van BRAIN, zijn persoonlijk uitgenodigd en kunnen, als dat aan de orde is, hun archivaris meenemen.

15
apr

Open toegang: van theorie naar praktijk

Op elk gewenst moment vanaf elke locatie en via elk mogelijk medium de gewenste informatie kunnen vinden en delen. De uitdaging ligt voor archieven in het zelf toepassen van open standaarden bij het uitwisselen van informatie. Onderzoek van Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis in opdracht van Archief 2020 toont aan dat archiefdiensten moeten investeren in digitale toegankelijkheid voor de burger en het gesprek moeten aangaan met de leveranciers van hun beheersystemen.

Lees meer

11
apr

Verslag Overtuigend Inspecteren

Maandag 7 april vond in Leiden de themabijeenkomst Overtuigend Inspecteren plaats. Het werd een geanimeerde bijeenkomst, met theorie over argumenteren en met veel uitwisseling over het voeren van gesprekken over inspectie-rapporten. Lees hier het verslag

17
mrt

Verslag Studiedag Kwaliteit 10 maart j.l.

Maandag 10 maart kwamen dertig archivarissen en dienstverleners naar Utrecht om te werken aan de zelfevaluatie van hun archiefinstelling. Het verslag van deze dag is hier te downloaden.


Een voorbeeld ('best practice') van een praktisch toetsingsinstrument van een middelgroot archief is hier te downloaden.

11
mrt

Managment development DEN

Digitaal Erfgoed Nederland organiseert in de periode mei tot september 2014 een meerdaags Management Development-programma voor directeuren van middelgrote erfgoedinstellingen. Doelstelling van dit programma is het versterken van visie- en beleidsontwikkeling voor gemeenschappelijke digitale voorzieningen voor cultureel erfgoed.


Programma: Het Management Development-programma bestaat uit twee tweedaagse bijeenkomsten en een afsluitende eendaagse bijeenkomst. De bijeenkomsten hebben een workshop-karakter, met externe moderators en actieve participatie van de deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 15. Bij verschillende programmaonderdelen worden externe experts ingeschakeld. Het programma besteedt aandacht aan onder andere Beleid en organisatie, Doelgroepen, Nederlands-Vlaamse samenwerking en de Europese context.


Inschrijven Belangstelling voor deelname? Meld je dan uiterlijk 17 maart aan bij arianne.neijenhuis[at]den.nl. Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage van € 750 gevraagd. Deelname is alleen mogelijk bij beschikbaarheid op alle dagen van het programma Download het volledige programma

25
feb

Archief 2020 presenteert website

Vanaf 25 februari heeft Archief 2020 een eigen website <www.archief2020.nl>. De site is vooral bedoeld als stimulans voor archiefprofessionals om samen aan de slag te gaan met duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie.

Interactief platform & Gedragen kennisportaal

De website start als platform om aan overheden en archiefinstellingen te laten zien welke innovatieve projecten er uitgevoerd worden op het gebied van digitale duurzaamheid, welke producten er uit voortkomen en hoe deze producten ingezet worden. Daarnaast biedt de website informatie voor (potentiële) projectleiders van innovatieve projecten die de samenwerking met Archief 2020 willen aangaan.

De ambitie voor archief2020.nl is om te groeien naar een kennisportaal van waaruit praktisch inzetbare informatie te vinden is en ervaringen worden uitgewisseld.

Een van de eerste producten van Archief 2020 is de Handreiking vervanging archiefbescheiden. Zie persbericht voor meer informatie.

04
feb

consultatie auteursrecht

De Europese Unie heeft een consultatie geopend naar de werking van het huidige auteursrecht en vraagt instellingen, organisaties, bedrijven
en particulieren naar hun ervaringen met het huidige auteursrecht: BRAIN wil van deze kans gebruik maken en opkomen voor de belangen van archieven in Europees verband.

De consultatie is de manier om te laten horen welke problemen archieven ondervinden met bijvoorbeeld het digitaliseren en online beschikbaar
stellen van archieven of met de online toegang tot digitale collecties. BRAIN heeft een reactie uitgeschreven in antwoord op de consultatie.
BRAIN heeft een aantal vragen uit de lijst gehaald, die het meest direct de belangen van archieven betreffen. Samen met de werkgroep Auteursrecht heeft BRAIN stelling genomen in antwoord op deze vragen. Zie hier voor de vragen van de EU en de antwoorden van BRAIN

(en http://www.den.nl/blog/bericht/4132 voor originele consultatie)

BRAIN roeptalle leden op dit document mede te ondertekenen; al 40 archieven hebben hun handtekening gezet
. En breng deze consultatie ook onder de aandacht van het archiefpubliek , zij kunnen op eigen titel reageren.

30
jan

Archief 2020 zoekt projectcoördinator

Het programmabureau Archief 2020 zoekt een energieke en ervaren projectcoördinator innovatie om de komende jaren samen met de sector vorm te geven aan het digitale geheugen van de samenleving.
De reactietermijn is verlengd tot 9 februari.

De vacaturetekst staat sinds 30 januari online open voor mensen buiten de rijksoverheid. De directe LINK is:
http://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/projectcoordinator-innovatie

De vacature staat daarnaast ook voor rijkspersoneel open op de rijksmobiliteitsbank

Reageren kan tot 9 februari a.s. via NADienstpostbusP&O@nationaalarchief.nl

14
jan

Brief vaste kamercommissie OCW

29 januari a.s. vergadert de vaste kamercommissie van OC&W over archiefbeheer. BRAIN heeft de leden van de kamercommissie een informerende brief gestuurd, n.a.v. de geagendeerde punten. BRAIN waarschuwt dat veel overheidsorganisaties te weinig aandacht, inzicht en kennis hebben t.a.v. de waarde van informatie en goed archiefbeheer.


Download de brief

09
jan

Masterclass Open Cultuur Data 2014

Werk je voor een culturele erfgoedinstelling en wil je graag met open data aan de slag? Schrijf je dan nu in voor de masterclass Open Cultuur Data die dit voorjaar van 2014 van start gaat. Onder leiding van Kennisland ontwikkel je in vijf plenaire bijeenkomsten een strategie voor het vrijgeven van collectiedata en word je begeleid in de implementatie daarvan. De masterclass vindt plaats in het kader van Open Cultuur Data in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Open State Foundation.


In de masterclass wordt zowel ingegaan op de auteursrechtelijke aspecten van metadata en content en het toepassen van open content-licenties, als ook de technologische en beleidsaspecten van open data. Samen met collega’s uit de sector werk je vanuit een theoretische basis aan aan je eigen praktijkcase. De datasets die in de masterclass vrij gegeven worden gepromoot via deplatform-API van Open Cultuur Data, de Open Cultuur Data App Challenge en Hack de Overheid hackathon.


Deelname aan de masterclass kost €250,- (ex BTW). Dit is een bijdrage voor de locatie en catering van de bijeenkomsten. De masterclass biedt plek aan maximaal 20 deelnemers. Er is een beperkt aantal gratis plaatsen beschikbaar voor deelnemers die dit bedrag niet via hun werkgever kunnen laten vergoeden.


zie website voor meer informatie en inschrijving

12
dec

Raad voor Cultuur: brief over Erfgoedwet

De Raad voor Cultuur heeft de minister van OCW in een kort briefadvies een aantal boodschappen meegegeven bij de voorbereiding van de Erfgoedwet. De Raad pleit ervoor de Archiefwet intact te laten en deze niet op te nemen in de nieuwe Erfgoedwet. Wel ziet de Raad mogelijkheden om particuliere erfgoedcollecties, waaronder archieven, onder een nieuwe Erfgoedwet betere bescherming te bieden. Bij de verdeling van de rijkssubsidies in 2012 bleek hoe kwetsbaar belangrijke particuliere collecties als die van het Nederlands Muziekinstituut en het Theaterinstituut zijn. De Erfgoedwet zou helderheid kunnen verschaffen over verantwoordelijkheden en zorgplicht in dezen.

12
dec

Call for Papers 2e ICA-congres

Onder de titel Archives and Creative Industries organiseert ICA in 2014 haar tweede jaarlijkse congres, in Girona (Spanje) dit keer. De call for papers staat nu op de ICA-website; inzenden kan tot en met 28 februari 2014.

26
nov

Kleine wijziging Archiefregeling

Per 1 januari 2014 wordt de Archiefregeling licht gewijzigd. Het gaat er met name om dat wetgeving niet langer verplichtend mag verwijzen naar andersoortige normen zoals NEN-normen. Klik hier voor de nieuwe tekst.

19
nov

nieuwe voorwaarden ANBI

Per 1 januari gelden er nieuwe (extra) voorwaarden voor instellingen met een ANBI status. De nieuwe voorwaarden houden vooral een veelomvattende informatieplicht in. Zo zijn ANBI's eraan gehouden om allerlei gegevens te publiceren op hun website,

zoals:

- de hoofdlijnen van het beleidsplan

- het Beloningsbeleid

- actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

- financiele verantwoording


De Belastingdienst stelt deze nieuwe voorwaarden in om "het vertrouwen van het publiek in de filantropoische sector te bevorderen.


Meer informatie vindt op de site van de belastingdienst

11
nov

Toegangskaartje Feyenoord-Celtic Stuk van het Jaar

Het toegangskaartje voor de Europacupfinale Feyenoord-Celtic uit 1970 van het Stadsarchief Rotterdam is met 2.275 stemmen gekozen als hét Stuk van het Jaar 2013. Hans Goedkoop, presentator van tv-programma’s als ‘Andere Tijden’ en ‘De Gouden Eeuw’, maakte vanmiddag in het Stadsarchief Amsterdam de winnaar bekend. Een potloodtekening van een Siamese tweeling (Stadsarchief Vlaardingen) en een briefje met bloedspatten van Willem Frederik van Nassau (Tresoar) eindigden op de tweede, resp. derde plaats.


[11-11-13] nieuws_stuk_van_het_jaar.jpg


De winnaars Stuk van het Jaar 2013


De Nederlandse archieven hebben met deze verkiezingsactie laten zien welke interessante, vreemde, mooie, spannende en bijzondere archiefstukken zich in hun depots bevinden. Archieven hebben aandacht gevraagd voor hún topstuk door middel van sociale media, een tentoonstelling, een verkiezingsavond, regionale media in de vorm van radio en tv of bladen, het erbij betrekken van de burgemeester of hulp in te roepen van een supportersvereniging. Met het Stuk van het Jaar hebben de Nederlandse archieven zich gezamenlijk op de kaart gezet en het stof definitief van zich afgeschud.

01
nov

Lobby loont!

De afgelopen maanden is er vanuit verschillende landen een lobby gevoerd om aandacht te vragen voor de schadelijke gevolgen van de EU Data Protection Regulation voor archieven en archiefgebruikers. In eigen land hebben BRAIN en KVAN met het Nationaal Archief daartoe het voortouw genomen. Deze lobby lijkt zijn vruchten te gaan afwerpen. De LIBE-commissie van het Europees Parlement heeft ingestemd met een concept van de Data Protection Regulation, dat goed rekening lijkt te houden met de belangen van archieven en hun publiek (zie de artikelen 5 e; 9 lid 2 g; 17 lid 3 d; 80a en 83a en het gewijzigde artikel 83). Alleen voor particuliere archiefinstellingen lijkt dit voorstel nog niet genoeg oplossingen te vinden. Daarvoor blijven we aandacht vragen. De Verordening is nl. nog (lang) niet vastgesteld. Over het voorstel wordt de komende maanden onderhandeld worden tussen Europese commissie, Raad van Ministers en Europees Parlement.

08
okt

fotoverslag Archiefinspectie op de tweesprong

Maandag 7 oktober vond in Ede de themadag voor inspecteurs plaats. Meer dan zestig inspecteurs waren aanwezig bij o.m. de presentatie van een rapport over de positionering van archiefinspectie, het kwaliteitsmodel inspectie en bij de uitreiking van het S@P jaarboek.


[08-10-13] nieuws_van_oss7.jpg

Jeroen van Oss en Wilma Koolen


[08-10-13] nieuws_publiek7.jpg

Publiek in de Raadszaal van Ede


[08-10-13] uitreiking_braad.jpg

Roelof Braad reikt 1ste exemplaar S@P jaarboek uit


[08-10-13] nieuws_uitreiking_smit.jpg

Frans Smit reikt exemplaar uit aan Hans Waalwijk (Archiefschool)

23
sep

Auteursrecht: afspraken tussen erfgoed en CBO's

Organisaties van erfgoedinstellingen en collectieve organisaties van rechthebbenden zijn de afgelopen maanden met elkaar om tafel gaan zitten om oplossingen te zoeken voor een aantal knelpunten op het gebied van auteursrecht.

Nederland is één van de koplopers op het gebied van digitalisering van erfgoedcollecties, maar als het gaat om de online beschikbaarstelling ervan, lopen bibliotheken, musea en archieven tegen een auteursrechtelijk knelpunt aan. De Auteurswet eist namelijk dat voorafgaand aan vermenigvuldiging en publicatie van een werk, toestemming wordt gevraagd aan de rechthebbende(n). Als de rechthebbende niet bekend is, maakt de Europese Richtlijn voor Verweesde werken mogelijk dat deze verweesde werken beschikbaar worden gesteld mits een zorgvuldig en gedocumenteerde zoektocht heeft plaatsgevonden naar de onbekende rechthebbende, die echter bij zulke grote aantallen moeilijk is uit te voeren.


Uitgangspuntendocument

Collectieve beheersorganisaties (CBO’s) bieden erfgoedinstellingen de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid voor de rechtenafhandeling tegen een vergoeding aan de CBO’s over te laten. In het verleden is gebleken dat er nog wel eens onduidelijkheid bestaat over de rechten en plichten van zowel CBO’s als erfgoedinstellingen. Daarom hebben organisaties van Nederlandse erfgoedinstellingen , waaronder BRAIN, en een aantal CBO’s, samen uitgangspunten opgesteld die kunnen helpen bij onderhandelingen over licenties voor digitaliseren en online beschikbaar stellen van erfgoed. De uitgangspunten zijn hier te lezen. Een van de uitgangpunten is dat erfgoedinstellingen vrij zijn, en blijven, om al dan niet een overeenkomst aan te gaan met CBO’s.

Extended Collective Licensing

In een overeenkomst met een CBO kunnen erfgoedinstellingen slechts deels gevrijwaard worden voor aanspraken van (nog) niet door de CBO vertegenwoordigde rechthebbenden. Er is immers geen expliciete toestemming van de rechthebbende verkregen voorafgaande aan publicatie. In een aantal Europese landen is dit probleem opgelost via een wettelijke regeling van “extended collective licensing” (ECL). Via ECL is de CBO namelijk gerechtigd om de overeenkomst aan te gaan voor niet vertegenwoordigde rechthebbenden. In Nederland bestaat nog geen wettelijke basis voor ECL. Daarom hebben Organisaties van Nederlandse erfgoedinstellingen en CBO’s de Ministeries OCW en Veiligheid en Justitie in een brief gevraagd om de mogelijkheid te bekijken om Extended Collective Licensing (ECL), tegelijk met de implementatie van de Europese Richtlijn voor Verweesde werken, een wettelijke basis te geven. Deze brief is hier te lezen.

09
sep

7 okt. themadag Inspectie op de tweesprong

Op maandag 7 oktober a.s. organiseert BRAIN de themadag Archiefinspectie op de tweesprong.
Deze themadag van de sectie Inspectie vindt plaats in het gemeentearchief van Ede. De dag is goedgevuld, met onder meer de presentatie van een fonkelnieuw advies over de positionering van archiefinspecteurs, en de uitreiking van het S@P jaarboek.

Kosten voor deelname bedragen 20 euro voor BRAIN leden, en 39 euro voor niet leden, inclusief lunch en btw. Aanmelden kan via bureau@archiefbrain.nl

Bekijk het volledige programma.

05
sep

24 september: Extra spreekuur Mondriaan Fonds

Op 24 september organiseert het Mondriaan Fonds een extra spreekuur specifiek gericht op crowdfundingsprojecten op het gebied van cultureel erfgoed. Bemiddelaars, erfgoedprofessionals en medewerkers van instellingen kunnen een afspraak maken als zij informatie willen over de kansen die crowdfunding kan bieden. Het spreekuur is specifiek bestemd voor partijen die van plan zijn om crowdfunding te integreren in een projectaanvraag voor het Mondriaan Fonds. Zie voor meer informatie:


http://www.mondriaanfonds.nl/Nieuws/item/2013_08_29_extra_spreekuur_voordekunst/

30
aug

Stuk van het jaar op nationale TV

BRAIN organiseert dit jaar voor het eerst de landelijke verkiezing voor Stuk van het Jaar. In deze verkiezing stemt het het Nederlandse publiek zelf voor het archiefstuk van het jaar.


Dinsdag 27 augustus j.l. besteedde RTL Boulevard aandacht aan deze verkiezing van BRAIN:


http://www.rtlnieuws.nl/boulevard/royalty/akte-van-abdicatie-topstuk-van-nationaal-archief


In de maand oktober gaat de verkiezing daadwerkelijk van start.

21
aug

trainingen cultureel ondernemen

Cultuur-Ondernemen zorgt voor overdracht van expertise die het ondernemerschap van culturele organisaties versterkt. De culturele sector is een beweeglijke en ondernemende sector met veel sprankelende initiatieven. Toch kan er meer rendement (economisch en maatschappelijk) gehaald worden uit zijn activiteiten. Cultuur-Ondernemen verzamelt kennis van buiten en binnen de sector, maakt die zichtbaar, draagt die over en organiseert kennisuitwisseling.

Training, begeleiding en advies zijn daarvoor belangrijke middelen, maar ook netwerkbijeenkomsten, digitale vindplaatsen en projectontwikkeling. Het trainingsaanbod voor Culturele Instellingen voor dit najaar staat nu online, onderverdeeld in de categorieën financiering, publieksbereik en bestuur en organisatie. Kijk nu hier voor een overzicht van alle trainingen: http://www.cultuur-ondernemen.nl/training/culturele-organisaties.

18
jul

BRAIN lidmaatschap nog aantrekkelijker

BRAIN zal de komende tijd nieuwe activiteiten ontwikkelen voor de archiefbranche, zoals bv. een onderzoek naar kengetallen van archieven. De branchevereniging kan dergelijke onderzoeken alleen bekostigen met de steun van haar leden. Het BRAIN bestuur heeft daarom besloten om vanaf heden het verschil tussen leden en niet-leden duidelijker te maken. Als niet leden van BRAIN gebruik willen maken van de diensten van BRAIN, zullen ze daar een duidelijke meerprijs voor moeten betalen. Hiermee wordt het aantrekkelijker om lid te worden van BRAIN.


Lees meer over deze beslissing en de aangeboden diensten in een brief van het bestuur.

28
jun

handboek en quickscan online

BRAIN heeft twee nieuwe kwaliteitsinstrumenten getest en online gezet, het Kwaliteitshandboek Archieven en de Quickscan. Toepassing van Handboek en Quickscan brengen goed naar voren wat de zwakke en sterke punten van de eigen organisatie zijn. Deelnemers aan de test meldden ons: ‘de Quick scan houdt je een spiegel voor, een soort APK keuring voor je organisatie' en ‘bestuurlijk sta je sterker, als je kwaliteitszorg op orde is'.


Het Handboek en de Quickscan zijn gedigitaliseerd en onderling gekoppeld en vanaf nu online beschikbaar.Het Handboek is te raadplegen op www.archiefbrain.nl/handboek. De Quick scan is te in te vullen op het intranet van de site (ga naar leden, en login met toegestuurde code). Beide instrumenten zijn dynamische en zullen regelmatig bijgesteld worden. De komende maanden worden de zelfevaluatie-instrumenten landelijk uitgerold. De eerste resultaten, en een landelijke vergelijking verwachten we eind november.

06
jun

Maand van de Geschiedenis

BRAIN organiseert dit jaar in samenwerking met de Maand van de Geschiedenis, de verkiezing Stuk van het Jaar. Al 32 archieven doen mee en kiezen de komende maanden hun mooiste archiefstuk. De Maand van de Geschiedenis organiseert 20 juni een inspiratiemiddag over de Maand in zijn algemeenheid.


Misschien doe je al jaren mee met een activiteit aan de Maand van de Geschiedenis en wil je dit jaar meer persaandacht? Misschien ben je van plan om voor het eerst mee te doen en wil je graag eens horen hoe anderen dit hebben gedaan? Of heb je nog inspiratie voor het aantrekken van extra financiering nodig?

Graag nodigt de Maand je uit voor een inspiratie middag over de Maand van de Geschiedenis op donderdag 20 juni in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem van 13.30 - 17.00 uur. Meld je svp aan voor 14 juni via maand@openluchtmuseum.nl Deelname is kosteloos.

04
jun

Innovatieprogramma Archief 2020 van start

De uitvoering van de innovatieagenda van het Archiefconvenant gaat van start onder de naam Archief 2020. Op vrijdag 31 mei is het Programmaplan 2013-2016 en het Uitvoeringsplan 2013 ter vaststelling naar het ministerie van OCW gestuurd. Hiermee is de kwartiermakerfase van het programma afgerond. In het Uitvoeringsplan 2013 staat wat het programma dit jaar in beweging zet en ondersteunt om de archiefsector te helpen bouwen aan een toekomstvaste archieffunctie waarin de sector zich zijn nieuwe rol eigen maakt.

Kernwoorden in het programma zijn innovatie, samenwerken en implementeren. Het werk van de archivaris is in hoog tempo aan het veranderen. Naast het fysieke archief dat voornamelijk uit papier bestaat, neemt de archivering van digitale informatie een hoge vlucht. Dat vraagt om een nieuwe invulling van de rol van de archivaris in de informatieketem. Die nieuwe rol gaan we in gezamenlijkheid ontwikkelen.

De afgelopen maanden is met vertegenwoordigers van de archiefsector hard gewerkt aan de invulling van het programmaplan, en afgestemd tussen het ministerie van OCW, Nationaal Archief, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en Unie van Waterschappen. Intensief overleg, gewaardeerde aanvullingen en scherpe blikken van alle partners hebben geleid tot een gedragen plan dat een goede basis biedt om mee aan de slag te gaan voor de komende vier jaar.

De plannen zijn te vinden op www.nationaalarchief.nl/archief2020. Daar staat ook een samenvatting van de voorgeschiedenis van het programma. Een eigen programmasite met uitgebreide informatie en interactiemogelijkheden is in ontwikkeling. Tijdens de KVAN-dagen op 10 en 11 juni in het Stadsarchief Amsterdam presenteert Martin Berendse – algemeen rijksarchivaris en namens OCW verantwoordelijk voor de uitvoering – de contouren van het programma aan de archiefsector.

22
mei

Programma ICA conferentie 2013

Het international Council on Archives organiseert op 23 en 24 november 2013 haar jaarlijkse conferentie in Brussel. Het voorlopige programma is te vinden op hun website.

23
apr

Producten WVI (e-depot) beschikbaar

De Werkgroep Voorbereiding implementatie e-depot (WVI) van de samenwerkende RHC's stelt zijn eindproducten beschikbaar aan de hele branche. Metadataprofiel, Handboek werkprocessen, architectuur: je vindt het op http://duurzaamtoegankelijk.blogspot.nl/

23
apr

Verkiezing Stuk van het Jaar

In (de aanloop naar) de Maand van de geschiedenis organiseert BRAIN de landelijke publieksactiviteit ‘Stuk van het Jaar'. Een dynamische, online verkiezing waaraan jouw archiefinstelling kan meedoen. Jij kan er voor zorgen dat het (landelijke) publiek straks op jullie mooiste archiefstuk gaat stemmen. Natuurlijk is het van belang dat zoveel mogelijk instellingen meedoen.


Maak samen met ons ‘Stuk van het Jaar' tot een succes!

Heb je vragen en/of wil je je aanmelden? Dat kan via: bureau@archiefbrain.nl of bel met Margot America (ma, di, do), tel. 073 - 6818 509.

Projectgroep: Jojanneke van Zandwijk (Regionaal Archief Tilburg), Vanessa Jolink, b.a. Hans Pennings (Gemeentearchief Gemert-Bakel), Rens Frommé (BRAIN), Jan van der Meer (Rabobank Bedrijfshistorie) en Margot America (BHIC)

23
apr

Leden stemmen in met voornemen fusie BRAIN KVAN

BRAIN en KVAN stellen hun leden voor om in 2013 een fusietraject te starten met de intentie om eind 2013 te komen tot een krachtige gecombineerde branche- en beroepsvereniging die de belangen van het archiefveld optimaal kan behartigen. De ledenvergadering van BRAIN stemde op 22 april unaniem met dit voornemen in. De leden van de KVAN spreken zich hier in juni over uit.

In de bijgevoegde notitie leest u de overwegingen de randvoorwaarden.

04
apr

petitie tegen wijzigingen EU Data wet


BRAIN volgt met veel belangstelling en nog meer zorgen de totstandkoming de EU Data Protection Regulation


Samen met de KVAN proberen wij momenteel aandacht te krijgen bij o.a. leden van het Europese Parlement om hen te wijzen op onbedoelde, schadelijke neveneffecten van de verordening-in-wording. Deze behelzen onder andere de voorwaarden dat personen in kwestie toestemming moeten geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens, en dat persoonsgegevens uitsluitend nog geanonimiseerd of gepseudonimiseerd gebruikt mogen worden. Die voorwaarden zijn onhoudbaar voor de papieren archieven die archiefinstellingen beheren en maken deze daardoor in een klap waardeloos voor onderzoekers.


De Franse zusterorganisatie van de KVAN is een online petitie gestart. We willen jullie als instellingen vragen om je medewerkers en je gebruikers aan te sporen deze petitie te ondertekenen. Het is in ons aller belang, en in dat van volgende generaties, dat de verordening goede uitzonderingen krijgt voor erfgoed- en onderzoeksdoeleinden.


Wij roepen op; teken deze petitie


Brief BRAIN/KVAN naar EP- commissie


Meer informatie over de wet:

EU wet

Link Persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens

18
mrt

BNG Erfgoedprijs 2013 voor gemeenten van start

Niet de hoeveelheid erfgoed telt, maar wat je ermee doet! Zo luidt het motto van de BNG Erfgoedprijs 2013 waarvoor vandaag de inschrijving is begonnen.
Kunsten ’92 heeft alle gemeenten van Nederland een uitnodiging met aanmeldingsformulier verzonden om mee te doen. Op 31 oktober 2013 wordt de winnaar bekend gemaakt in Schiedam, winnaar van 2012.

De BNG Erfgoedprijs bestaat uit een bedrag van € 25.000 dat Cultuurfonds BNG beschikbaar stelt om gemeenten te stimuleren cultuurhistorie in te zetten op beleidsterreinen als toerisme, cultuur, onderwijs, welzijn, ruimtelijke ordening en economie.

De aanmelding sluit op 15 juni 2013. U vindt alle informatie op www.bngerfgoedprijs.nl

15
mrt

Brief BRAIN KVAN over erfgoedwet

Onlangs heeft de Raad voor Cultuur zich uitgesproken voor een brede Erfgoedwet. Daarin zou ook de Monumentenwet, de Wet tot Behoud van Cultuurbezit en de Archiefwet moeten worden ondergebracht. Dit gaat echter geheel voorbij aan het feit dat de Archiefwet maar zeer ten dele een erfgoedwet is. KVAN en BRAIN zijn daarom fel gekant tegen deze ontwikkeling en hebben staatssecretaris Bussemakers hierover een brief gestuurd.

11
mrt

verslag werkbijeenkomsten 4 maart

Maandag 4 maart jl. organiseerde BRAIN in de ochtend de werkbijeenkomst Kwaliteitsmonitor 2013 in het Regionaal Archief Leiden. In deze bijeenkomst besprak bureau ART de nieuwe opzet en vragenlijst van de kwaliteitsmonitor archieven. Lees hier het verslag.

In de middag namen vijftien archiefinstellingen deel aan de werkbijeenkomst ‘Waar Staat Mijn Archief?’ . Archieven gingen zelf aan de slag met het Kwaliteitshandboek en de bijbehorende Quick Scan. Zo konden ze bepalen ‘waar ze staan’ met hun archief, en waar de eigen organisatie nog verbetering behoeft. Lees de resultaten in het verslag.

01
mrt

Moving Stories

Het Nieuwe Instituut en SNS REAAL Fonds organiseren een seminar over het ontsluiten van collecties via digital story telling.


Voor musea worden het vertellen van verhalen en het creëren van ervaringen steeds belangrijker als manier om de collecties voor het publiek te ontsluiten. Digitale media bieden hiervoor vele nieuwe mogelijkheden.


Op vrijdag 8 maart a.s. organiseren Het Nieuwe Instituut en SNS REAAL Fonds een seminar voor museumprofessionals en andere geïnteresseerden om kennis te delen en meer te weten te komen over het ontwikkelen van deze projecten.


Zie voor volledige programma: http://framerframed.nl/nl/blog/moving-stories/

26
feb

Brief over Europese privacy wet

Het Europees Parlement is bezig met een verordening om de privacy van burgers beter te waarborgen. BRAIN volgt deze ontwikkelingen op de voet, omdat de wet veel gevolgen kan hebben voor archieven en archiefbeherende instellingen, ook in Nederland. Een van de pijlers waar de Data Protection Regulation op rust is het 'right to be forgotten'. Elk datasubject heeft het recht op verwijdering van zijn gegevens als hij dat wenst.


Personen in kwestie moeten dus toestemming geven voor de verwerking van hun persoons-gegevens, en dat persoonsgegevens uitsluitend nog geanonimiseerd of gepseudonimiseerd gebruikt mogen worden. Die voorwaarden zijn onhoudbaar voor de papieren archieven die archiefinstellingen beheren en maken deze daardoor in een klap waardeloos voor onderzoekers.


BRAIN en KVAN hebben in een brief aan Nederlandse leden van de EP commissie Burgelijke vrijheden dringend aandacht gevraagd voor de schadelijke neveneffecten van de Data Protection Regulation in-wording.

25
feb

Nieuwe Promotietool voor tentoonstellingen

Speciaal voor de tentoonstelling Blue Jeans van het Centraal Museum ontwikkelde if then
is now de eerste Mirror. Op dit online platform is de meest uiteenlopende content rondom het thema ´jeans´ samengebracht. Heden en verleden worden tegenover elkaar gezet in een verrassend en gelaagd verband. De Mirror maakt het mogelijk om thema’s uit de tentoonstelling te verbreden en verdiepen, om interactief met publiek te communiceren
en zorgt tot slot voor een vergroting van het online publieksbereik.


Na het bewezen succes van de Bluejeans Mirror van het Centraal Museum stelt if then is now deze dienst vanaf nu ook beschikbaar voor archieven, andere erfgoedinstellingen, en tentoonstellingsmakers. De Blue Jeans Mirror is te bezoeken op:

http://ifthenisnow.nl/nl/essays/blue-jeans

25
feb

Europees onderzoek financieringsbehoeften cultuur

Hoe financieren culturele organisaties hun activiteiten en tegen welke problemen lopen ze hierbij aan? De Europese Commissie nodigt creatieve en culturele organisaties in Europa uit om mee te doen aan een online enquête over financieringsbehoeften. De Commissie wil met deze enquête data verzamelen over de huidige financiële mogelijkheden in de cultuursector.

De vragenlijst staat tot half maart 2013 online en is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits. Het invullen duurt tussen de vijf en acht minuten: http://www.sica.nl/content/nl-europees-onderzoek-financieringsbehoeften-cultuur18
feb

digitaal platform cultuuraanbieders onderwijs

Begin april start AliceMoves, het nieuwe digitale matchingsplatform voor cultuuraanbieders, basis- en voortgezet onderwijs. Cultuuraanbieders en scholen vinden via hun profiel regionaal én nationaal de beste match voor al hun cultuureducatieve activiteiten.


Veel lokale en provinciale cultuurwebsites staan onder druk. AliceMoves biedt een podium voor alle cultuuraanbieders die zich richten op het onderwijs. Dit platform komt in plaats van bestaande websites zoals Podium op School en Projectloket, die worden opgeheven. Zo biedt AliceMoves een krachtige oplossing voor alle regio’s waar cultuureducatie te lijden heeft onder bezuinigingen.

Lees het volledige persbericht

11
feb

Eerste jaarlijkse ICA conferentie in Brussel

ICA, International Council on Archives, organiseert dit jaar van 22 tot 24 november voor het eerst een jaarlijkse conferentie voor archiefprofessionals in Brussel. De thema's van de conferentie moeten nog worden vastgesteld, maar staan in het teken van transparantie en toegang tot informatie. Zie voor meer informatie en call for papers de website van ICA

05
feb

Vrijwilligersregeling voor (im)materieel erfgoed

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de vrijwilligersregeling voor investeringen in materieel en (im)materieel erfgoed ingesteld. Vrijwilligersorganisaties (zoals stichtingen of verenigingen) die een bijdrage leveren aan het behoud, beheer of de presentatie van (im)materieel erfgoed kunnen aanvragen.


Met deze regeling kan worden bijgedragen aan activiteiten op het gebied van communicatie, ledenwerving en –administratie, kennisverspreiding, netwerkvorming levend houden van immaterieel erfgoed en publieksbereik.


Alleen organisaties met een formatie van maximaal 2 fte in combinaite met een substantieel aantal vrijwilligers komen in aanmerking voor subsidie.


Zie voor meer informatie en gehonoreerde projecten:

http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/Vrijwilligersregeling/

28
jan

Persbericht archiefconvenant


Minister Bussemaker (OCW), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afspraken gemaakt om het archief van de overheid toegankelijker en duurzamer te maken. Voor burgers betekent dit dat overheidsinformatie beter vindbaar is en sneller openbaar wordt. Tevens wordt de historische archiefinformatie beter toegankelijk via een landelijke portal. De afspraken zijn vastgelegd in het Archiefconvenant.

Belangrijke doelen voor 2016 zijn een landelijk dekkend netwerk van elektronische depotvoorzieningen voor alle overheden (e-depots), tijdiger overdracht van relevante overheidsinformatie naar een archief (nu kan dat nog 20 jaar of meer duren) en digitale toegang tot archieven van de overheid. Ook zullen tips beschikbaar komen hoe particuliere organisaties hun eigen digitale archief duurzaam kunnen beheren.

De minister stelt € 9 miljoen ter beschikking voor de periode 2013-2016 om de archiefsector te innoveren. Hiervoor start het Nationaal Archief (NA) dit jaar een programma. De provincies, gemeenten en waterschappen dragen bij door gerichte inzet van menskracht of financiën. De middelen dienen om kennis en ervaring te ontwikkelen en te delen en archiefinstellingen te versterken. Het Nationaal Archief zal zich hiertoe verder ontwikkelen als kenniscentrum voor archiefzorg en archiefbeheer voor het gehele werkveld.

18
jan

erfgoed aanvragen bij Mondriaan fonds

Aan dit begin van de cultuurplanperiode 2013-2016 maakt het Mondriaan Fonds zijn nieuwe regelingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed bekend. Dit betekent tevens het slotstuk van de fusie van het voormalig Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting: vanaf nu is er één loket waar zowel beeldend kunstenaars en bemiddelaars, als instellingen en opdrachtgevers kunnen aanvragen – apart of gezamenlijk. zie voor meer informatie mondriaan fonds site

10
jan

ED3: Eisen Duurzaam Digitaal Depot

LOPAI heeft ED3, een toetsingskader voor digitale informatiehuishouding, online gezet.


ED3 is als toetsingskader geschikt om de kwaliteit van e-depotvoorzieningen te beoordelen en te helpen verbeteren. Zie persbericht voor meer informatie.

10
jan

Expatriate Archive Symposium 11 april

On its fifth anniversary, the Expatriate Archive Centre (EAC) has great pleasure in announcing a symposium on expatriation from a historical perspective and the role of private documents in research in the history of migration. See the full programme for information.


Partners: Leiden University Institute for History; Center for Modern Urban Studies (Campus The Hague); Erasmus University Rotterdam/ Erasmus School of History, Culture and Communication; Koninklijke Bibliotheek (Royal Library of the Netherlands)

18
dec

Nieuwe voorzitter en BRAIN ontvangt een schenking

Op de ledenvergadering van BRAIN 17 december jl. werd de nieuwe voorzitter van BRAIN bekend gemaakt; Marens Engelhard, directeur Stadsarchief Amsterdam, zal de komende vier jaar sturing geven (aan het bestuur van) BRAIN.

[18-12-12] nieuws_marensengelhard.jpg

Marens Engelhard

Scheidend voorzitter, Jantje Steenhuis, kon een mooi afscheidcadeau meegeven aan de nieuwe voorzitter; Jantje maakte bekend dat BRAIN eenmalig een schenking krijgt uit de erfenis van Erfgoed Nederland van 60.000 euro. Met dit geld kan BRAIN een aantal doelen realiseren, die de afgelopen jaren samen de branche zijn ontwikkeld. De komende maanden zal het bestuur e.a. uitwerken en meer bekend maken over de te realiseren projecten.

06
dec

Kerkelijke Archieven helpt Keulen

Deze zomer bezocht Ruerd de Vries (van het bureau Kerkelijke Archieven) in Keulen een tentoonstelling over het in 2009 ingestorte stadsarchief. Net als in 2009 werd hij getroffen door ernst en de omvang van de ramp. Ruerd ontdekte dat het mogelijk is een archiefstuk te adopteren, zodat het gerestaureerd en gedigitaliseerd kan worden.


Met het bureau Kerkelijke Archieven heeft Ruerd een beschadigd handschrift uit de vijftiende eeuw met theologische verhandelingen van onder andere Bernardus van Clairvaux geadopteerd. De restauratiekosten worden geschat op 5000 euro. Ruerd hoopt dit bedrag met hulp van relaties in de archiefwereld en de kerkelijke wereld bijeen te kunnen brengen, en is hiervoor een blog gestart. Hier kunt u zich informeren over de ramp, de reddingsactie, het handschrift en over de actie: http://www.kerkelijkearchieven.nl/?p=303#comment-480


Wilt u helpen? U kunt een (klein of groot) bedrag overmaken op de ING-rekening die Ruerd voor deze actie heeft geopend: 6199661, Kerkelijke Archieven, Engwierum. Vermeldt u bij de betaling alstublieft ‘Hulpactie Keulen'.

06
dec

ALV & archiefinspectie:kansen en risico's

Maandagmiddag 17 december vindt de najaars ALV van BRAIN plaats in het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Op het programma staan de bestuurswisseling/overdracht van voorzitterschap en het activiteitenplan & de begroting 2013. Download het actviteitenplan 2013.

Aansluitend op de ledenvergadering, organiseert BRAIN een programma voor u als verantwoordelijk archivaris over archiefinspectie. BRAIN wil u graag helpen bij positioneren en vormgeven van de archiefinspectiefunctie binnen de gemeentelijke organisatie. Wat is het belang van inspectie? Welke risico's loop ik er als ik er niets aan doe? Hoe kan ik inspectie inzetten om het draagvlak en de relevantie van mijn archieforganisatie te vergroten?

Kijk hier voor de flyer van het programma.

05
nov

Dag over Business Model Generation

VOOR IEDEREEN MET PASSIE VOOR KUNST EN CULTUUR

"Everything You Always Wanted To Know About Business Model Generation But Were Afraid To Ask."

Uzelf verdiepen in ondernemerschap kan ook leuk zijn!

Woensdag 7 november organiseert Cultuur-Ondernemen een inspirerende dag over Business Model Generation, de visuele methode van Alexander Osterwalder om beter inzicht te krijgen in het ondernemend vermogen van uw organisatie. Welke waarden levert u, welke klanten zijn bereid om daar voor te betalen en hoe draagt dat bij aan het genereren van inkomsten?

Gedurende deze dag krijgt u in een interactieve training antwoorden op de vragen:

 • Wat is Business Model Generatie en wat kan ik er mee?
 • Hoe gebruik ik het Business Model Canvas op een zinnige manier?
 • Welke kansen zijn er als ik denk vanuit het perspectief van de klant (de markt)?
 • Hoe kunnen we vernieuwen met behulp van een business model?

Zijn dat vragen waar u graag antwoord op zou hebben? Zou u willen weten of Business Model Generatie echt zo'n leuke methode is als iedereen zegt...? Meldt u dan snel aan voor de laatste 4 plaatsen. Wij bieden u deze training aan voor € 100,- (prijs is normaal gesproken € 150 per deelnemer).

Datum: Woensdag 7 november 2012

Plaats: Amsterdam, Nieuwe Herengracht 119

Tijd: 10.00 uur - 17.00 uur


Voor meer info en aanmelding (ook over de andere trainingen), zie www.cultuur-ondernemen.nl/training

N.B.: hetzelfde aanbod (€ 100 i.p.v. € 150) hebben wij voor u voor de masterclass cultureel ondernemen op 21 november en de training projectplan ontwerpen en presenteren (start 5 november)

19
okt

Brief 2de kamer over gevolgen hoge collegegelden

BRAIN en KVAN hebben op 11 oktober j.l. een brandbrief gestuurd naar de 2de kamer fractie; woordvoerders Hoger Onderwijs/Cultuur.


BRAIN en KVAN stellen in deze brief de gevolgen van de verhoging van instellingscollegegeld voor de archiefopleidingen aan de orde; het aantal studenten archiefwetenschap neemt drastisch af en het voortbestaan van de opleidingen archivistiek komt ernstig in gevaar. Lees hier de hele brief.

19
okt

World day for audiovisual heritage

27 October next will be the World Day for Audiovisual Heritage.

To celebrate this global event, please let us know any ideas you might have or projects you may be working on which will help to promote awareness of these resources and receive in return a poster which has been produced jointly by the Centre for Research and Promotion of the Image (CRDI) and the Museum of the Cinema as one of the projects of PCOM.

Posters will be sent to the first 30 institutions who ask for them (subject to availability).

To have a look on the posters: To have a look on the posters: http://www.girona.cat/sgdap/docs/cartell_patrimoni_audiovisual_ENG.pdf

To find out more about PCOM projects, go to the ICA website: http://icarchives.webbler.co.uk/1276/ica-projects-and-programmes/projects-and-programmes.html


05
okt

Inrichting archiefbeheer RUD

Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij Regionale Uitvoerings Diensten

De vorming van Regionale Uitvoerings Diensten (RUDs) maakt het nodig om ook over de inrichting van het archiefbeheer en de informatievoorziening verder na te denken. Bij de RUDs worden namelijk een aantal taken gemandateerd of overgedragen via dienstverleningsovereenkomsten door de ene overheid aan de andere. Daarom dienen er afspraken te worden gemaakt op grond van artikel 4 van de Archiefwet.

Veel RUD's zijn in de vorm van een gemeenschappelijke regeling gegoten, waarbij er een openbaar lichaam is opgericht. In iedere gemeenschappelijke regeling is doorgaans een archiefbepaling opgenomen. Indien die bepaling ontbreekt, gelden de Archiefverordening en het Besluit informatiebeheer van de centrumgemeente van de regeling.


Een werkgroep van het LOPAI, waarin ook de sectie inspectie van BRAIN vertegenwoordigd is, heeft een notitie over de inrichting van het archiefbeheer en de informatievoorziening bij de RUDs opgesteld. Hoewel de meeste regelingen waarbij RUDs worden opgericht al zijn vastgesteld, is er ook een model archiefparagraaf bij de notitie opgenomen. Deze kan worden benut in de gevallen waarbij er nog geen regeling is vastgesteld of als handreiking bij de verdere inrichting van het archiefbeheer en de informatievoorziening dienen. Download hier de notitie


Hierbij danken wij alle collega's uit provinciale en gemeentelijke kring die bij het opstellen van deze notitie input hebben geleverd.

27
sep

VNG bijeenkomst Horizontale verantwoording 13 nov.

De VNG organiseert een bijeenkomst over Horizontale verantwoording van de Archiefwet aan de hand van KPI’s op 13 november a.s.

Onderdeel van de bijeenkomst is de presentatie van een praktische handreiking die de VNG in samenwerking met gemeenten heeft opgesteld.
Verder komen praktijkervaringen van pilotgemeenten met de archief KPI’s aan bod en een vertegenwoordiger van het Landelijk overleg van provinciale archiefinspecteurs (LOPAI) gaat in op het generieke provinciale toezicht.

De doelgroepen van deze bijeenkomst zijn: gemeentearchivarissen, gemeentelijke archiefinspecteurs en hoofden documentaire informatievoorziening..

Details van de bijeenkomst zijn de volgende:

Datum en locatie: Dinsdag 13 november, 10.00 - 15.30 uur, Gemeentehuis Haarlemmermeer.

Programma: Voor het programma en meer informatie zie het VNG net http://www.vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/archieven-en-musea/nieuws/bijeenkomst-over-verantwoording-archiefwet-via-kpis

Inschrijven: inschrijven voor de bijeenkomst kan door een e-mail te sturen ovv naam, functie en gemeente/archiefinstelling naar archief@vng.nl.

De bijeenkomst is kosteloos maar de capaciteit is beperkt. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

21
sep

Brief BRAIN & KVAN aan VNG

BRAIN en KVAN hebben gezamenlijk een brief opgesteld gericht aan het bestuur van de VNG, met een aantal aandachtspunten inzake het Archiefconvenant. Download de brief.

20
sep

Boekje RAL over maatschappelijke stage

Boekje Regionaal Archief Leiden opent deuren voor maatschappelijke stage


Tijdens de presentatie van haar boekje 'MaSsaal naar het Archief' op 17 september 2012 bewees Susan Suèr een echte ambassadeur van de maatschappelijke stage (MaS) te zijn. De aanwezige archiefeducatoren wilden meteen óók met MaS aan de slag!


Susan Suèr is educatief medewerker van het Regionaal Archief Leiden en won onlangs de MaS Ambassadeursprijs Erfgoedsector. Met het boekje wil ze jongeren, ouderen, leraren en archiefmedewerkers warm maken voor maatschappelijke stages in archiefinstellingen. Het boekje is gratis te downloaden op www.archiefleiden.nl . In de archiefwereld loopt het Regionaal Archief Leiden (RAL) voorop met maatschappelijke stages. Graag deelt het die kennis en enthousiasme met andere archiefinstellingen.


Met het prijsgeld van de MaS Ambassadeursprijs brengt RAL-medewerker Susan Suèr nu een boekje uit waarin zij deelnemers aan de stageprojecten zelf aan het woord laat. Hiermee wil zij andere archiefinstellingen enthousiasmeren voor maatschappelijke stages. Ook gaat Suèr binnenkort met het boekje scholen en zorginstellingen in de regio langs om de stageprojecten van het RAL onder de aandacht te brengen.


Inspirerend

Elke middelbare scholier moet dertig uur vrijwilligerswerk doen in het kader van de maatschappelijke stage. Het RAL speelt daar met diverse stagevormen op in, zoals met het project 'Verhalen van Vroeger', waarbij leerlingen ouderen interviewen. Daar maakt het RAL bewust geld, tijd en creativiteit voor vrij. Dat past bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een publieke instelling en de taak van het RAL om zoveel mogelijk mensen bekend te maken met de collectie en functie van het Archief. Daarnaast vormen de verhalen een welkome aanvulling op de collectie. Maar bovenal zijn deze stages inspirerend voor iedereen. Archief: regionaal erfgoedcentrum Het Regionaal Archief Leiden (RAL) is dé ontmoetingsplek voor onderzoek naar en informatie over de historie van de regio Holland Rijnland en haar bewoners. Jaarlijks bezoeken tienduizenden bezoekers de studiezaal en de site www.archiefleiden.nl.


Meer informatie Via telefoon (RAL) 071 516 53 55 of info@archiefleiden.nl: Susan Suèr, educatief medewerker Regionaal Archief Leiden Niek de Winter, projectmedewerker communicatie Archief, Monumenten & Archeologie Websites: www.archiefleiden.nl, www.erfgoedleiden.nl

20
aug

Bijeenkomst Collectieve promotie archieven


maandag 24 september organiseert BRAIN een bijeenkomst voor communicatie medewerkers van archieven.

De bijeenkomst heeft tot doel om gezamenlijk te bepalen of een landelijke archief evenement in 2013 kans van slagen heeft, en welke rol de nieuwe publiekssite www.onsdna.nl hierin kan spelen.
Graag nodigen we u uit voor deze bijeenkomst in het BHIC in 's-Hertogenbosch. Het programma start met een inloop lunch vanaf 12.15, en duurt tot 16.30. Deelname is gratis, het is wel noodzakelijk dat u zich voor de uiterste inschrijfdatum (vrijdag 14 september!) aanmeldt, ivm bestelling lunches. Aanmelden kan door een reply te sturen naar bureau@archiefbrain.nl
16
jul

Software Freedom Day 2012

De Software Freedom Day 2012 vindt plaats op woensdag 19 september bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) op het Science Park Amsterdam.

Onderwerp zal zijn "Open onderwijs", met sprekers uit Nederland en Europa. De dag biedt ruimte aan studenten om hun vrije en/of open projecten te tonen aan de bezoekers. Dit d.m.v. korte voordrachten en aanwezigheid op de bazaar, een plek voor vrije en open projecten om zichzelf te vertegenwoordigen.


Zie: http://www.softwarefreedomday.eu/


16
jul

Oproep inzenden cases voor SponsorRingen 2012

De SponsorRing is de jaarlijkse prijs voor de beste sponsorcases in Nederland. De organisatie van de SponsorRing roept met name organisatie in de kunst en cultuursector op tot het inzenden van de beste
sponsorcases die mee willen dingen naar een nominatie voor een SponsorRing.


De uiterste inzenddatum is 27 september 2012. Op de website www.sponsorring.nl staat alle informatie over de juryprocedure en een uitgebreide beschrijving van de criteria aan de hand waarvan de cases worden beoordeeld.


Zie voor meer informatie ook het persbericht.

06
jul

Lancering website Onsdna.nl

op de KVAN dagen is de website www.onsdna.nl feestelijk gelanceerd.


[06-07-12] nieuws__c9b4322.jpgDe publiekswebsite, bedoeld om een breed publiek te informeren over de Nederlandse Archieven, heeft inmiddels aandacht gehad in lokale radio, kranten en huis-aan-huis bladen door heel Nederland.


[06-07-12] _c9b4318.jpg


07
jun

Lancering publiekssite De Nederlandse Archieven

Op de KVAN dagen, maandag 11 juni is de lancering van de nieuwe website van de Nederlandse Archieven: www.onsdna.nl


Download het persbericht.

05
jun

Internationale Archievendag: 9 juni


Celebrate the International archives Day on the 9th June!

Read about projects proposed around the world in the previous years on the ICA website: http://www.ica.org/1561/international-archives-day/celebrate-the-international-archives-day.html


Do have an idea, a project to celebrate this event?

Spread the word to the entire community by sending us articles and photos about your initiative.

_______________________________________________
Ica-l mailing list
Ica-l@mailman.srv.ualberta.ca
http://www.mailman.srv.ualberta.ca/mailman/listinfo/ica-l
23
mei

Congres Cultuur 2.1

Het programma van Congres Cultuur 2.1, woensdag 27 juni in de Haagse Hogeschool is bekend. Kijk hier voor de aankondiging

15
mei

Culture Freedom Day: 22 mei in KB

Komt u ook naar Culture Freedom Day 2012, 's ochtends en 's middags, in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag op dinsdag 22 mei?

culturefreedomday.nl

Het thema van dit jaar is "Vrije en open culturele werken" De editie van 2012 zal dan ook worden gekenmerkt door een sterke inbreng vanuit de cultuursector.

Culture Freedom Day is een wereldwijde viering en promotie van vrije en open culturele werken en toepassingen die daarmee overweg kunnen. Het doel van deze dag is om het wereldwijde publiek hiermee bekender te maken, in het onderwijs, bij de overheid en in het bedrijfsleven. Teams van vrijwilligers organiseren jaarlijks wereldwijd in hun lokale omgeving aktiviteiten om het publiek
bekender te maken met deze onderwerpen.

Voordrachten dit jaar zijn:
Vrije en open culturele werken in de musemwereld - Jan Willem Sieburgh
Creative Cities Amsterdam Area en Virtueel Platform - Eva Olde Monnikhof
Open Cultuur Data - Nikki Timmermans
Rechtswinkel de 'Clinic' "Juridische aspecten van het publieke domein en
creative commons licenties voor particulieren en starters" - Niels Westerlaken
Wikimedia Nederland - Sandra Fauconnier
OpenTaal "Taal is van ons allemaal" - Sander van Geloven
WORM "Instituut voor Avantgardistische Recreatie"- Joost Bult
INNL-Netwerk "Nationaal Historisch Museum" - Ino Paap

14
mei

Verslag Tools voor Inspectie

Het verslag van de themabijeenkomst Tools voor Inspectie op 2 april in Doetinchem is hier te lezen.

Daarnaast kunt u een aangepaste versie van de 7 vragen aan de gemeentesecretaris bekijken.

17
apr

Jaarprogramma BRAIN

Een overzicht van alle bestuursvergaderingen en bijeenkomsten van BRAIN.

20
mrt

Document Freedom Day

Het thema van dit jaar is "Terug naar de Toekomst" De editie van 2012 zal dan ook, in navolging van 2011, worden gekenmerkt door een sterke inbreng vanuit
de erfgoedsector. De toegankelijkheid van gegevens en het gebruik van toegankelijke bestandsindelingen is in dit vakgebied van het allergrootste belang - in het zicht van brede beschikbaarstelling, openbaarheid van
informatie en duurzame toegang.

Sprekers dit jaar zijn:
Red programmeertaalverbindingen met WebODF, LibreOffice en PDF - Kaj de Vos
Delving - open-source solutions for cultural heritage - Gerald de Jong
Document Foundation/LibreOffice - laatste stand van zaken- Cor Nouws
Forum Standaardisatie - PDF/a-2 en ODF1.2 in procedure voor opname op de 'pas
toe of leg uit'-lijst - Bart Knubben
Open Beelden - open mediaplatform dat toegang biedt tot audiovisuele colecties
- Maarten Brinkerink
WebODF - Kantoordocumenten in uw browser - Jos van den Oever
CEST - Cultureel Erfgoedstandaarden Toolbox - Henk Vanstappen

Meer informatie: www.documentfreedomday.nl

06
feb

kamer kritisch over wijziging archiefwet

De kritische brief van BRAIN en KVAN n.a.v. de voorgestelde wijziging van de archiefwet is goed opgepikt door kamerleden. De kamer heeft mede hierdoor vrij kritisch gereageerd op de voorgestelde wetswijziging.

Dit blijkt uit het verslag van de kamercommissie OCW nav de bespreking van het voorstel tot wijziging AW 1995

03
feb

Verslag bijeenkomst Depotcapaciteit

Het Stadsarchief Amsterdam organiseerde op 26 oktober j.l. een bijeenkomst over depotcapaciteit en kengetallen, in samenwerking met BRAIN.

Aanleiding voor de bijeenkomst was dat de collectie van het Stadsarchief Amsterdam veel sneller is gegroeid dan was voorzien. Het teveel of te weinig aan depotcapaciteit leeft duidelijk bij veel archieven. Steeds meer commerciële partijen bieden zich aan als aanbieder van depotruimten.


Conclusie van de bijeenkomst was dat de branche is gebaat bij goede uitwisseling van kengetallen en gegevens. Hierbij kan gedacht worden aan huurprijzen en het aantal meters dat hier en daar beschikbaar
is, maar ook aan bijvoorbeeld de kosten voor de verschillende vormen van dienstverlening. Het bestuur van BRAIN heeft de Sectie Inspectie gevraagd in 2012 de kengetallen omtrent depotcapaciteit verder uit te zoeken.


Op de website van BRAIN is het verslag van de bijeenkomst op 26 oktober j.l. te downloaden.

22
dec

Inventarisatie bezuiningen

Het Rijk, gemeenten en provincies voeren allemaal in meer of mindere mate bezuiningen door, die gevolgen hebben voor archieven en archieftaken. BRAIN heeft als belangenbehartiger behoefte aan inzicht in de bezuiningen, en heeft daarom alle 72 leden een mail gestuurd met het verzoek gegevens te verstrekken over de bezuiningen. De helft van alle instellingen heeft een antwoord teruggestuurd. De resultaten van de inventarisatie bezuiningen.

09
dec

Verslag en presentatie Dag van de Kwaliteit

Maandag 28 november vond in Almere de breed opgezette studiedag Dag van de Kwaliteit plaats, met presentaties, workshops en discussie over Inspectie, Kwaliteit van Dienstverlening en mogelijke Certificering van de branche.


De verslagen van workshops en presentaties zijn na te lezen:


Programmalijn A Inspecteurs:

Verslag Inspectie-gedeelte, programmalijn A


Programmalijn B Dienstverleners:

Presentatie Basisnormen Dienstverlening, programmalijn B

Presentatie resultaten Kwaliteitsmonitor 2011

Verslag workshop kwaliteitsmonitor

Presentatie Workshop Functiehuis

Verslag Workshop Functiehuis


Programmalijn ALV Diensthoofden:

Presentatie Chris Wiersma - Certificering Bibliotheek Almere

Verslag themabijeenkomst Certificering

05
dec

Fotoverslag Dag van de Kwaliteit

Op maandag 28 november vond op verschillende locaties in Almere de Dag van de Kwaliteit plaats, een studiedag voor verschillende doelgroepen in het archiefwezen. Er waren meer dan honderd deelnemers naar Almere gereisd. Een klein fotoverslag vindt u hier.

30
sep

Dag van de Kwaliteit, 28 nov. Almere

De kwaliteit van archieven en omgang met archieven staan centraal in het werk van dienstverleners én archiefinspecteurs. Daarom organiseert BRAIN op 28 november voor beide doelgroepen een groots opgezette studiedag over kwaliteit en landelijke kwaliteitsinstrumenten in Almere; de Dag van de Kwaliteit.

De dag vindt plaats op twee verassende locaties in Almere; deelnemers worden ’s-ochtends verwelkomd in de Nieuwe Bibliotheek door de burgemeester van Almere, Annemarie Jorritsma. ‘s-Middags wandelen de deelnemers naar de Kunstlinie, het kunstencentrum van Almere, mooi gelegen aan het water.


Zie flyer voor programma


Deelnamekosten voor de gehele dag bedragen 45 euro voor BRAIN-leden en 60 euro voor niet BRAIN-leden, inclusief lunch en afsluitende borrel. Aanmelden kan tot vrijdag 18 november bij bureau@archiefbrain.nl

22
sep

Oprichting Vereniging Bedrijf en Historie

Geschiedenis staat de laatste jaren volop in de schijnwerpers. De canon van de Nederlandse geschiedenis, plannen voor een Nationaal Historisch Museum, het populaire Tv-programma Andere Tijden: historische interesse lijkt wijdverspreid in ons land.


Toch is er sprake van een verborgen geschiedenis. Bij veel grotere en vooral wat oudere ondernemingen in Nederland bevindt zich een indrukwekkende historische collectie, meestal achter gesloten deuren, verborgen voor de buitenwereld, soms zelfs voor de eigen collega’s. De collecties zijn niet zelden van nationaal historisch belang maar worden vaak onderbenut, onderbemand en niet optimaal beheerd.


Omdat onbekend onbemind maakt, is bij enkele bedrijven het initiatief ontstaan tot oprichting van een belangenvereniging om de historische bedrijfscollecties onder een breder publiek bekend te maken, zowel binnen als buiten het eigen bedrijf. Tegelijk wordt professionalisering nagestreefd van het personeel dat met deze collecties werkt en samenwerking gezocht met verwante organisaties.


Op 24 december 2010 is hiertoe de Vereniging Bedrijf en Historie (VBH) opgericht. Het bestuur wordt gevormd door een bedrijfshistoricus – voorzitter Ton de Graaf van ABN AMRO Historisch Archief, een bedrijfsdirecteur – secretaris Ad Saan van Koninklijke Saan, en een wetenschappelijk onderzoekster – penningmeester Daphne Da Ponte.


Sinds enige maanden heeft de VBH een website waar ieder lid over een eigen page beschikt om hun bedrijfscollectie te presenteren. Website: http://vbh-bedrijfshistorie.nl/ Contact: info@vbh-bedrijfshistorie.nl

01
sep

Digitale rondleiding Amersfoort op de kaart

Datum: 29 september 2011

Tijd: 15.00 – 17.30 uur

Locatie: Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort

Aanmelden: archiefeemland@amersfoort.nl


Archief Eemland is voortdurend op zoek naar vernieuwende mogelijkheden om cultuurhistorie naar inwoners van Amersfoort te brengen. We zijn trots dat we nu een totaalpakket van vier nieuwe digitale middelen kunnen presenteren rondom Amersfoort op de kaart: een nieuwe website, mobiele website, layarapplicatie en een multitouchtafel. Graag nodigen wij u uit voor een digitale rondleiding door deze verrassende producten op donderdag 29 september. Bekijk hier de digitale uitnodiging: http://www.archiefeemland.nl/actueel/agenda/digitale-rondleiding-amersfoort-op-de-kaart


Graag informeren we u over de mogelijkheden die deze nieuwe middelen bieden om doelgroepen op een verrassende manier kennis te laten maken met (cultureel) erfgoed. Projectleider Georges Elissen geeft een toelichting. We willen afsluiten met een gezellige borrel. Bent u net zo enthousiast als wij en wilt u meer weten over de mogelijkheden van een interactieve tafel, layar of een mobiele website voor uw organisatie? De bouwers van de producten, Studio Sophisti en ab-c media, zijn aanwezig om al uw vragen te beantwoorden.


Aanmelden

Het aantal plaatsen is beperkt, er is ruimte voor maximaal 50 aanwezigen. Geef u dus zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 25 september, op via archiefeemland@amersfoort.nl. De bijeenkomst is gratis. Graag tot 29 september!


02
aug

Disordres ende abuysen

Erfgoedcentrum DiEP in Dordrecht organiseert 22 september 2011 een seminar over Archiveringssystemen in het Stadhuis te Dordrecht. Aanleiding is de promotie op 16 december 2010 van archivaris Peter Horsman op het proefschrift Disordres ende abuysen. Archiefvorming en archivering in Dordrecht, 1200 - 1920. In september verschijnt bij de Stichting Archiefpublicaties de handelseditie.

Een drietal sprekers zal die middag nader ingaan op de modellen die in het proefschrift worden behandeld. Peter Horsman (UvA) zal een toelichting geven op zijn Dordtse bevindingen, Martin de Bruijn (GAR) zal de modellen toe gaan passen op de archieven van het Heilige Geest- en Pesthuis te Rotterdam en Dordrecht en Ab van Dijk (Doxis) zal spreken over de toepassing van de modellen op de huidige administratie. Na afloop van het seminar zal het eerste exemplaar van de handelseditie worden overhandigd aan Joan van Albada, oud-gemeentearchivaris van Dordrecht. De bijeenkomst wordt geleid door Theo Thomassen.


De middag is van 15.00 - 17.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur. De bijeenkomst wordt afgesloten met een drankje. Wanneer u de middag - een must voor alle archivarissen - wilt bijwonen dan kunt u zich aanmelden via activiteitendiep@dordrecht.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.

19
jul

Masterclass businessmodel innovatie in de culturel


Op donderdag 22 september organiseert Kennisland de Masterclass Businessmodel Innovatie voor leidinggevenden in de culturele sector. In de Masterclass met inspirerende sprekers en netwerkborrel gaan we een hele dag aan de slag met twee actuele knelpunten om te komen tot innovatie: financiering en samenwerking. Deelnemers krijgen een bredere blik op hoe partners kunnen helpen in het realiseren van innovatieve ideeën en de mogelijkheden rond de financiering daarvan. Zie voor het gehele programma en aanmelding: http://www.kennisland.nl/filter/events/masterclass-businessmodel-innovatie-in-de-culturele-sector
30
jun

Archiefvisie OCW online

Sinds vandaag staat de archiefvisie van OCW online:
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/06/30/archiefvisie/310040.pdf

In het julinummer (9 juli) van het Archievenblad is hier aandacht voor in de zin van een kort vraaggesprek met de staatssecretaris.

16
jun

Communicatiestrategie DNA online beschikbaar

BRAIN heeft het afgelopen jaar eraan gewerkt om de promotie van archieven collectief gestalte te geven. Onder de naam De Nederlandse Archieven (DNA) zijn op de KVAN dagen de eerste resultaten aan het veld gepresenteerd:


1. Een communicatiestrategie voor De Nederlandse Archieven, met o.m. kernpropositie, doelgroepen, inspiratievoorbeelden en schetsen voor een portal.
2. Een algemeen bruikbare visuele identiteit van DNA (logo, pay-off, beeldmerk)
3. Bouwstenen van deze visuele identiteit, geschikt voor de diverse archieven.

De identiteitsgerichte campagne van DNA gaat uit van de verscheidenheid van communicatie-uitingen in de branche en voegt daar alleen een merknaam en visuele bouwstenen aan toe. In het vervolg stadium is het de bedoeling een centrale portal opgezet om het publiek te helpen hun weg te vinden in het versnipperde archieven-veld.


Bovenstaande producten zijn te downloaden van de BRAIN site.

09
jun

Brieven BRAIN en KVAN

Tijdens de KVAN dagen hebben de voorzitters van BRAIN en KVAN twee brieven ondertekend; 1 gericht aan het college van bestuur van de UVA, over de gevolgen van verhoging van instellingscollegegeld voor archiefopleidingen en 1 gericht aan de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, over het wetsvoorstel revitalisering generiek toezicht.

31
mei

Brief verhoging collegegeld Archiefopleiding

BRAIN waarschuwde in april het College van Bestuur van de UVA voor de gevolgen van instellingscollegegeld voor archiefopleidingen. Tijdens de KVAN dagen zullen de KVAN en BRAIN gezamenlijk een vervolgbrief ondertekenen. Download hier de brief van 14 april 2011.

26
mei

18 juni: Grootste plattegrond RA Tilburg

In Regionaal Archief Tilburg hebben we op 18 juni een evenement rondom ons grootste archiefstuk, een plattegrond van de Heerlijkheid Tilburg en Goirle uit 1760. Het is mogelijk de grootste plattegrond uit de 18e eeuw ter wereld en binnen Nederland waarschijnlijk het op één na grootste archiefstuk.In deze link meer informatie.

23
mei

Brief advies Raad Voor Cultuur

BRAIN heeft gereageerd op het advies Noodgedwongen Keuzen van de Raad voor Cultuur, met een brief aan staatssecretaris Zijlstra en een aan de Raad. Beiden brieven zijn na te lezen op de website van BRAIN:


Brief Zijlstra

Brief Raad voor Cultuur

19
mei

Verslag ALV en Tweedaagse Alkmaar

In fraaie nieuwe gebouw van het Regionaal Archief Alkmaar kwamen de leden van BRAIN op 18 en 19 april 2011 samen om hardop te denken over schaalvergroting in de archiefsector.


Zie tekstverslag ALV &

tekstverslag tweedaagse 'Herstel van de toekomst'


Ingmar Koch, Archiefinspecteur Noord-Brabant, heeft naar aanleiding van deze verslag een prikkelende reactie geschreven op zijn blog, waarin hij diensthoofden uitdaagt kennisdeling op nieuwe manieren te organiseren.


Foto-impressie Tweedaagse:


[19-05-11] roemer_thomassen.jpg.jpeg


Riemer Knoop & Theo Thomassen


BRAIN is van mening dat schaalvergroting in de archiefbranche onvermijdelijk is. Om te voorkomen dat er over onze hoofden heen onverstandige keuzes gemaakt worden, wil de branchevereniging zelf het voortouw nemen. In Alkmaar werden de (on)mogelijkheden verkend. In de middag van 18 april belichtten verschillende sprekers het onderwerp schaalvergroting vanuit uiteenlopende perspectieven: dat van de overheidsadministratie, dat van professionaliteit en kennisdeling en tenslotte vanuit het perspectief van de bibliotheeksector.


[19-05-11] cio_duijzer.jpg.jpeg

Jan Willem Duijzer - CIO Den Haag


In de ochtend van 19 april werd, na een avond vol informele gesprekken over en bezijden het centrale onderwerp van schaalvergroting, de balans opgemaakt.


[19-05-11] joost_cox.jpg.jpeg


Woord van welkom door Joost Cox, gemeentesecretaris Alkmaar


[19-05-11] prinsenzaal.jpg.jpeg


Prinsenzaal Stadhuis Alkmaar


[19-05-11] attentie.jpg.jpeg

13
mei

Verslag ledenvergadering en tweedaagse Alkmaar

Maandag 18 en dinsdag 19 april vond op verschillende locaties in Alkmaar de algemene ledenvergadering van BRAIN plaats, gevolgd door een speciale tweedaagse over schaalvergroting in het archiefwezen. De verslagen van beide bijeenkomsten zijn te downloaden.


Verslag ALV BRAIN

Verslag Tweedaagse Herstel van de Toekomst

15
apr

Het Archief van Morgen - 13 mei in Groningen

Het event Het archief van morgen belicht op vrijdagmiddag 13 mei aanstaande in het Provinciehuis Groningen in lezingen vanuit meerdere invalshoeken de thema’s digitaliseren, eDepot en digitale duurzaamheid. Extra is de korte presentatie door KING* van de nieuwe Baseline informatiehuishouding gemeenten, een modern en actueel kader om DIV inclusief het archief te verbinden met zaakgericht werken en de elektronische gemeente.

Nog niet aangemeld? Ga dan naar de pagina AANMELDEN van onze website Het archief van morgen.com. Deelname aan het event is gratis.


Informatieprofessionals zijn de doelgroep van het event: DIV’ers, ICT’ers en de vele andere betrokkenen bij de razendsnelle digitalisering van de gemeentelijke documentenstromen inclusief het archief. Ook zijn uiteraard onder meer teamleiders, wethouders en raadsleden uit de gemeenten in de noordelijke provincies van harte welkom.


Bekijk het complete PROGRAMMA op de website! We beloven er naast een prikkelend-leerzame ook een aangename bijeenkomst van te maken. Ontmoet uw collega´s uit Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Overijssel in een ontspannen sfeer en wissel kennis uit, in discussies, én ten slotte onder het genot van een hapje en een drankje.


De organisatoren van het event zijn vier tweedejaars studenten van de Hogeschool Management Documentaire Informatievoorziening (HMDI), richting SOD II Ad, van SOD-Opleidingen in Woerden.

07
apr

Reactie BRAIN op voorgestelde wetswijzigingen

BRAIN heeft naar aanleiding van de voorgestelde wetswijzigingen op de Archiefwet 1995 een reactie gestuurd naar de rijksarchivaris.

05
apr

Nieuwe Methode van Archiefselectie

De Staatssecretaris van OCW heeft de Raad voor Cultuur verzocht te adviseren over een nieuwe aanpak en methodiek van de selectie van de rijksarchieven. De Raad streeft er naar dit advies uiterlijk 1 juli a.s. uit te brengen. De Raad voor Cultuur nodigt iedereen die zich betrokken voelt bij dit thema (als archiefbeheerder, archiefonderzoeker of anderszins) graag uit om te reageren.


De Raad zou het bijzonder op prijs stellen uiterlijk tegen eind april a.s. over deze commentaren te kunnen beschikken. Deze kunnen dan nog worden ingebracht in een expertmeeting, die begin mei a.s. zal worden gehouden. Over deze bijeenkomst zullen later op de website van de Raad nog nadere mededelingen worden gedaan. Zie de oproep en de documenten op de website van de Raad: www.cultuur.nl

17
mrt

Situatie in Japan

De ICA, International Council on Archives, heeft contact met het Nationaal Archief Japan omdat de ramp die het land teistert, en betuigt steun aan alle Japanse collega's en burgers:


ICA SPP, I would like to express our deep sympathy to our colleagues and to the people of Japan for the tragedy they have to cope with.


We wish that you could manage to overcome in the best way the difficulties caused by the earthquake and the tsunami. You are in our thoughts and we hope the best recovery for your country.

Best wishes,

Dr. Marietta Minotos

President of the Section of Archives and Archivists of Parliaments and Political Parties

SPP/ICA


Dear colleagues,


Thank you so much for your warm message to Japanese archival

community.


We are devastated by the horrendous disaster in Northern and

Eastern part of Japan and are still facing a tremendous danger

at nuclear power plants and aftershocks.


National Archives of Japan has no damage so far in facilities and staff,

but due to the planned electric power outage and security of audience,

NAJ is temporarily closed.


We try to collect information on the situation of municipal archives

and other archival institutions in disaster area. However, we’ve had

only fragmented information till now. Still, more than ten thousand

people remain missing. Lifesaving and securing the lifeline are first

priority and it will take more time to find out the damages in archives.


TV reported a whole village office building was swallowed by tsunami

in a moment. It is certain that huge amount of important records were

lost forever.


Thank you again. We are encouraged by the messages from the

colleagues around the world.Yumiko Ohara

Specialist for Archival Affairs

National Archives of Japan

11
feb

Start-bijeenkomst Kwaliteitsmonitor 2011

BRAIN organiseert op 14 maart in de middag in het BHIC in 's-Hertogenbosch een kick-off bijeenkomst voor alle deelnemers aan de monitor 2011. Op deze bijeenkomst presenteert Willem Boudestein de inhoud van de monitor en vragenlijst, versie 2011, en licht de procedure en uitvoering van het onderzoek toe. Daarnaast is er in een workshop speciale aandacht voor vertaling van de resultaten van de monitor naar de eigen organisatie. Deelname aan de start-bijeenkomst is voor deelnemers aan de monitor 2011 gratis, inclusief lunch.

Aanmelden voor deze start-bijeenkomst kan door een mail te sturen voor vrijdag 18 februari aan: bureau@archiefbrain.nl

08
feb

De Nederlandse Archieven: het vervolg

BRAIN maakt zich al enige tijd sterk voor een gemeenschappelijke communicatiestrategie voor de archiefbranche. Eind vorige jaar is besloten deze ontwikkeling door te zetten, met ondersteuning van eigen middelen van archieven zelf. Tweeëntwintig archieven hebben inmiddels een bedrag geïnvesteerd voor doorontwikkeling van de communicatiestrategie en het merk in 2011. Een overzicht van namen van instellingen die bijdragen, is te downloaden .


Bureau Eden Spiekermann werkt dit voorjaar eerste aanzetten daartoe verder uit. Karin van der Heiden en Elio Pelzers, beiden deskundig op het snijvlak van communicatie en archieven, kijken in opdracht van BRAIN kritisch mee of de ideeën van, Eden Spiekermann voldoende aansluiting vinden bij onze doelgroepen. Edenspiekermann presenteert de resultaten aan BRAIN-leden op de ALV op 18 april en aan de professie op de KVAN-dagen in juni.

14
jan

Landelijke Archievendag in 2011

Het Nationaal Historisch Museum (NHM) heeft laten weten in 2011 geen Landelijke Archievendag te organiseren. Omdat de Landelijke Archievendag een activiteit van Anno was, heeft het NHM er vorig jaar nog voor gekozen het door te laten gaan. Het NHM geeft vanaf 2011 een andere invulling aan de week van de geschiedenis: het wordt een MAAND van de geschiedenis. Archiefinstellingen kunnen de activiteiten die ze in het kader van de MAAND organiseren, uiteraard wel kenbaar blijven maken via de site en het programmaboekje van het NHM.


BRAIN overweegt de organisatie over te nemen en overlegt met het Nationaal Historisch Museum over een geheel nieuwe invulling van de Landelijke Archievendag in 2012. Dit betekent dat er in 2011 geen landelijk gecoördineerde archievendag plaats zal vinden.

21
dec

Foto-impressie Werkconferentie 13 december 2010

Werkconferentie Praktijkgerichte Dienstverlening

Maandag 13 december, Nationaal Archief Den Haag


[21-12-10] deelnemers_13dec.jpg


De deelnemers


[21-12-10] anette_delange.jpg


Presentatie Anette de Lange


[21-12-10] resultaten_openspaces.jpg

Resultaten Open Spaces


[21-12-10] hildo_van_engen.jpg


Demonstratie Mijnadres.org door Hildo van Engen


[21-12-10] walther_hasselo2.jpg


Presentatie Digitale Studiezaal RAL door Walther Hasselo


[21-12-10] ingrid_balijon.jpg


Workshop 2 door Ingrid Balijon


[21-12-10] fenna_brouwer.jpg


Terugkoppeling workshop 3 door Fenna Brouwer


[21-12-10] computers.jpg


Computers


[21-12-10] aflsuiting_martin_jochems.jpg


Afsluiting door dagvoorzitter Martin Jochems

20
dec

Verslag Werkconferentie 13 december

Op maandag 13 december organiseerde BRAIN in de Koninklijke Bibliotheek/Nationaal Archief een werkconferentie over de invoering van het handvest dienstverlening, met praktijkvoorbeelden van ontwikkelde tools en diensten. Daarbij stond de vraag centraal hoe kwaliteitsinstrumenten en -diensten de eigen bedrijfsvoering beter kunnen ondersteunen. Bekijk het verslag en presentaties van die dag.

23
nov

Brandbrief kortingen RHC's

BRAIN heeft drs. H. Zijlstra, de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een brandbrief gestuurd n.a.v. van de kortingen op de Regionale Historische Centra. De brief is hier te downloaden.

04
nov

BRAIN Brief Archiefvisie OCW

Woensdag 3 november j.l. heeft BRAIN de definitieve brief met de visie op de toekomst van het archiefwezen gestuurd naar staatssecretaris Zijlstra/OCW.

Deze brief, met bijlage, is het resultaat van een traject de afgelopen twee maanden, waarbij BRAIN de visie van alle instellingen uit de archiefbranche zo goed mogelijk heeft getracht te verwoorden. Het ministerie zal deze visiebrief, naast andere bronnen, gebruiken als input voor haar nieuwe visie op het archiefbeleid in Nederland. Deze nieuwe visie wordt volgend voorjaar verwacht.

04
nov

Klantenhandvest BRAIN

BRAIN heeft Servicenormen archieven 2010 vastgesteld. Deze normen zijn een opvolger van het handvest dienstverlening van voorheen DIVA en bevat acht heldere servicenormen voor klanten.


De branche wil graag eenduidig aan de klant communiceren wat zij minimaal als dienst levert. Als een archiefinstelling niet aan een van de servicenormen in het handvest kan voldoen, maakt een instelling dit aan haar klanten kenbaar en legt uit waarom niet aan de norm kan worden voldaan. Het is de bedoeling dat alle archiefdiensten in Nederland zoveel mogelijk dezelfde normen hanteren.

14
okt

ALV 1 november Breda

Op maandag 1 november organiseert BRAIN haar Algemene Ledenvergadering in Breda. Op het programma staan, naast de begroting en jaarplan 2011, de presentatie van een gemeenschappelijk merk voor Nederlandse Archieven, en een cursus Zichtbaarheid Internet van Eric Hennekam. Aanmelden kan door een mail te sturen naar bureau@archiefbrain.nl

13
sep

Verslag Werkconferentie 6 september

Het verslag van de Werkconferentie 'Slim Realiseren van Klantwensen' is klaar. De conferentie in 's-Hertogenbosch vormde de opmaat naar de lancering van het officiële klantenhandvest dienstverlening. Dit klantenhandvest wordt officieel
gepresenteerd op de Algemene Ledenvergadering van BRAIN op maandag 1 november 2010. Uiteindelijk streeft BRAIN naar een gezamenlijk handvest voor de gehele archiefsector.


Bekijk de foto-impressie van de dag
Lees het samenvattende verslag van de conferentie
Bekijk de presentatie van F. Schot

Bekijk de presentatie van M. Schaap

Bekijk de presentatie van J.P. Thomassen

Bekijk de workhshop presentatie van M. Schenk

20
aug

Doe mee aan Archiefvisie discussieplatform van OCW

De laatste keer dat een bewindspersoon op het beleidsterrein archieven zijn visie aan de Kamer kenbaar maakte was in 2002. Die visie is nu, bijna een decennium later, dringend toe aan aanscherping en actualisering. Om te komen tot een gedragen nieuwe visie, beleidsmaatregelen en - instrumenten wil OCW discussie en gesprek faciliteren - zowel via internet (zoals op Linkedin en Twitter @archiefvisie), als fysiek: op 6/10 (Zwolle) en 12/10 (Eindhoven) worden bijeenkomsten georganiseerd. Meer info volgt via archief.nl


Vanaf 11-08-10 is het officiële Archiefvisie discussieplatform van OCW actief. Inmiddels hebben zich bijna honderd leden voor deze discussiegroep aangemeld. Aanmelden voor de Archiefvisie groep kan op Linkedin.

02
aug

Workshop 16 november bezuinigingen

Archiefinstellingen krijgen de komende jaren onherroepelijk te maken met bezuinigingen. In deze workshop lichten twee diensthoofden uit persoonlijke ervaring dit proces toe: Lieuwe Zoodsma heeft op basis van gedwongen bezuinigingen een nieuw beleidsplan ontwikkeld voor het Noord-Hollands Archief. Ook het Markiezenhof kreeg dit jaar te maken met bezuinigingen. Directeur Wim Reijnders licht toe hoe hij hieraan invulling heeft gegeven.


De workshop is speciaal bedoeld voor diensthoofden van archieven en biedt gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen om tot een eigen invulling van bezuinigingen te komen, bijvoorbeeld door schaalvergroting en meer samenwerking. De workshop vindt plaats op dinsdag 16 november 2010, in het Markiezenhof te Bergen op Zoom. Diensthoofden die interesse hebben, kunnen zich aanmelden voor de workshop via bureau@archiefbrain.nl.

17
jun

Presentatie Brochure RODIN

Tijdens de KVAN-dagen 2010 werd RODIN gepresenteerd. Deze brochure Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer is gelanceerd als heldere wegwijzer voor iedereen die werkzaam is in het groeiende domein van digitaal informatiebeheer, en daarin te maken krijgt met een veelheid aan wet- en regelgeving, normen en standaarden.


Lees het perbericht Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer.


De integrale brochure is eveneens op onze website na te lezen.

17
jun

Presentatie e-Depot op KVAN dagen

De KVAN-dagen 2010 werden op 15 juni afgesloten met de feestelijke ondertekening van een overeenkomst voor gemeenschappelijk e-Depot.

Een brede vertegenwoordiging uit de archiefsector ondertekende deze overeenkomst, waarmee de hele sector zich verbindt aan de totstandkoming van gemeenschappelijke e-Depotvoorzieningen en services.

Lees hier meer over deze ondertekening en bekijk de foto's van de presentatie.

[17-06-10] dsc09859.jpg

07
jun

Meer aandacht voor educatie bij archieven

Archieven besteden in vergelijking met 2007 een groter percentage van hun werkzaamheden aan educatie. Ook wil bijna de helft van de archieven de komende twee jaar meer aandacht besteden aan educatie. Dit zijn enkele conclusies die Bureau ART trekt op basis van een analyse van de Monitor Erfgoededucatie, die eind 2009 in opdracht van Erfgoed Nederland werd uitgevoerd. Lees hier meer over de resultaten van dit rapport.


07
jun

9 juni: Internationale Archieven Dag

De ICA, de internationale belangenorganisatie voor de archief gemeenschap, organiseert op 9 juni 2010 de eerste internationale archieven dag. Dit werd besloten tijdens de laatste jaarlijkse vergadering van de ICA in Geneve. Nederlandse archieven zijn goed vertegenwoordigd in de ICA, met name in de Sectie Municipal Archives (SMA). Lees verder over International Archives Day en over de ICA en SMA.

19
mrt

Verslag ALV 9 december 2009

Het verslag van de algemene ledenvergadering van 9 december 2009 is vastgesteld. U kunt dit verslag hier nalezen.

19
mrt

Presentatie Mondriaan Stichting

De Mondriaan Stichting voert dit jaar een nieuw beleid voor subsidie-regelingen. Op de algemene ledenvergadering van BRAIN van 8 maart j.l. hield de Mondriaan Stichting een presentatie over nieuwe subsidie mogelijkheden in 2010. Mocht u overwegen een aanvraag in te dienen, kunt u hier de presentatie nog eens bekijken.

12
mrt

Workshop Archiefregeling

Vanaf 1 april 2010 is de nieuwe archiefregeling van kracht. Op 29 maart organiseert het Nationaal Archief daarom voor de archiefprofessionals

een workshop met als titel: ‘praktisch aan de slag met de archiefregeling’ . De workshop start om 14.30 uur en wordt om 17.00 uur afgesloten met een

borrel. Plaats van handeling is het Auditorium van het Nationaal Archief in Den Haag.


Tijdens deze bijeenkomst toetsen we uw vragen uit de praktijk aan de hand van de vernieuwde archiefregeling. Daarnaast zal tijdens de bijeenkomst aandacht worden besteed aan de achtergronden; Waarom is vernieuwing van de archiefregeling noodzakelijk, wat is er precies veranderd en waar kunt u aanvullende informatie vinden.


We nodigen u uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn en om deze uitnodiging door te sturen aan collega’s voor wie deze workshop relevant is.

Ook ontvangen wij voorafgaand aan de bijeenkomst graag uw praktijkvragen/casussen die tijdens de bijeenkomst getoetst kunnen worden.

U kunt deze vragen sturen naar Noor.Schreuder@nationaalarchief.nl


U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden bij het afsprakenbureau van het Nationaal Archief afsprakenbureau@nationaalarchief.nl

Vermeld u in het onderwerp van de mail alstublieft: Workshop archiefregeling 29 maart.

25
feb

Dordrecht Beste Erfgoedgemeente 2010

Dinsdag 23 februari 2010 werd voor de eerste keer de prijs voor Beste Erfgoedgemeente van Nederland uitgereikt door Ad 's Gravesande, voorzitter van Kunsten '92. De prijs is bedoeld voor gemeenten die hun cultureel erfgoed zorgvuldig beheren en daaruit een opvallend economisch en cultureel rendement weten te halen.


De jury, bestaande uit deskundigen en vertegenwoordigers van het platform van erfgoedinstellingen dat de prijs heeft ingesteld, heeft de stad Dordrecht uitgeroepen tot Beste Erfgoedgemeente van Nederland in 2010.


Meer informatie over Dordrecht als Beste Erfgoedgemeente 2010 is hier na te lezen. Het juryrapport is eveneens na te lezen.


De prijs is een initiatief van het platform van onderstaande gezamenlijke erfgoedorganisaties en mede-ondertekenaars van de Erfgoedagenda 'Toon karakter.', opgesteld om het belang van cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen bij huidige en toekomstige gemeenteraadsleden en bestuurders: http://erfgoedagenda2010.nl
01
feb

Oproep archivarissen voor Haïti

De aarbeving op Haïti van 12 januari j.l.heeft een enorme verwoesting veroorzaakt. De National Committees of the Blue Shield (ANCBS) zou graag, zodra de situatie ter plaatse dit toestaat, een bijdrage leveren aan de borging van het cultureel erfgoed van het land. Het ANCBS doet dan ook een oproep aan archivarissen, restauratie-experts en andere erfgoed specialisten om zich online te laten registreren als vrijwilliger. Kijk hier voor meer informatie.

01
feb

Subsidieregeling Innovatie cultuuruitingen

SenterNovem kent sinds vorig jaar de nieuwe subsidieregeling Innovatie cultuuruitingen, interessant voor archieven. De Innovatieregeling stimuleert culturele instellingen om te komen met vernieuwende projecten die het publiek sterker kunnen betrekken bij cultuuruitingen. De regeling is gestart in 2009 en loopt tot en met 2012. Voor 2010 is er een subsidiebudget van 3 miljoen euro beschikbaar. Voorstellen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 17 mei 2010, 17.00 uur. Zie voor meer informatie over de regeling en over het indienen van een aanvraag de website van SenterNovem.

Een voorlichtingsbijeenkomst Subsidieregeling Innovatie cultuuruitingen staat gepland op 2 maart 2010 in de Westergasfabriek te Amsterdam.
Zie de website voor meer informatie over deze voorlichtingsbijeenkomst en voor aanmelding de website.

19
jan

Nieuwsbrief BRAIN januari 2010

In de nieuwsbrief van januari een speciale oproep voor de Algemene Ledenvergadering in het Gemeente Archief Rotterdam op 8 maart 2010. BRAIN zal tijdens deze ALV een aantal belangrijke strategische beslissingen aan haar leden zal voorleggen. Verder in de nieuwsbrief: Servicenormen voor archieven en het Haags Gemeentearchief bereikt met een informatiepunt in de wijk Ypenburg een breder publiek. Lees de nieuwsbrief Januari 2010

15
jan

Verslag ALV 9 december 2009

Op 9 december 2009, van 14.00 tot 15.30 uur, kwam de ledenvergadering van BRAIN bijeen in de conferentie-ruimte de Doelen in Rotterdam. Het bestuur presenteerde een tussenstand van de activiteiten van werkgroepen. Lees het volledige verslag.

04
jan

Archieven scoren goed bij publiek

De bezoekers van de websites en de studiezalen van Nederlandse archiefinstellingen zijn tevreden over de dienstverlening. Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,6. Dat blijkt uit de Kwaliteitsmonitor dienstverlening archieven 2009 van BRAIN.

Lees hier een korte samenvatting of kijk voor het volledige rapport op http://www.archiefbrain.nl/downloads/brain_kda2009_rap.pdf

23
dec

Verslag Studiedag 14-12-2009

Het verslag van de studiedag 'Verbeter (samen) de digitale dienstverlening' is klaar. Genoeg stof tot nadenken en handelen naar aanleiding van dit verslag.


[22-12-09] welkom.jpg


Lees het samenvattende verslag van de studiedag.

Lees het verslag van workshop 1

Lees het verslag van workshop 2

Bekijk de presentaties van de studiedag.

17
dec

Publicatie Business Model Innovatie Cultr. Erfgoed

De publicatie Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed is een praktische gids voor managers in het erfgoed bij het innoveren van hun instellingen in het digitale tijdperk. Deze publicatie biedt erfgoedinstellingen ondersteuning bij hun zoektocht naar nieuwe businessmodellen en is het resultaat van een project dat Kennisland en DEN het afgelopen jaar uitvoerden in opdracht van het ministerie van OCW. Download de publicatie op de website van kennisland.

15
dec

Resultaten onderzoek uitstroom personeel

BRAIN heeft in oktober een onderzoek uitgevoerd naar de leeftijdsgebonden uitstroom van het personeel van de Nederlandse archiefinstellingen. De resultaten van dit onderzoek naar de vergrijzing in de archiefbranche voor de periode 2009 - 2015 zijn inmiddels bekend en gepubliceerd in een beknopt rapport. Lees hier meer over dit onderzoek.

15
dec

Impressie BRAIN studiedag

Op 14 december organiseerde BRAIN de studiedag 'Verbeter samen de (digitale) dienstverlening' in het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Daar presenteerde BRAIN de resultaten van onderzoek naar digitale dienstverlening en benchmarking. Een korte foto- impressie van de dag:


Welkom op de studiedag


[22-12-09] welkom.jpg

Presentatie Jantje Steenhuis

[15-12-09] 14122009184.jpg


Workshop I

[15-12-09] 14122009187.jpg


Workshop II

[15-12-09] 14122009188.jpg


Workshop III

[22-12-09] inkmodel.jpg


Afsluiting

[15-12-09] 14122009191.jpg

22
okt

Nieuwsbrief BRAIN oktober

Deze maand in de nieuwsbrief aankondigingen voor evenementen die BRAIN in december organiseert. Bovendien voert de vereniging in oktober een aantal onderzoeken uit. Lees de nieuwsbrief van oktober.

22
okt

Protestbrief

Het ministerie van OCW heeft aangekondigd in 2010 fors op het budget voor innovatie en de digitale kennisinfrastructuur in de erfgoedsector te gaan bezuinigen. BRAIN sluit zich aan bij een protestbrief vanuit de erfgoedsector tegen het beleidsvoornemen om het innovatiebudget voor de digitale kennisinfrastructuur bijna in zijn geheel weg te bezuinigen. Lees de protestbrief in zijn geheel.

16
okt

Grote archiefinstellingen lid geworden van BRAIN

De afgelopen weken zijn er weer een aantal van de grotere archiefinstellingen en regionale historische centra lid geworden van BRAIN.:


1. Het Brabants Regionaal Historisch Informatie Centrum

2. Historisch Centrum Overijssel

3. Het Utrechts Archief


Als je het aantal medewerkers als uitgangspunt neemt, representeert BRAIN nu meer dan zeventig procent van de gehele branche. Download hier het laatste overzicht van alle leden.

28
sep

Focusgroeponderzoek Digitale Dienstverlening

Dit jaar wordt door BRAIN het handvest dienstverlening - en de monitor archieven geactualiseerd. Het zwaartepunt komt daarbij meer bij digitale dienstverlening te liggen. Om goed aan te sluiten bij de wensen van burgers, organiseert BRAIN daarvoor een focusgroeponderzoek, waarbij deelnemers wordt gevraagd mee te denken over digitale dienstverlening van archieven. Lees verder over het focusgroeponderzoek

24
sep

ALV BRAIN op 9 december tijdens DISH

BRAIN houdt haar ledenvergadering op 9 december tijdens de tweedaagse conferentie Digital Strategies for Heritage, die DEN en Erfgoed Nederland organiseren. Het programma van de DISH-conferentie is voor de leden van BRAIN zeer interessant. Wie zich inschrijft voor 1 oktober geniet een 'vroegboekkorting'. »lees verder over DISH

24
sep

14 december: studiedag digitale dienstverlening

Op 14 december organiseeert BRAIN een studiedag over digitale dienstverlening in het Noord-Hollands Archief in Haarlem. De uitnodiging voor deze dag komt binnenkort naar u toe. Noteert u de datum alvast?

»lees verder over het programma

17
sep

Bureaumedewerker aan de slag

Met ingang van 14 september werkt Rens Frommé als bureaumedewerker voor BRAIN. Dat betekent meer ondersteuning voor bestuur, werkgroepen en projectgroepen, meer slagkracht en betere zichtbaarheid. Rens werkt vanuit het Haagse gemeentearchief. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-41321447 en per mail op bureau@archiefbrain.nl.


»lees hoe Rens zichzelf introduceert


[17-09-09] foto.jpg

16
jun

BRAIN en KVAN presenteren gezamenlijke visie

Archiveren is vooruitzien, luidt de titel van het visiedocument dat BRAIN en KVAN samen ontwikkelden. Op 16 juni boden Fred van Kan en Jantje Steenhuis het stuk aan aan Judith van Kranendonk, de DG Cultuur en Media van OCW. Nu is het zaak om de visie aan de man te brengen. BRAIN en KVAN gaan samen op toernee: naar de tweede kamer, naar OCW en BZK, naar IPO en VNG.


[11-06-09] nieuws_omslagvisie.jpg


»download de visie Archiveren is vooruitzien

13
mei

Denk mee over het Archief van de Toekomst

De werkgroep Kwaliteit van BRAIN werkt momenteel aan een visie op het archief van de toekomst, om zo te komen tot een uitdagende horizon waarmee vernieuwingen en verbeteringen in de dienstverlening kunnen worden gestimuleerd. In samenwerking met het Archiefforum, dat een plaats biedt om ideeën te verzamelen en erover te discussiëren, nodigt BRAIN u uit om hier een bijdrage aan te doen. Laat ons weten wat uw verwachtingen en ideeën zijn op http://forum.archieven.org/index.php?board=122.0!

15
apr

Inzet voor Keulen gevraagd van 27/4 tot en met 1/5

De bergingswerkzaamheden van het archiefmateriaal van het Stadsarchief Keulen verlopen sneller dan gepland. Inzet van Nederlandse collega's is dan ook eerder nodig dan voorzien. »lees verder en reageer!

14
apr

Ook Italië vraagt hulp

ICA en Blue Shield vragen de internationale archiefgemeentschap om hulp voor de archieven in het rampgebied in de Italiaanse Abruzen.

»lees verder

01
apr

Kwaliteitsmonitor 2009: ledenvoordeel tot 500 euro

BRAIN biedt u de mogelijkheid in 2009 deel te nemen aan de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening. Als lid van BRAIN kunt u tot 500 euro besparen op de kosten van deelname!

»lees verder

09
feb

Herziening Handvest en Monitor Dienstverlening


De werkgroep Kwaliteit is druk bezig met de herziening van de Monitor Dienstverlening. Toegevoegd worden vragen over de digitale dienstverlening, die voor onze leden en hun klanten steeds belangrijker wordt. Ook het Handvest moet om dezelfde reden dringend worden geactualiseerd. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk leden zich daarover uitspreken. Daarom organiseert de werkgroep Kwaliteit een bijeenkomst over de herziening van het Handvest en de Monitor


op 10 maart, van 10.00 tot 17.00 uur in CODA, Apeldoorn.


Deelname is kosteloos voor leden van BRAIN. Bovendien kunt u in de pauze gratis een bezoek brengen aan CODA.

Niet-leden betalen 50 euro.

Aanmelden is gewenst. Dat kan via aanmelden@gar.rotterdam.nl onder vermelding van de datum van de bijeenkomst.

»download hier het programma van de werkconferentie


22
jan

BRAIN-bestuur neemt stelling over bestel

Het bestuur van BRAIN gaat de discussiebijeenkomst over het bestel in aan de hand van acht stellingen die de denkrichting van het bestuur weergeven:


1. De wet regelt de verantwoordelijkheden voor archiefzorg en archiefbeheer; de branche reguleert zelf de organisatie en kwaliteitsnormering van het archiefbestel.
2. OCW is systeemverantwoordelijk voor de zorg voor overheids- en particuliere archieven die voor blijvende bewaring zijn aangewezen.
3. BZK is systeemverantwoordelijk voor het openbaar bestuur en uit dien hoofde voor de goede, geordende en toegankelijke staat van overheidsinformatie voor het verstrijken van de overbrengingstermijn.
4. Er is bij alle overheidsorganen sprake van gedegen interne controle op het archiefbeheer. Het externe archieftoezicht wordt gecentraliseerd en als systeemtoezicht ingericht.
5. De burger heeft recht op digitale toegankelijkheid van de Archiefcollectie Nederland.
6. Overheidsarchieven waarvan de overbrengingstermijn is verstreken zijn in principe kosteloos openbaar en toegankelijk.
7. Overbrenging in de zin van overgang van verantwoordelijkheid van de lopende administratie naar het archiefwezen kan niet 20 jaar wachten. De overbrengingstermijn wordt verkort naar maximaal 10 jaar en zoveel korter als mogelijk en wenselijk.
8. Centrale toegangen en gestandaardiseerde beheerssystemen worden gefinancierd door OCW; alle overheden zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en de digitalisering van hun eigen collecties, ook in financiële zin.


»klik hier voor de nadere toelichting

19
dec

Rapport ledenraadpleging over archiefbestel

Het rapport naar aanleiding van de ledenraadpleging over de inrichting en regulering van het archiefbestel is verschenen!


»lees het rapport; download het hier

12
dec

Versterkt BRAIN-bestuur kiest koers

Op 4 december 2008 kwam het BRAIN-bestuur voor het eerst in vernieuwde samenstelling bijeen. Na de ALV van 20 november maken ook Jan van der Meer (Rabobank Nederland), Wim Reijnders (Markiezenhof) en Lieuwe Zoodsma (Noord-Hollands Archief) deel uit van het bestuur.

Met drie nieuwe leden op een totaal van zeven was het zaak om de positie van de vereniging en het bestuur goed scherp te stellen.

Het bestuur ziet versterking van de branche door samenwerking als kern van de opdracht van de vereniging. Achterliggende doelstelling van het versterken van de branche is het beter bereiken en bedienen van de (potentiële) bezoekers van de archiefbeherende instellingen.
De noodzaak tot samenwerking is alomtegenwoordig. Digitalisering, productontwikkeling, marketing, promotie, belangenbehartiging, kwaliteitszorg: er liggen legio opdrachten en kansen waar we samen veel meer kunnen bereiken dan alleen.
Effectief samenwerken vergt een focus op de overeenkomsten, op al datgene wat ons bindt. Daar ligt de belangrijkste opgave voor het bestuur. Het bestuur ziet het als zijn taak om de gemeenschappelijkheid in de branche vorm te geven. Dat vergt een leidende rol, pro-actief optreden, de durf om waar nodig de belangen van de branche als geheel zwaarder te laten wegen dan de belangen van afzonderlijke leden. Zo zal dit bestuur zich opstellen: sterk sturend op hoofdlijnen, open voor inbreng van de leden, met een sterk gevoel van eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid, helder en prompt in de communicatie met de leden. Om met dat laatste meteen een goede start te maken, plaatsten we dit bericht. Zodat u weet waar we voor staan.

10
dec

Versterkt BRAIN-bestuur kiest koers

Op 4 december 2008 kwam het BRAIN-bestuur voor het eerst in vernieuwde samenstelling bijeen. Na de ALV van 20 november maken ook Jan van der Meer (Rabobank Nederland), Wim Reijnders (Markiezenhof) en Lieuwe Zoodsma (Noord-Hollands Archief) deel uit van het bestuur.

Met drie nieuwe leden op een totaal van zeven was het zaak om de positie van de vereniging en het bestuur goed scherp te stellen. »lees verder

10
dec

Nationaal Archief participeert in BRAIN

Het Nationaal Archief gaat als begunstiger participeren in brancheverenging BRAIN. »lees verder

10
dec

Discussie over het archiefbestel, 19 en 26 januari

In twee bijeenkomsten, op 19 januari vanaf 13 uur in het Historisch Centrum Overijssel en op 26 januari vanaf 10 uur in Hotel Central in Den Bosch, praten de leden van BRAIN en KVAN over de uitkomsten van de ledenraadpleging over het archiefbestel. Met name de meest in het oog springende opvattingen en verschillen in opvattingen staan daar centraal.

Alleen op 26 januari vindt een aparte bijeenkomst plaats voor leden van BRAIN. »lees verder

20
nov

Teken voor een erfgoedvriendelijk auteursrecht

De Europese Commissie roept op om te reageren op het Groenboek Auteursrecht in de kenniseconomie, omdat ze wil horen hoe digitalisering van erfgoedcollecties en het auteursrecht zich tot elkaar verhouden.

Het is van groot belang om in Brussel een tegengeluid te laten horen tegen de machtige lobby van auteursrechthebbenden. Annemarie Beunen en Mariska de Wit - juristen van resp. de Koninklijke Bibliotheek en kunstenrecht.nl - hebben een tekst voor een gezamenlijke reactie opgesteld. In de reactie worden hindernissen gesignaleerd die het auteursrecht opwerpt voor het digitaliseren en online zetten van collecties.

Diverse instellingen hebben al hun steun aan de reactie toegezegd. Dat zijn onder meer DEN, het Gemeentemuseum Den Haag, het Landelijk Contact van Museumconsulenten, het Nationaal Archief, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Nederlandse Museumvereniging en de Stichting Erfgoed Nederland. Ook BRAIN besloot tijdens de ALV van 20 november de reactie te steunen.

Alle erfgoedinstellingen worden opgeroepen om deze gezamenlijke reactie te ondersteunen!

Kijk op http://www.den.nl/nieuws/20081118052927 hoe uw instelling de reactie kan ondersteunen.>>klik hier voor de tekst van de gezamenlijke reactie

13
nov

Geslaagde workshop Samenwerken

Tijdens de Workshop Samenwerken op 29 oktober verkenden een circa 30 archiefmanagers de mogelijkheden voor samenwerking binnen BRAIN. Na inspirerende inleidingen van Wilfrid Opheij (Twynstra Gudde), Jan-Ewoud van der Putte (Vereniging van Openbare Bibliotheken) en Marco de Niet (DEN) ging iedereen actief aan de slag om samen voorstellen voor samenwerking te formuleren.


>>klik hier voor het verslag van deze inspirerende dag

>>klik hier voor de presentatie van Wilfrid Opheij

>>klik hier voor de presentatie van Marco de Niet

09
okt

Prikkelende visies op de toekomst van het bestel

Vier collega's zetten als 'opwarmertje' voor de ledenraadpleging hun visie op het bestel op papier.

Download hier de artikelen van Geert-Jan van Bussel, Rob Kramer, Marianne Loef en Bert Looper.


09
okt

Ledenraadpleging archiefbestel

De minister van OCW beraadt zich met het oog op de kabinetsvisie Informatie op Orde op herziening van de archiefwetgeving. De besturen van BRAIN en KVAN willen de minister hierover elk afzonderlijk een helder advies geven. Daarvoor is het belangrijk de mening van de leden te kennen. Vul daarom de digitale vragenlijst in met de persoonlijke inlogcode die u apart per post hebt ontvangen.

Ga naar:https://n5.noties.nl/v/v.php?script=at08002&site=brain

22
sep

BRAIN en KVAN starten onderzoek archiefbestel

In 2009 werkt OCW aan herziening van de archiefwetgeving. De ontwikkelingen van de laatste jaren hebben de Archiefwet 1995 ingehaald. In de kabinetsvisie Informatie op Orde stellen de ministers van OCW en BZK vast dat de Archiefwet te zeer ervaren wordt als cultuurwet en voor de administratie tekort schiet. Ook vanuit die optiek is herziening wenselijk.

BRAIN en KVAN willen de bewindslieden voeden met hun kijk op wet en bestel. Eerst hebben zij echter zelf input nodig van hun leden. In het Archievenblad van oktober geven vier vakgenoten hun visie als schot voor de boeg. Aansluitend volgt een digitale ledenraadpleging. Op 19 en 26 januari 2009 wordt op verschillende plaatsen in het land verder gediscussieerd. Nader bericht volgt!

18
sep

Algemene Ledenvergadering 20 november 2008

Op 20 november, van 14.00 tot 17.00 uur, komt de ledenvergadering van BRAIN bijeen in het Stadsarchief Den Bosch. Het bestuur presenteert dan de uitslag van de ledenraadpleging over het archiefbestel. De leden zelf doen acht voorstellen voor concrete activiteiten in 2009. Deze voorstellen zijn ontwikkeld naar aanleiding van de workshop Samenwerken die BRAIN op 29 oktober j.l. organiseerde.


>>klik hier voor de agenda

>>klik hier voor het conceptverslag van de alv 15-2-2008

>>klik hier voor het voorstel bij punt 4

>>klik hier voor de toelichting bij het voorstel bij punt 4

>>klik hier voor het voorstel bij punt 5

» klik hier voor de voorstellen bij agendapunt 6

18
sep

Workshop samenwerken op 29 oktober 2008

BRAIN organiseert op 29 oktober 2008 in het Utrechts Archief een workshop over samenwerking binnen de archiefbranche in het algemeen en tussen de leden van BRAIN in het bijzonder. De dag staat onder leiding van Wilfrid Opheij van Twynstra Gudde, co-auteur van het boek Organiseren tussen organisaties (Schiedam 2005).

» lees verder

10
jun

Bestuurswisselingen

Bert Looper, directeur van Tresoar, legt zijn bestuurslidmaatschap van BRAIN neer. Bert vindt het lastig om als directeur van een multidisciplinaire erfgoedinstelling een bijdrage te leveren aan de opbouw van een branchevereniging specifiek voor de archiefsector.
Bert heeft een constructieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van BRAIN en bij de visievorming op positie en koers van de vereniging in deze prille fase.
Het bestuur van BRAIN vindt het daarom bijzonder jammer dat Bert Looper al zo snel afscheid neemt.
Gelukkig is er inmiddels een opvolger bereid gevonden om zijn plaats in te nemen. Lieuwe Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief, is bereid het bestuur van BRAIN te versterken. Zijn kandidatuur zal bij de eerstvolgende gelegenheid aan de leden worden voorgelegd.


Ook Corrie-Christine van der Woude verlaat het bestuur van BRAIN. Per 1 juli treedt zij in dienst van het Gemeentearchief Rotterdam, dat in de persoon van Jantje Steenhuis al een bestuurslid levert. Naar een opvolger voor Corrie-Christine, die kwaliteitszorg als belangrijkste aandachtspunt had, wordt nog gezocht.

05
jun

Berendse: waarom BRAIN en KVAN niet samen?

Op 4 juni 2008 sprak Martin Berendse, nu bijna een half jaar directeur van het Nationaal Archief, de bezoekers van het KVAN-symposium toe. In acht stellingen ontvouwde hij zijn frisse kijk op zijn nieuwe werkveld. Een van zijn stellingen betrof de organisatie van het veld. Berendse vraagt zich af waarom KVAN en BRAIN gescheiden organisaties zijn en pleit voor een gebundelde branche- en beroepsvereniging.

Hoe denkt u hierover? »mail de webmaster


»download de speech van Berendse

23
mei

BRAIN online!

BRAIN is eindelijk online! De website is weliswaar nog niet helemaal gevuld, maar de meest basale informatie is vanaf nu te vinden op www.archiefbrain.nl.

Heeft u een nieuwtje of een agenda item?

Stuur dan een mail naar bureau Brain
DNA