zoeken

Lobby

De lobby-activiteiten zijn niet de meest zichtbare en merkbare activiteiten van BRAIN, maar wel de belangrijkste.


Auteursrecht
Naarmate archiefinstellingen meer content op het net zetten, krijgen ze meer te maken met auteursrechtelijke beperkingen en risico’s. Die staan beleidsdoelstellingen op het gebied van erfgoed danig in de weg. BRAIN maakt zich sterk voor een aanpassing van de auteurswetgeving voor erfgoedinstellingen die collecties beschikbaarstellen op internet. BRAIN is vertegenwoordigd in de werkgroep Auteursrecht, cultureel erfgoed en internet die Kennisland in 2011 heeft opgestart.


De organisaties van Nederlandse erfgoedinstellingen , waaronder BRAIN, en een aantal CBO’s, hebben in 2013 samen uitgangspunten opgesteld die kunnen helpen bij onderhandelingen over licenties voor digitaliseren en online beschikbaar stellen van erfgoed. De uitgangspunten zijn hier te lezen. Ook hebben we Ministeries OCW en Veiligheid en Justitie in een brief gevraagd om de mogelijkheid te bekijken om Extended Collective Licensing (ECL), tegelijk met de implementatie van de Europese Richtlijn voor Verweesde werken, een wettelijke basis te geven. Deze brief uit oktober 2013 is hier te lezen.


Najaar 2015 schreven we samen met de KVAN, de Museumvereniging, FOBID Netherlands Library Forum, Kennisland, DEN en Beeld en Geluid een brandbrief aan OCW over de auteursrechtproblematiek. Aanleiding vormden de drie verloren rechtszaken van Erfgoed Leiden, Stadsarchief Rotterdam en IISG inzake auteursrechten. Deze zaken waren ook aanleiding voor een speciale nieuwsbrief voor onze leden.

In december 2015 gaf OCW antwoord op onze brief. Binnenkort gaan we hierover in gesprek.


EU Data protection regulation

Er komt een nieuwe Europese verordening die burgers verregaande privacybescherming moet bieden. Deze Data Protection Regulation krijgt rechtstreekse kracht van wet in alle lidstaten. De ontwerp-verordening had weinig oog voor historisch en wetenschappelijk belang van persoonsgegevens. . Het toegankelijk maken en beschikbaar stellen van archiefmateriaal zou aan voor archiefinstellingen onhaalbare voorwaarden m.b.t. pseudonimisering en anonimisering verbonden worden. BRAIN voerde samen met de KVAN een actieve lobby om de verordening aangepast te krijgen. We hadden hierover de afgelopen jaren contact met Nederlandse Europarlementariërs en met het ministerie van V&J. De uiteindelijke tekst houdt expliciet rekening met de archieffunctie en de belangen van onderzoekers. De verordening zal in de loop van 2016 van kracht worden.Contact

Stuur een mail naar bureau Brain
DNA