zoeken

secties

Kwaliteitszorg


De kwaliteit van het Nederlandse archiefwezen is een publiek belang.
BRAIN wil de zelfregulering en professionalisering in de branche, in navolging van DIVA, bevorderen en ondersteunen. Daarom is kwaliteitszorg een belangrijk speerpunt. Instrumenten die de sectie Kwaliteitszorg ontwikkelt en uitvoert, zijn onder meer het handvest dienstverlening en de tweejaarlijkse kwaliteitsmonitor. De komende jaren staan in het teken van uitbouw van het instrumentarium van kwaliteitszorg als opmaat naar de certificering van instellingen.


Archieftoezicht


Een belangrijke functie van de sectie Archieftoezicht is kennisdeling en –uitwisseling op het snijvlak van archieven en DIV. Daartoe organiseert de sectie, net als voorheen bij de WGA een goede gewoonte was, twee maal per jaar een bijeenkomst voor alle inspecteurs. Puck Huitsing (NIOD) is verantwoordelijke voor de Sectie Inspectie. Andere actieve deelnemers aan de sectie zijn onder meer Jeanine Nolen (Streekarchief Rijnlands Midden), Peter Diebels (Provincie Zuid-Holland), Arnoud Glaudemans (Gooi en Vechtstreek), Marius Jansen (Regionaal Archief Tilburg) en Lolke Folkertsma (Provincie Overijssel)

Projectgroepen

De statutaire omschrijving van een sectie is van toepassing op Kwaliteitszorg en Inspectie. Als vaste onderdelen van de organisatie zijn de secties Kwaliteitszorg en Inspectie ook een vaste post op de begroting. De overige projectgroepen zijn, tot dusver althans, bezig met klussen die vooralsnog een tijdelijk karakter dragen. Het is dan ook duidelijker en juister om de overige werkgroepen als projectgroepen te betitelen.


Collectieve promotie

Het archief is voor grote delen van cultuur- en geschiedenisminnend Nederland nog altijd een onbekende grootheid. BRAIN werkt aan een strategie op het gebied van collectieve promotie, met de landelijke verkiezing van het mooiste archiefstuk van het jaar.


HRM

BRAIN wil een meerjarenplan ontwikkelen voor deskundigheidsbevordering, leerstrategieën en competentieontwikkeling voor de archiefbranche. De projectgroep HRM voerde in 2015 in opdracht van het bestuur een onderzoekl uit naar de veranderinggezindheid van medewerkers in de archiefbranche.


Archiefinstellingen kampen met een braindrain op de ‘oude’ kennisgebieden als gevolg van vergrijzing en met een gebrek aan kennis en ervaring op de nieuwe kennisgebieden die zich aandienen. Dat zijn uitdagingen op zich. Maar de grootste opgave is misschien wel hoe we echt veranderingsgezind en veranderingscompetent worden in een branche die van oudsher behoudend is maar die zich nu gesteld ziet voor een overweldigende dynamiek op alle fronten. De netwerksamenleving vraagt om ondernemerschap, innovatieve kracht en een open, leergierige en verbindende attitude. We hebben daarom naast oude en nieuwe vakinhoudelijk kennis en leervormen ook instrumenten en stimulansen nodig om barrières te overwinnen en in beweging te komen.Contact

Stuur een mail naar bureau Brain
DNA